Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 28. rujna objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLPRS) za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. (dalje Okružnica) koja je i elektronskim putem dostavljena općinama, gradovima i županijama. Obveznike u sustavu proračuna  JLP(R)S u nastavku upoznajemo s bitnim sadržajem Okružnice.
 
Obveznici, vrste izvještaja, rokovi i način predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine:
 
Obveznici sastavljanja izvještaja jesu isključivo proračuni JLP(R)S te proračunski i izvanproračunski korisnici navedeni u popisu Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na internetskim stranicama MF[2].
 
Vrste izvještaja – Svi obveznici sastavljaju iste izvještaje: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obrazac PR- RAS), a JLP(R)S uz PR-RAS sastavlja i Izvještaj o obvezama (obrazac OBVEZE).
 
Rokovi predaje izvještaja po skupinama obveznika su sljedeći: proračunski korisnici proračuna JLP(R)S i  proračuni JLP(R)S do 10.10.2017., a izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S do 20.10.2017.
 
Način predaje izvještaja – Izvještaji se predaju samo FINA-i  isključivo u elektroničkom obliku a koristi se obrazac s ugrađenim kontrolama objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija. FINA neće primiti obrasce ako u njima nisu zadovoljene kontrole, a ako ih i preuzmu neće ih proslijediti Ministarstvu financija, već će se smatrati da obveznik nije predao izvještaj. Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njezin ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom. Treba naglasiti da se financijski izvještaji proračuna JLP(R)S i njihovih korisnika ne dostavljaju Ministarstvu financija.
 
Popunjavanje obrazaca za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine:

Popunjavanje Obrasca – OBVEZE- Obrazac OBVEZE  sastavlja samo JLP(R)S. Na AOP-u 001 Obrascu OBVEZE iskazuje se početno stanje obveza na dan  01.01.2017., koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2016., a iskazuje se u izvještajima za sva razdoblja u 2017. i za cijelu 2017.

Bilješke za navedeno razdoblje sastavljaju samo JLP(R)S – ali ih ne dostavljaju FINA-i, već ih čuvaju  kod sebe.

Obvezna Bilješka – Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini – ako je došlo do promjene u vlasničkim udjelima JLPRS predaju navedenu Bilješku na Obrascu UDJ [3]Ministarstvu financija 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja u elektroničkom obliku na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr.

Zaključno – Što se tiče EU sredstva u Okružnici se ukazuje na obveze propisane u Uputi za izradu proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019., s timda su svi proračunski korisnici koji EU sredstva dodjeljuju putem natječaja obvezni Ministarstvu financija (na adresu elektroničke pošte proracunsko.racunovodstvo@mfin.hr)  dostaviti uputu i dokaz o dostavi upute korisnicima EU sredstava koji su subjekti općeg proračuna, najkasnije do 10. listopada 2017.“

Napominjemo da se očekuje ažuriranje Upute za planiranje i računovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava.
 
Priredila: Maja Lukeš-Petrović

 


[2] www.mfin.hr-Državna Riznica – Računovodstvo – Registar
[3] www.mfin.hr Državna riznica – Računovodstvo – financijsko izvještavanje