Objavljeno: 09.04.2018.

Ministarstvo financija dostavilo je 05. travnja 2018. elektroničkim putem jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) Okružnicu o predaji financijskih izvještaja JLP(R)S, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. (dalje Okružnica) s molbom da je proslijede korisnicima za koje su nadležni. U nastavku dajemo skraćeni prikaz bitnih odredbi navede Okružnice.

I. Popunjavanje Obrasca: PR-RAS – svi obveznici (osim korisnika osnovanih početkom 2018. i onih koji su od 01.01.2018. prešli iz neprofitnog u područni sektor) popunjavaju oba stupca PR-RAS Obrasca. Kod popunjavanja podataka o prenesenom višku/manjku, skupinama 96, 97 i 19, treba provjeriti jesu li uneseni ti podaci ako postoje u glavnoj knjizi. Ovo stoga jer za obračunska razdoblja tijekom godine nema kontrole koja provjerava jesu li ti podaci uneseni.
 
Naknada Poreznoj upravi prema Zakonu o financiranju JLP(R)S iznosi 1% od ukupno naplaćenih prihoda JLP(R)S a jedinica je evidentira kao materijalni rashod u okviru skupine 37, na osnovnom računu 32399 Ostale nespomenute usluge.

Sredstva fiskalnog izravnanja – Prema citiranomu Zakonu, JLP(R)S dobivaju sredstva fiskalnog izravnanja na dnevnoj bazi i evidentiraju ga kao prihod od poreza na dohodak u okviru podskupine računa 611 Porez i prirez na dohodak i to kao nenamjenski prihod.

Kompenzacijske mjere – sredstva koja prema Zakonu dobivaju JLP(R)S koje će u 2018. imati manje prihode nego u 2017. jedinice evidentiraju u okviru podskupine 633 pomoći proračuna iz drugih proračuna, na osnovnom računu 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna. Kompenzacijska mjera za prosinac 2017. već je isplaćena u siječnju 2018. onim jedinicama kojima je utvrđeno pravo na isplatu pomoći (čl. 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2018.) u visini razlike između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak jedinice u prosincu 2016. i prihoda od navedenog poreza ostvarenog u istom mjesecu 2017. Ta sredstva pomoći jedinica evidentira kao prihod 2018. na osnovnom računu u okviru podskupine 633, 63311. Međutim treba naglasiti da iako se navedena sredstva evidentiraju kao pomoć, ona imaju nenamjenski karakter i ne smatraju se tekućim pomoćima iz Državnog proračuna kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana gradonačelnika i načelnike i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLP(R)S.
 
II. Popunjavanje Obrasca: OBVEZE – Na AOP 001 ovoga Obrasca iskazuje se početno stanje obveza na dan 01.01.2018. koje odgovara stanju na kraju prosinca 2017. a to će se stanje iskazivati u svim izvještajima o obvezama za sva razdoblja u 2018. uključujući i proračunsku godinu.
 
III. Bilješke uz financijske izvještaje za I-III. sastavljaju samo proračuni JLP(R)S i čuvaju ih kod sebe.

IV. Obvezna Bilješka-Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini
Ako je došlo do promjena u udjelima obveznici predaju Ministarstvu financija Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini na Obrascu UDJ u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja u elektroničkom obliku na e-mail stjepan.jusup@mfin.hr.

V. Iskazivanje potraživanja za zajedničke prihode
Nakon savjetovanja s Uredom za državnu reviziju – zaključeno je da jedinica ili korisnik koji je zadužen za praćenje naplate zajedničkih prihoda mora u svojoj glavnoj knjizi voditi potraživanje za zajedničke prihode u ukupnom iznosu. Na primjer davatelj koncesije u svojoj glavnoj knjizi vodi cjelokupno potraživanje zaduženjem osnovnog računa 16421 uz odobrenje osnovnog računa 96421 naknade za koncesije; u trenutku uplate naknade zadužuje račun obračunatih prihoda uz odobrenje računa potraživanja, dok onaj čiji je to prihod priznaje prihod od koncesije na odjeljku 6421 naknade za koncesije u dijelu koji mu pripada.
 
VI. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S – U Okružnici obveznici se podsjećaju da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna trebaju uskladiti s Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu u listopadu 2017. jer se one odnose i na JLP(R)S.
 
a) Opći dio proračuna treba sadržavati kategorije ostvarenog manjka odnosno viška. Račun prihoda i rashoda iskazuje se i prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji. To znači da Račun prihoda i rashoda ima 3 tablice: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. Prva razina prihoda i rashoda iskazuje se prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama prema uputama Ministarstva financija, a druga razina prema uputama nadležnog upravnog tijela JLPRS. Račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. 
 
b) Posebni dio proračuna – treba sadržavati 2 tablice: izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po izmijenjenoj programskoj klasifikaciji koja više ne sadrži glavne programe. Ako su neke jedinice u proračunu iskazivale izvore za pojedinu aktivnost odnosno projekt u izvještaju o izvršenju mogu zadržati isti način iskazivanja.
 
VII. EU sredstva
U Okružnici obveznike se podsjeća na primjenu nadopune Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2017. – 2019. uz koju su dane i Upute o planiranju i računovodstvenom evidentiranju prihoda i rashoda iz EU sredstava (vidi www.mfin.hr – Lokalni proračuni ) i na posebne Upute za računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava namijenjene prvenstveno osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima kao korisnicima projekata (su)financiranih iz EU sredstava i njihovim nadležnim proračunima JLP(R)S. (vidi www.mfin.hr – Državna riznica-Računovodstvo-Upute, nalozi i ostalo). Posebno je naglašena obveza davatelja sredstava da PRIJE prijenosa sredstava korisnicima u sustavu proračuna propišu i/ili ugovore način i rokove izvještavanja svih sudionika u projektu odnosno drugih korisnika EU sredstava.
 
VIII. Obavijest o načinu podnošenja upita
U Okružnici je posebno naglašeno – da se SVI upiti vezani uz proračunsko računovodstvo moraju uputiti na adresu elektroničke pošte proracunsko.racunovodstvo@mfin.hr, što znači da upiti upućeni na pojedine zaposlene u Državnoj riznici neće imati prednost i da će se na sve odgovarati u skladu s vremenom zaprimanja i relevantnošću.
 
IX. i X. Financijski izvještaji, rokovi i način predaje – po skupinama obveznika
Za razdoblje 01.01. – 31.03.2018. obveznici predaju sljedeće financijske izvještaje:

  1. Financijske izvještaje obveznici predaju isključivo u elektroničkom obliku i trebaju odražavati potpune i istinite informacije o financijskom položaju i uspješnosti postavljenih ciljeva poslovanja.
  2. FINA neće zaprimati neispravne financijske izvještaje o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaj o obvezama na neodgovarajućim obrascima pa će se smatrati da obveznik nije predao izvještaje.
  3. Izvještaje mogu predati samo JLP(R)S i proračunski i izvanproračunski korisnici koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija (vidi www.mfin.hr – Državna riznica –Računovodstvo – Registar) jer oni koji nisu upisani u Registar nisu obveznici vođenja proračunskog računovodstva.
  4. Proračunski korisnici proračuna JLP(R)S predaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) do 10.04.2018.
  5. JLP(R)S predaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke do 10.04.2018.
  6. Izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S predaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Obrazac: PR-RAS do 20.04.2018.

Zaključno: Obveznici su dužni postupati u skladu sa citiranim zakonskim i podzakonskim propisima i izravnim uputama navedenim u ovoj Okružnici. 

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. politolog