Zakonske novosti

Mnogi poslodavci su se, kao odgovor na cjelokupnu situaciju u kojoj su se našli zbog korona virusa,  odlučili mijenjati radno vrijeme. Zato u nastavku donosimo pojašnjenja najčešće korištenih termina vezanih za radno vrijeme. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) u svojim člancima 61., 62., 64. te 67.,  definira pojmove punog, nepunog i skraćenog radnog ...
Dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o ustroju Evidencije komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN68/18) izazvao je brojne reakcije obveznika i nametnuo mnoge dvojbe. Zbog učestalih upita vezanih uz ovu temu pripremili smo stručna tumačenja koja će biti predstavljena na LC Konferenciji Panorama 2019 i to: u osnovnim crtama na 10. Savjetovanju pročelnika, 26. rujna i detaljno ...
Objavljeno: 10.09.2019. Dana 4. kolovoza 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18; dalje u tekstu: ZKG), a već krajem listopada iste godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018. i Izdvojeno mišljenje suca (NN 110/18) kojom se ukida članak 92. stavak ...
Objavljeno: 02.09.2019. U Narodnim novinama 80/19 do 27.08.2019. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak. Prema navedenom Pravilniku od 01.09.2019. porez na dohodak se ne plaća na: naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje naknade za ...
Objavljeno: 08.08.2019. Zapitajmo se, za potrebe ovog članka, što je zajedničko područjima uredskog poslovanja, prava na pristup informacijama i obvezi zaštite osobnih podataka u poslovanju jedne jedinice lokalne samouprave ili javne ustanove? Svi, odnosno velika većina, poslova koje je potrebno obaviti u okviru navedenih područja obuhvaćeni su, ovisno o veličini i raspoloživim financijskim te administrativnim ...
Objavljeno 02.07.2019.  Dana 19. lipnja 2019. na portalu e-Savjetovanja osvanuo je prijedlog očekivane nove Uredbe o uredskom poslovanju (dalje u tekstu: Prijedlog), a isti se u bitnome može svesti na jednu sintagmu – potpuna digitalna transformacija uredskog poslovanja za sve obveznike primjene. Što to znači? Ukratko, pokušajmo umjesto dobro poznatih omota spisa koji katkada sadrže ...
Objavljeno 13.06.2019. Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06. Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. ...
Državni ured za reviziju je na temelju odredbe članka 53.a Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14) u svom radu samostalna i neovisna najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, a osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju (dalje u tekstu: DUR) uređuju se zakonom. Novi Zakon o Državnom uredu ...
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu Zakon o financiranju JLP(R)S) i posebnim zakonima iz djelatnosti osnovnog i srednjega školstva, socijalne skrbi  i zdravstva (2001.) te vatrogastva (2003.) bilo je  propisano da se sredstava za financiranje određenih javnih potreba koja su dotad osiguravana u državnom proračunu Republike Hrvatske prenose na ...
Ministar financija donio je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. ( dalje u tekstu izmjene i dopune Pravilnika )[1], koji je stupio na snagu 8 ožujka 2019. godine, Razlog i povod ...
Ministarstvo financija 12. ožujka o.g. dostavilo je ministarstvima i tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS) elektronskim putem Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (dalje u tekstu Uputa za 2018.). Uz to dostavljena im je i Uputa za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj ...
Ministarstvo financija 12. ožujka o.g. dostavilo je ministarstvima i tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave(u tekstu dalje JLPRS) elektronskim putem Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe – obveznicima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje Uputa za 2018.) uz zamolbu ...
Kao nadležno resorno tijelo i nositelj Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Službe za digitalno gospodarstvo, obaviještavamo sve javne naručitelje kako slijedi. Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa ...
Porezna uprava je na svojim stranicama 08.03.2019. izdala obavijest o načinu podnošenja evidencije o ulaznim računima u kojoj se pojasnili da porezni obveznici koji u obračunskom razdoblju, za koji se predaje prijava poreza, nisu imali ulaznih računa po kojima imaju pravo na odbitak pretporeza ne moraju predavati praznu datoteka URA. Obveza podnošenja posebne evidencije o ...
Kao nadležno resorno tijelo i nositelj Zakona o elektronièkom izdavanju raèuna u javnoj nabavi, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, uputilo je obavijest svim obveznicima javne nabave.
Porezna uprava je na svojim stranicama 08.03.2019. izdala obavijest o naèinu podnošenja evidencije o ulaznim raèunima u kojoj se pojasnili da porezni obveznici koji u obraèunskom razdoblju, za koji se predaje prijava poreza, nisu imali ulaznih raèuna po kojima imaju pravo na odbitak pretporeza ne moraju predavati praznu datoteka URA.
Ministarstvo financija je, 11. veljače ove godine, elektronskim putem dostavilo Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (dalje u tekstu Uputa za 2018.). Upućena je obveznicima sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. – proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uz zamolbu da Uputu dostave na ...
U Hrvatskom saboru u tijeku je rasprava o Prijedlogu državnog proračuna RH za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu. U nastavku dajemo bitne odrednice plana i projekcije državnog proračuna i njegovih osnovnih sastavnica za 2019. i za sljedeće dvije godine a koje se zasnivaju na posljednjim makroekonomskim projekcijama[1]u eurozoni i međunarodnom okruženju ...
Na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o proračunu, Ministarstvo financija RH sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. - 2021.
Nakon više od 20 godina novi je Zakon donio niz promjena. Zakon o komunalnom gospodarstvu krovni je zakon za komunalno gospodarstvo kojim se uvode nova načela u skladu s kojima su dužne postupati JLS i osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti. Mnoga su područja komunalnog gospodarstva do sada bila pod različitim ili kontradiktornim odredbama različitih Zakona i ...