Zakonske novosti

Objavljeno 08.08.2018. Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici 2. kolovoza donijela je akt Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. godine [1]( u tekstu dalje Smjernice)koji je osnova za proračunski proces na razini države i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS). Smjernice se zasnivaju na Programu [...].
Ministarstvo financija je u petak, 6. srpnja, objavilo Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika JLPRS za razdoblje 01.01. - 30.06.2018.
Rokovi dostave se bliže pa smo za sve naše korisnike pripremili skraćeni prikaz Okružnice.
Objavljeno 13. 06. 2018. Ministarstvo financija svake godine objavljuje podatke iz dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS)[1] izrađene sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.   Na našim web stranicama već treću godinu analiziramo kretanje osnovnih pokazatelja – prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po razinama ustroja JLPRS [...].
Objavljeno 24. 05. 2018. Ministarstvo financija svake godine objavljuje podatke iz dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS)[1] izrađene sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.   Na web stranicama LC-a već treću godinu analizira se kretanje osnovnih pokazatelja – prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po razinama ustroja [...].
Ministarstvo financija dostavilo je 05. travnja 2018. elektroničkim putem jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) Okružnicu o predaji financijskih izvještaja JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. 
Objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.
Ministarstvo financija (dalje MF) 09. ožujka 2018. dostavilo je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ministarstvo financija 09. ožujka 2018. dostavilo je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i  JLP(R)S Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost za 2017. koja se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe (dalje Uputa) koje su u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti obveznici sastavljanja i predaje Izjave za 2017.
Uredbom o visini minimalne plaće (NN 122/2017) propisano je da minimalna plaća za 2018. iznosi 3.439,80 kn.
Ministarstvo financija 13. veljače 2018. dostavilo je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost za 2017.
Ministar financija donio je obvezujuću Uputu o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske (Uputa 2018.) kojom je dopunio Uputu istoga naziva iz 2013.
Ministarstvo financija je 22.01.2018. godine elektroničkom poštom dostavilo JLP(R)S pojašnjenje vezano za sastavljanje i dostavu bilješki uz financijske izvještaje za 2017. godinu.
U skladu s člankom 100. Zakona o proračunu ministar financija je početkom siječnja ove godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom plan koji se primjenjuje od 11. siječnja 2018. godine.
Vlada Republike Hrvatske 30. studenoga 2017. donijela je Odluku o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (dalje citirana Odluka) koja je stupila na snagu 1. prosinca 2017.
Započelo je zasjedanje Hrvatskog Sabora na kojima se između ostalih raspravljaju i prijedlozi plansko financijskih dokumenata za 2017., 2018., 2019. godinu.
Na stranicama Ministarstva financija 28. rujna objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017.
Vlada Republike je Hrvatske na sjednici od 14. rujna 2017. godine usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima.
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine donio je izrazito važnu Odluku u vezi ocjene suglasnosti Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. (dalje Upute JLP(R)S) i dostavilo ih 25. kolovoza 2017. elektronskim putem, općinama, gradovima i županijama.