Objavljeno 11. 07. 2018.

Na internetskim stranicama Ministarstva financija (dalje MF) 6.7.2018. objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.koji su navedenim subjektima i dostavljeni elektronskom poštom. U nastavku obveznike u sustavu proračuna JLPRS upoznajemo s bitnim sadržajem navedene Okružnice.
MF je u Okružnici upozorilo obveznike podnošenja izvještaja da neki od njih ne popunjavaju ispravno svoje referentne stranice jer ne unose svoj naziv kakav je naveden u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U svezi popunjavanja Obrasca: PR-RAS, ukazuje se na obvezu popunjavanja oba stupca Obrasca, osim kod obveznika osnovanih početkom 2018. i onih koji su od 1. 1. 2018. prešli iz neprofitnog u proračunski sustav; provjeru podataka o prenesenom višku/manjku; iskazivanju rashoda podskupina Pomoći 363, 366, 368 i 369 Prijenosi isključivo po gotovinskom načelu, uz pojašnjenja i upute koje se nalaze u Okružnicama o predaji financijskih izvještaja za razdoblja u 2016. i 2017.

Okružnica daje detaljne upute i primjer knjigovodstvenih evidencija provođenja projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji provode 56 JLPRS, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava doznačava jedinicama i EU komponentu i nacionalno sufinanciranje (100% troškova) s tim da ih ne iskazuje preko računa rashoda, već isključivo kao potraživanje za dane predujmove za EU projekte na računu 12913 uz istodobno evidentiranje obveze za EU predujmove na računu 23957, a tek po primitku obavijesti od jedinice o nastalim troškovima i priznatim prihodima, kao tekuće pomoći županijskim, gradskim ili općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava na računima u okviru podskupine 368 na osnovnom računu 12913 dok se istovremeno provode knjiženja zatvaranja obveza za predujmove i priznaje prihod na računu 63231. Naglašava se da jedinica – kao krajnji korisnik EU sredstava prima predujam iz državnog proračuna ako u trenutku primanja sredstava-predujma ima nastale rashode, s tim da će EU sredstva iskazat kao prihod razmjerno visini nastalih rashoda, a ako nema nastalih rashoda, primljena sredstva evidentirat će na računu 23957 Obveze za EU predujmove. U trenutku nastanka rashoda jedinica priznaje prihod od EU zaduženjem računa 23957 te odobrenjem računa podskupine 638. U skladu s Uputom Ministarstva financija za planiranje i računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda EU sredstava[1], jedinica je dužna na kraju izvještajnog razdoblja (kvartalno) obavijestiti davatelja sredstava o iznosu primljenih sredstava koje je u obračunskom razdoblju priznala kao prihod. Za razliku od EU komponente, sredstva pomoći od Ministarstva priznaju se u prihode u glavnoj knjizi korisnika sredstava u trenutku uplate.

U Okružnici se naglašava kao i dosad da Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1. – 30.6. sastavljaju svi obveznici (državni proračun, proračuni JLPRS te proračunski i izvanproračunski korisnici svih proračuna), s tim da se bilješke ne dostavljaju FINA-i ni Ministarstvu financija, nego se čuvaju kod obveznika sastavljanja te se po potrebi dostavljaju nadležnoj jedinici odnosno nadležnom razdjelu. Obvezna Bilješka – Izvještaj JLPRS o vlasničkim udjelima/neto imovini na obrascu UDJ predaje se 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja (ako je došlo do promjene udjela) u elektroničkom obliku na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr.
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova JLPRS i njihovi korisnici evidentiraju u izvanbilančnoj evidenciji sudskih sporova u tijeku, koju je potrebno ažurirati polugodišnje, sa stanjem na dan 30.6. i 31.12. JLPRS i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici su već su temeljem ranijih preporuka Državnog ureda za reviziju, bili su dužni uspostaviti izvanbilančnu evidenciju potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku, što je sada propisano izmjenama i dopunama citiranoga Pravilnika.

U okružnici se kao i svake godine ponavlja da su Vijeća nacionalnih manjina i mjesna samouprava sukladno Zakonu o proračunu obveznici vođenja proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja i podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti ako imaju vlastiti račun i ako preko njega posluju. Izvještaje i predaju nadležnoj JLPRS za potrebe kontrole i uključivanja u financijski izvještaj razine 22. Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samouprave, te vijeća nacionalnih manjina financijske izvještaje ne dostavljaju FINA-i, već isključivo nadležnoj JLPRS. JLPRS u Obrascu: PR-RAS (razine 22 i 23) iskazuju rashode vijeća nacionalnih manjina i mjesna samouprava po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367.
Vrste financijskih izvještaja jesu: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE, i Bilješke.
Rokovi predaje financijskih izvještaja jesu: za JLPRS, i proračunske korisnike proračuna JLPRS 10.7.2018., a za izvanproračunske korisnike proračuna JLPRS 20.7.2018.
Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja za proračune JLPRS (razina 23) za razdoblje od 1.1. – 30.6.2018. je 20. srpnja 2018.
 
Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1.do 6.6.2018. sukladno članku 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu [2] predaju se FINA-i isključivo u elektroničkom obliku.
Financijske izvještaje potpisuje odgovorna osoba proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika ili osoba koju ona ovlasti, koja je odgovorna i za predaju financijskih izvještaja u skladu s citiranim Pravilnikom. Iako FINA u pravilu ne zaprima financijske izvještaje u kojima nisu zadovoljene sve obvezne kontrole, ako ga ipak zaprime, svi izvještaji obveznika, koje je zajedno s neispravnim izvještajem predao u FINA-u, neće biti dostavljeni MF odnosno smatrat će se da obveznik nije predao izvještaje. Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.
 
Proračunski korisnici financijske izvještaje, osim FINA-i, dostavljaju i JLPRS na način (običnom poštom, elektroničkom poštom…) koji utvrđuje nadležna jedinica.
JLS bez proračunskih korisnika u nadležnosti, obvezne su uz financijske izvještaje razine 22 predati i izvještaje razine 23, iako su isti.
 
Za JLPRS koje nemaju svoje proračunske korisnike, u elektroničkom obliku Referentne stranice dodan je padajući izbornik na kojem se može odabrati da sastavljeni izvještaj razine 22 kod predaje FINA-i istovremeno bude učitan i kao izvještaj razine 12 odnosno razine 23.
Za omogućavanje navedenog potrebno je u padajućem izborniku pod nazivom Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani odabrati odgovor DA.
JLPRS, koji imaju proračunske korisnike u svojoj nadležnosti ne smiju odabrati odgovor DA u ovom izborniku jer im se izvještaji razine 12 odnosno 22 i 23 razlikuju.

Priredila Maja Lukeš-Petrović,dipl.iur. i dipl.polit.

 


[2] Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17