Vlada Republike Hrvatske 30. studenoga 2017. donijela je Odluku o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (dalje citirana Odluka) koja je stupila na snagu 1. prosinca 2017. [1] U nastavku se daju pojašnjenja u svezi razloga donošenja citirane Odluke Vlade i predmeta koji se regulira odnosnim zakonima i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama.

Citirana Odluka temelji se na odredbama članka 3. Zakona o plaćama službenika u javnim službama [2] (dalje Zakon o plaćama) i članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama[3] (dalje Zakon o osnovici plaće). Prema članku 2. Zakona o plaćama radi se o zaposlenima u: javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Člankom 3. Zakona o plaćama propisano je da se na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori, s tim da kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklapaju Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi.

Točkom I. citirane Odluke utvrđeno je da će se materijalna prava i druge naknade, koje su ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Temeljni Ugovor)[4] isplatiti za mjesec studeni 2017. godine, u visini i na način na koji su ugovorene Ugovorom. Treba napomenuti da je člankom 2. Temeljnog Ugovora između Vlade i sindikata utvrđeno da je zaključen, da stupa na snagu od dana potpisa (9. ožujka 2017.) te da važi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, a najduže do 01. kolovoza 2017. godine. Temeljni Ugovor zaključili su Vlada i nadležni sindikati.[5]

Člankom 2. Zakona o osnovici plaće propisano je da se osnovica plaće u javnim službama utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za narednu godinu, osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Kako novi kolektivni ugovor između Vlade i sindikata javnih službi nije zaključen, to je odluka o osnovici plaće u javnim službama određena citiranom Odlukom.

U skladu s tim, osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđena je u točki II. citirane Odluke, u visini od 5.421,54 kuna bruto, s tim da se primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017., koja se isplaćuje u mjesecu prosincu ove godine.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.politolog

 


[1] „Narodne novine“, br. 118/17
[2] „Narodne novine“, br. 27/01 i 39/09
[3] „Narodne novine“, br. 39/09 i 124/09
[4] „Narodne novine“, br. 24/17
[5] sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara te liječnički sindikat; sindikat učitelja i zaposlenih u hrvatskom školstvu – Preporod, sindikat znanosti i visokog obrazovanja, sindikat djelatnika u kulturi, sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, te sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH