Zakonske novosti

Ministarstvo financija uputilo je na javno savjetovanje (e-Savjetovanje) Nacrt Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje Nacrt zakona) koji bi trebao zamijeniti važeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Vezano za izmjene Zakona o PDV-u ( NN 115/16 ) i Nacrtu prijedloga Pravilnika o PDV-u  objavljenog 22.12.2016.g. na stranicama Porezne uprave, obavještavamo korisnike koji obavljaju djelatnosti za koje su predviđene izmjene stopa PDV-a da je potrebno izmijeniti tarifne brojeve na katalozima robe i uslugama u novoj poslovnoj godini 2017.g. kako bi novi računi bili [...].
Prema Zakonu o porezu na dohodak koji stupa na snagu od 1.1.2017. propisane su nove porezne stavke za plaću i za drugi dohodak. Primjena počinje od 1.1.2017. što znači da sve oporezive isplate u siječnju 2017. nadalje trebaju imati obračunati i plaćen predujam poreza na dohodak prema novim poreznim stavkama.  LC je za Vas pripremio [...].
Prijedlog Zakona o lokalnim porezima (dalje PZLP) koji je Vlada uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLS i JPRS), ovlasti JLS I JPRS u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza, postupovne odredbe, nadzor nad primjenom [...].
PRIKAZ OKRUŽNICE O PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30.RUJNA 2016. Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 27.09.2016.objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) [...].
Izašao je novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN, br. 58/16), kojim se propisuje sadržaj okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, svrha njegove primjene i odgovorne osobe za primjenu, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih  uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola [...].
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna ZOR-a još nije objavljen, no sasvim je izvjesno da će do kraja lipnja Uredba (NN 134/15) biti ukinuta, dok će pojedine njezine odredbe biti ugrađene u prvobitan tekst Zakona. Za sada je poznato da će iz Zakona biti brisan čl. 11. koji propisuje primjenu jedinstvenog kontnog plana za poduzetnike, kao [...].
S obzirom na to da je u pripremi novi Zakon o javnoj nabavi o čijem bi prijedlogu uskoro trebala početi i javna rasprava, Ministarstvo gospodarstva dana 27. travnja 2016. godine organiziralo je konferenciju “Novine vezane uz novi Zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“ na kojoj su predstavljene novine koje donosi novi zakon. Novi Zakon [...].
Zakonom o proračunu [1] propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna države, jedinica lokalne odnosno područne(regionalne) samouprave (dalje JLPRS) izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika – županijskih uprava za ceste te rokovi sastavljanja i podnošenja izvještaja izvršnom tijelu (županu, gradonačelniku i općinskom načelniku), predstavničkom tijelu (županiji, gradu i općini) te Ministarstvu [...].
U Narodnim novinama, br. 140/15 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 5,05%.
Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (daljeJLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2015.
Obveze sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a vezano uz propisivanje obvezne dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku u dokumentaciji za nadmetanje
NOVOSTI IZ DRUGIH IZMJENA I DOPUNA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA IZ 2015. Vlada RH donijela je u ovoj 2015. dvije izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Prva izmjena i dopuna citirane Uredbe [...].
Vlada Republike Hrvatske krajem listopada o.g. donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva koja je od velikog značenja za javni sektor te pravne i fizičke osobe-korisnike i davatelje usluga.
Radi osiguranja kontinuiteta u financiranju decentraliziranih funkcija do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. Vlada Republike Hrvatske donijela je sedam podzakonskih akata kojima se uređuje financiranje  unkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva u prvom tromjesečju 2016. godine sukladno  odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda iz navedenih područja i to:
Novim Zakonom o računovodstvu (dalje: ZOR), proširena je klasifikacija poduzetnika prema veličini na mikro, male, srednje i velike, pri čemu su izostala očekivana pojednostavljenja u financijskom izvješćivanju kod mikro poduzetnika.
Upute se temelje na ekonomskim pokazateljima iz Smjernica, promjenama zakonskih i podzakonskih propisa o metodologiji (Pravilniku o proračunskim klasifikacijama[2] ,Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (u tekstu dalje RP) [3] te izmjenama i dopunama ZOP iz 2015., a sadrže i pripadajuće obrasce model za izradu FP i razvojnog plana PK JLPRS. U Uputama posebno se ukazuje na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u području planiranja.
Vlada Republike Hrvatske je dana 30. srpnja 2015. godine donijela Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade radi realizacije mjere Unaprjeđenje sustava obračuna i naplate komunalne naknade.