Objavljeno: 14.03.2018.

Ministarstvo financija (dalje MF) 09. ožujka 2018. dostavilo je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost za 2017. koja se odnosi na navedene subjekte kao obveznike (dalje Uputa). U nastavku dajemo osnovne naznake citirane Upute u dijelu koji se odnosi na JLP(R)S.
 
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. (dalje Izjava) obveznici – načelnici, gradonačelnici i župani u 2018. sastavljaju i predaju u skladu s izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila [1] (dalje Uredba) s tim da je Uputom iznimno produžen rok predaje Izjave za 2017. na 03.04.2018. u odnosu na rok propisan citiranom Uredbom (31.03.). Iako su obrasci Izjave za 2017. istovjetni kao i oni za prethodne dvije godine i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija[2], a Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (dalje Upitnik) nije mijenjan, prilikom davanja odgovora na pitanja iz područja javne nabave treba uzeti u obzir da je 01. siječnja 2017. stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi[3] (dalje ZJN) koji utječe na pitanja iz Upitnika. Stoga se u Uputi daje posebna pozornost na tumačenje formulacije pitanja iz područja javne nabave (br. 37., 39., 43., 44., 45., 46.i 47, (ali ne i suštinski), i na područje planiranja za JLP(R)S koje nisu donijele proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. niti odluku o privremenom financiranju. Uz to objašnjava se i način predaje Izjave elektronički putem linkova na navedenoj web stranici.
 
Područje javne nabave u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti-svi obveznici – JLP(R)S odgovaraju na sva pitanja iz područja javne nabave. Pitanje 37.- provjerava se jesu li za provedene postupke u Elektroničkom oglasniku objavljene odgovarajuće obavijesti u skladu sa Zakonom, što znači da se umjesto termina ,,objava” koristi riječ ,,obavijest”. Pitanje 39. – provjerava da li je donesen plan nabave, da li je sadržaj usklađen sa Zakonom i objavljen na internetskim stranicama obveznika. Pitanje 43. provjerava da li je registar ugovora i okvirnih sporazuma bio objavljen na internetskim stranicama obveznika (naručitelja) te je li sadržavao sve dijelove, podatke propisane ZJN (znači i predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn). Međutim, budući da je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora i prethodnom savjetovanju i analizi tržišta stupio na snagu 01.01.2018. može se očekivati da obveznici neće moći dati potvrdan odgovor.

U Uputi se navodi da se JLS koje su imale samo jednostavne nabave i vodili ih u evidenciji svih ugovora (pitanje br. 66. Upitnika) i ako su objavljeni na internetskim stranicama – navedeno dovoljno za potvrdan odgovor jer je cjelovita primjena ZJN moguća tek od 01.01.2018. Treba istaknuti da su konstatacije navedene u Uputi značajne prilikom provođenja kontrole Izjava obveznika. Pitanje 44. provjerava je li obveznik čuvao dokumentaciju o svakom postupku u propisanim rokovima (4 ili više godina) koju je trebalo čuvati tijekom 2017. Pitanje 45. provjera usklađenost Ugovora o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B s posebnim postupkom iz Zakona koji je vrijedio do 01.01.2017. Kako novi Zakon ne poznaje pojam usluga iz tog dodatka već pod nazivom ,,društvene i druge posebne usluge navedene u prilogu X.”, s procijenjenom vrijednosti 200.000,00 kn ili više, na njih se primjenjuju članci 323.-326. Zakona, a ako se takve usluge tijekom 2017. nisu nabavljale odgovara se „nije primjenjivo“, s tim da u uzorak testiranja treba uzeti dovršene postupke nabave iz Dodatka II.B izvršene po starom Zakonu. Pitanje 46. provjerava je li nadležnom tijelu do 31.03. dostavljeno izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu u skladu s ZJN. Novim je Zakonom propisano da se radi o statističkom izvješću. Pitanje 47. propituje „da li je donesen akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon“. Radi se o sadržaju članka 15. ZJN koji regulira jednostavnu nabavu (dosad „bagatelna nabava“). Naime, radi se o obvezi donošenja općeg akta kojim naručitelj utvrđuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, a pritom je obvezan uzeti u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Takav akt i njegove eventualne izmjene i dopune trebaju biti objavljene na internetskim stranicama. To praktično znači da se prilikom testiranja ovog pitanja mora provjeriti je li donesen novi opći akt i sve u svezi zahtjeva iz čl.15. st.2. ZJN, ali za davanje odgovora nije odlučno da li je akt bio donesen prije 30.06.2017. budući da je na snazi bio akt o bagatelnim nabavama.
 
