​Objavljeno: 15.01.2018.

U skladu s člankom 100. Zakona o proračunu[1] ministar financija je početkom siječnja ove godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu[2] koji se primjenjuje od 11. siječnja 2018. godine. U nastavku dajemo odredbe Pravilnika koje su izmijenjene odnosno dopunjene, a odnose se na obveznike – državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS) i proračunske korisnike.

1. Dopunjen je članak 7. Pravilnika kojim se obveznicima utvrđuje sadržaj obveznog vođenja analitičkog knjigovodstva dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine te financijske imovine i obveza i to tako da je u dijelu koji se odnosi na financijsku imovinu i obveze dodana  – obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a koji su sklopljeni u skladu s člankom 44. Zakona o proračunu, i obveza vođenja evidencije potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

2. Dodan je novi članak 37.a Pravilnika kojim se propisuju uvjeti za provođenje ispravka vrijednosti potraživanja na kraju godine pod određenim uvjetima (kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom), utvrđivanje visine postotka ispravka vrijednosti potraživanja ovisno o vremenu kašnjenja (ako se s naplatom potraživanja kasni od 1-3 godine vrijednost se ispravlja po stopi od 50 %, iznad tri godine po stopi od 100 %, a ako je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak po stopi od 75 %.  Uz navedeno obveznici moraju poduzimati sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i uplatu u proračun, odnosno financijski plan prema važećim propisima; u potpunosti ispravljena potraživanja ostaju u bilančnoj evidenciji do prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu; ispravak vrijednosti potraživanja ne znači  promjenu vrijednosti imovine i obveza, a provodi se zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u razredu 9 – Vlastiti izvori i odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa ispravka vrijednosti potraživanja.

3. Dodan je novi članak 38a Pravilnika prema kojem obveznici – proračuni i proračunski korisnici zaduženi za praćenje naplate prihoda koji se dijele između više korisnika (zajednički prihodi) vode potraživanje u svojoj glavnoj knjizi i to u ukupnom iznosu.

4. Dopunjen je i članak 48. Pravilnika koji regulira sadržaj skupine računa 31 – Rashodi za zaposlene – dodan je novi stavak 5. prema kojem se Rashodi za zaposlene koji su obračunani iznad neoporezivih iznosa (iako se u poreznom smislu smatraju plaćom), evidentiraju u okviru odgovarajućih računa podskupine 312 zajedno s obračunanim doprinosima, porezom, prirezom i neoporezivim dijelom naknade.

5. U cijelosti je izmijenjen članak 52. Pravilnika koji regulira sadržaj skupine računa 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna tako da:

  • Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrže: tekuće i kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU, pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna, te prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna. Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine. Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju: pomoći proračunima (državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima) i pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u te ostalim izvanproračunskim korisnicima. Sredstva namijenjena proračunskim korisnicima drugih proračuna klasificiraju se u podskupini računa 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a sredstva namijenjena drugim proračunima u podskupini računa 363 – Pomoći unutar općeg proračuna kao pomoći državnom proračunu, odnosno županijskim, gradskim i općinskim proračunima.
  • Glede rashoda za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna navedeni se rashodi u glavnoj knjizi proračuna evidentiraju prema nastanku događaja na odgovarajućim računima rashoda za čije se pokriće sredstva koriste, a izdaci prema novčanom načelu odgovarajućeg računa izdataka. Ti se rashodi ne iskazuju u financijskim izvještajima proračuna (razina 13 i razina 22). Iznimno proračuni mogu rashode za redovnu djelatnost proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti evidentirati u glavnoj knjizi prema novčanom načelu u okviru podskupine 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i to kao prijenose za financiranje rashoda poslovanja, za nabavu nefinancijske imovine, za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. U financijskim izvještajima proračuna (razina 13 i razina 22) rashodi i izdaci za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna iskazuju se kao prijenosi. Treba naglasiti da se pri izradi konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz nadležnog proračuna, a evidentiraju se prema novčanom načelu, i prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti sučeljavaju i eliminiraju. U konsolidiranom financijskom izvještaju općeg proračuna pomoći proračunskim korisnicima i unutar općeg proračuna se eliminiraju, a ostaju iskazane samo pomoći dane inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima, tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima te  tekuće i kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog, županijskih, gradskih i općinskih proračuna. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna obuhvaćaju prijenose koje iznimno proračunski korisnici daju drugim proračunskim korisnicima u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije JLPRS, s tim da se navedena suglasnost ne odnosi na prijenose EU sredstava.

6. Djelomično je izmijenjena st. 2. i dopunjen članak 67. Pravilnika što znači da se Ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Iznimno navedena sredstva pomoći kojima se financiraju programi i projekti prema metodi pojednostavljenih troškova (simplified cost option) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti. O kojim se programima radi propisat će se uputom ministra financija. Preostala tri stavka (5.,6. i 7.) nisu mijenjana.

7. Dopunjen je članak 85. Pravilnika koji regulira sadržaj skupine računa 99 – Izvanbilančni zapisi[3] s novom stavkom pod nazivom potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku koja je dodana u članku 7. Pravilnika, koja je vezana, ali nije uključena u bilančne kategorije.

8. Dopunjen je raspored računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu tako da su: u podskupini 991 iza osnovnog računa 99141 dodani odjeljak 9915 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i osnovni račun 99151 pod istim nazivom, a u podskupini 996 iza osnovnog računa 99641 dodani su odjeljak 9965 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i osnovni račun 99651 pod istim nazivom.

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dip.iur. i dipl. politolog

 


[1] „Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12
[2] „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18 objavljen 10.01.2018.
[3] tuđa imovina dobivena na korištenje, dana jamstva, dana kreditna pisma, instrumenti osiguranja plaćanja i ostali izvanbilančni zapisi.