Zakonom o proračunu [1] propisan je sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna države, jedinica lokalne odnosno područne(regionalne) samouprave (dalje JLPRS) izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika – županijskih uprava za ceste te rokovi sastavljanja i podnošenja izvještaja izvršnom tijelu (županu, gradonačelniku i općinskom načelniku), predstavničkom tijelu (županiji, gradu i općini) te Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.
 
Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna[2] (dalje Pravilnik) ministar financija propisao je sadržaj i obveznike izrade tih izvještaja, detaljno razrađeni sadržaj za proračune i upućujuća rješenja za izvanproračunske korisnika koji su obveznici sastavljanja odnosno izrade i podnošenja navedenih izvještaja.
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu je složeni financijski akt općine, grada i županije (kao i proračun) kojim se pokazuje kako je izvršen godišnji plan proračuna usvojen krajem 2014. i usklađivan izmjenama i dopunama te preraspodjelama tijekom 2015.
Samo kroz izvršenje planiranog proračuna – realizaciju javnih rashoda u okviru planiranih i realiziranih javnih prihoda i iskazanih odstupanja u odnosu na planske postavke za 2015. i izvršenje proračuna za prethodnu godinu – mogu se utvrditi nominalni efekti programa izvršenja javnih usluga građanima i politike odnosne nadležne JLPRS, gospodarske situacije i učinci zakonskih mjera doneseni na državnoj razini – u području oporezivanja dohotka i raspodjeli udjela u porezu na dohodak koje su stupile na snagu početkom 2015.
Stvarni učinci bit će i jesu predmet valorizacije i mjerenja programa kroz instrumente koji će kroz višegodišnje razdoblje pokazati financijske i stvarne učinke u realizaciji zacrtanih općih i posebnih ciljeva svakog od korisnika proračuna.
 
Kako se bliži rok (1. lipnja) za podnošenje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine, grada odnosno županije nadležnom općinskom odnosno gradskom vijeću i županijskoj skupštini kao i skupštini Grada Zagreba i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika – županijskih uprava za ceste (30.07.) nadležnom upravnom tijelu županije, obveznike podnošenja prijedloga izvještaja želimo podsjetiti na bitne odrednice toga akta za JLPRS na koje treba obratiti posebnu pozornost.
 
Iako je Pravilnik na snazi od ožujka 2013. godine, tijekom njegove primjene došlo je do značajnih promjene u Zakonu o proračunu i podzakonskim aktima iz proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja i kroz upute i okružnice ministra financija kao i sve rigoroznije primjene obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti i obveza koje proizlaze iz istoimene Uredbe kojom se on provodi. Tome svakako treba pridodati i sankcije iz citiranoga Zakona – privremenog karaktera (čl. 113.) – privremene obustave isplate pomoći iz državnog proračuna (pomoći i pomoći za decentralizirane funkcije) zbog nedostavljanja godišnjeg izvještaja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju te zapriječene novčane kazne za odgovorne osobe proračuna u općini, gradu odnosno županiji iz članka 125. citiranoga Zakona zbog nepridržavanja zakonskih odredbi (sadržaja i roka dostave usvojenog izvještaja iz članka 108. stavaka 1.,2.,3.,4. i 5.) citiranoga Zakona, a za ŽUC -iz članka 126. Zakona.
 
Stoga Vas, nadležne osobe u općinama, gradovima i županijama upućujemo da posebno obratite pozornost na dosljednu provedbu citiranog Pravilnika glede sadržaja godišnjeg izvještaja (ali i polugodišnjeg) o izvršenju proračuna i rokova dostave (članaka 3.- 8, 10-13. i 15-19.) i citiranoga Pravilnika.
 
Treba naglasiti da se za razliku od plana proračuna i financijskog plana, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna iskazuje i usvaja u tabličnim prikazima općeg i posebnog dijela proračuna na četvrtoj razini računskog plana proračuna i to u nominalnim iznosima (izvršenje za 2014., izvorni i tekući plan za 2015. i izvršenje za 2015.) te relativnim pokazateljima (indeksima)u odnosu na izvršenje 2014. i tekući plan za 2015.
Opći dio proračuna (A, B i C) imaju po dva indeksa izvršenja (na izvršenje 2014. i tekući plan za 2015.) a posebni dio proračuna po jedan indeks izvršenja 2015. u odnosu na tekući plan 2015. Jer se ne iskazuje izvršenje 2014. Naglašujemo da posebni dio proračuna iskazuje izvršenje proračuna 2015. po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, a uz to daju se i 4 izvještaja (o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, o korištenju proračunske zalihe, o danim jamstvima i izdacima po njima, te izvještaj – obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (s ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizaciji tih ciljeva koji su upućujuće definirani u članku 3. Pravilnika). Sva 4 dodatna izvještaja daju se u vidu obrazloženja koje može biti opisno, brojčano, grafički ili kombinirano.
Za županijske uprave za ceste koje su zasad jedini izvanproračunski korisnik na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuju se na odgovarajući način članci 5. Pravilnika – za opći dio i čl. 6. st.4 i 5. za posebni dio izvršenja njihova financijskog plana, dok se na obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka primjenjuje na odgovarajući način članak 12. Pravilnika – dakle odredbe koje se odnose na proračune JLPRS. Sulagsnost na izvještaj ŽUC-a daje županijska skupština.
 
Zaključno – treba posebno istaknuti da Zakon o proračunu ne propisuje rok do kojeg predstavničko tijelo – općinsko odnosno gradsko vijeće i županijska skupština i skupština Grada Zagreba trebaju usvojiti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015., ali propisuje da je nadležna JLPRS dužna u roku od 15 dana po donošenju izvještaja, akt dostaviti Ministarstvu financija Državnom uredu za reviziju, a samo iznimno – ako predstavničko tijelo ne donese/usvoji navedeni izvještaj – JLPRS (izvršno tijelo) dužno je izvještaj dostaviti navedenim subjektima u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga izvještaja svojem predstavničkom tijelu (1.lipnja 2016.). Tome valja svakako pridodati zakonsku obvezu poštovanja načela transparentnosti te izvještaj o izvršenju proračuna (opći dio) objaviti u službenom glasilu nadležne JLPRS, a posebni dio na internetskoj stranici nadležne JLPRS.
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl. politolog


[1] Narodne novine br. 80/87,136/12 i 15/15
[2] Narodne novine br. 22/13