Ostale napomene o pitanjima iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti – općine i gradovi, koji do kraja 2017. nisu donijeli proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., ni odluku o privremenom financiranju, u pitanjima iz područja planiranja u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti (dalje Upitnik) odgovaraju drugačije nego u uobičajenim okolnostima. To se odnosi i na njihove korisnike što je razrađeno u Uputi MF od 12.02.2018. U području planiranja JLP(R)S odgovaraju na pitanja 4. (ako imaju proračunske korisnike), 12.,13.,14.,15.,17.i 18. Pitanje 4. provjerava jesu li JLS izradile i dostavile svojim korisnicima upute s limitima za naredno srednjoročno razdoblje, koje se testiraju kao i odluku o privremenom financiranju i uputu danu korisnicima za izradu njihovih financijskih planova za prva tri mjeseca 2018. Pitanje 12. provjerava je li JLP(R)S donijela razvojni program, a kao dokaz o tomu treba priložiti presliku ili referencu plana koji je predstavničko tijelo usvojilo do 31.12. Jedinice koje nisu usvojile proračun i projekcije za 2019. i 2020. iznimno daju odgovor “nije primjenjivo“ jer u ovim okolnostima plan razvojnih programa i nije trebao biti usvojen. Pitanje 13. provjerava je li održan rok dostave nacrta proračuna i projekcija izvršnom tijelu (načelniku, gradonačelniku i županu), gdje jedinice kod kojih su usvojeni navedeni akti odgovaraju uobičajeno, bez obzira što ih predstavničko tijelo nije usvojilo. Pitanje 14. provjerava objavu donesenog proračuna te se kao dokaz unosi broj službenog glasila i datum objave, a kod jedinica gdje nije usvojen proračun, provjerava se je li donesena odluka o privremenom financiranju i je li objavljena u službenom glasilu JLS. JLS kod kojih nije usvojena odluka o privremenom financiranju na navedeno pitanje daju odgovor „nije primjenjivo“. Na pitanje 15. u Uputi je navedeno „kod JLS i njihovih korisnika, kada nije donesen proračun za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., na ovo pitanje iznimno se daje odgovor ,,nije primjenjivo” jer kada se usvaja financijski plan samo za prva tri mjeseca tada se ne usvajaju projekcije za naredne dvije godine. JLS koje nisu usvojile ni odluku o privremenom financiranju na ovo pitanje također odgovaraju s „nije primjenjivo“.
 
Elektronička predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti – Za JLPRS – datum unosa u aplikaciju smatra se datumom predaje Izjave. Upitnik za 2017. načelnici, gradonačelnici odnosno župani dostavljaju popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom na https://e-upitnik.gov.hr/index.php/436289/lang-hr . Popunjenom Upitniku prilažu se i odgovarajući prilozi u PDF formatu ovisno o vrsti podnesene izjave potpisani i ovjereni skenirani obrazac 1.a.i 1.b.; plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2018., radi otklanjanja slabosti i nepravilnosti u 2017., izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za prethodnu godinu, ako ih je bilo, te mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana Prilog 5 (ako obveznik ima ustrojenu unutarnju reviziju na jedan od propisanih načina).
 
Uputa za rukovoditelje unutarnje revizije – Mišljenje unutarnje revizije (Prilog 5) rukovoditelji dostavljaju na popunjenim obrascima u Excel formatu koji su dostupni na stanicama MF -a https://www.mfin.hr/hr/planiranje-i-izvjescivanje. Popunjene obrasce treba elektronički poslati na e-mail ur.misljenje@mfin.hr. Napomena: slanje podataka putem obrazaca u Excel formatu ne isključuje obvezu prilaganja mišljenja uz Izjavu.
 
Ostale napomene – Na JLS u kojima je Vlada RH imenovala svoje povjerenike koji su izvjesno vrijeme obnašali poslove izvršnog tijela primjenjuje se uputa MF od 05.06.2017. iz koje proizlazi da su navedeni subjekti imali i da će imati obvezu podnošenja izjave za razdoblje u kojem su djelovali povjerenici i predati je čelniku koji od njih preuzima dužnost, koji ju zajedno sa svojom Izjavom za preostali dio godine s prilozima treba predati MF-u do 03.04.2018. elektroničkim putem u skladu s ovom Uputom. Ako je primopredaja bila prije 31.08. izjava povjerenika se trebala dati na temelju testiranja učinjenih u postupku davanja Izjave za prethodnu godinu (nije trebalo ponovo provoditi testiranje po Upitniku).
 
Zaključno  – Ovom se Uputom obveznicima Izjave za 2017. iznimno produžuje rok za predaju na 03. travnja 2018., u odnosu na Uredbom propisan rok (31. 03.), daju se pojašnjenja: glede formulacija u Upitniku u odnosu na novi ZJN, izbora odgovora i pružanja dokaza iz područja planiranja u uvjetima ne donošenja planskih dokumenata i propisuje se način predaje izjave i dokumenata Ministarstvu financija.
 
Za sva dodatna pitanja i informacije obveznici se mogu obratiti na e-mail fiskalnaodgovornost@mfin.hr.
 
Pripremila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog

 


[1] Narodne novine, broj 119/2015
[2] http ://www. mfin.hr/hr/izjava-o fiskalnoj-odgovornosti
[3] Narodne novine, broj 120/16,