PRIKAZ OKRUŽNICE O PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOURAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2015.
Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 14.01.2016.objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (daljeJLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2015. Nastavno obveznike u sustavu proračuna  JLPRS upoznajemo s  bitnim sadržajem navedene Okružnice.

  1. Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1.01. do 31.12. 2015.Kao izvještaj sastavljaju se i predaju financijski izvještaji po skupinama obveznika i to: do 01.02. 2016.- proračunski korisnici proračuna JLPRS; do 15.02.2016. JLPRS i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS; do 29.02.2016 JLPRS -konsolidirani izvještaji. Izvještaji se predaju FINA-i  isključivo u elektroničkom obliku na obrascima s ugrađenim kontrolama [2].Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom. Obveznici predaje isključivo su proračuni JLPRS te proračunski  i  izvanproračunski korisnici navedeni na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika [3] te oni koji su brisani iz Registra u razdoblju od 1.10-31.12.2015. Svi obveznici  (proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS i JLPRS )predaju  iste obrasce ( Obrazac:BIL,obrazac PR- RAS, RAS-funkcijski , Obrazac P-VRIO i Obrazac OBVEZE . Razlike su u subjektima kojima se predaju: PK proračuna JLPRS predaju izvještaje: nadležnoj jedinici,a decentralizirani korisnici uz to i nadležnom ministarstvu, nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i područnom uredu FiNA-e;  JLPRS za svoj proračun– nadležnom područnom uredu DUR-a i područnom uredu FiNA-e. JLPRS – konsolidirane izvještaje dostavlja samo područnom uredu FINA-e, a izvanproračunski korisnici JLPRS nadležnoj JLPRS i nadležnom područnom uredu DUR-a.
  2. Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samouprave, te vijeća nacionalnih manjina dostavljaju  financijske izvještaje za 2015.  isključivo nadležnoj JLPRS za potrebe konsolidacije i kontrole: Ako djeluju u okviru JLPRS, dakle nemaju račun i njihove aktivnosti iskazane su u proračunu JLS i JLPRS , VNM I MS (mjesni odbori) ne moraju sastavljati zasebne financijske izvještaje (isto se odnosi i na predaju Izjave o fiskalnoj odgovomosti). Tada JLPRS u Obrascu: PR-RAS JLPRS (razine 22 i 23) iskazuju rashode ovih VNM i MS po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367. Ako VMS i MS posluju preko vlastitog računa obvezni su sastavljati financijske izvještaje i predavati ih nadležnoj JLPRS samouprave za potrebe kontrole. U Obrascu: PR-RAS (razine 22 i 23) JLPRS iskazuju, do daljnje upute, rashode ovih VNM  i MS koji se financiraju iz prihoda proračuna po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367.
  3. Predaja financijskih izvještaja decentraliziranih proračunskih korisnika . Proračunski korisnici JLPRS koji su procesom decentralizacije prešli iz državnog u proračune JLPRS dostavljaju financijske izvještaje za 2015. nadležnoj JLPRS, DUR-u, FINA-i, ali i ministarstvu koje im je bilo nadležno prije procesa decentralizacije.Javne vatrogasne postrojbe ih dostavljaju nadležnoj JLS i Ministarstvu unutarnjih poslova. Nadležna JLS konsolidira sve financijske izvještaje JVP. Osnovne i srednje škole dostavljaju financijske izvještaje nadležnoj JLPRS i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. JLPRS konsolidira u cijelosti financijske izvještaje OŠ i SŠ, uključujući i dio ostvaren iz državnog proračuna. Domovi za starije i nemoćne dostavljaju izvještaje nadležnoj JLPRS i  Ministarstvu socijalne politike i mladih. Nadležna JLPRS konsolidira sve njihove godišnje izvještaje. Centri za socijalnu skrb dostavljaju financijske izvještaje nadležnoj JLPRS i Ministarstvu socijalne politike i mladih. Ministarstvo socijalne politike i mladih u cijelosti će konsolidirati financijske izvještaje centara. Centri za socijalnu skrb sredstva koja ostvare od JLPRS iskazuju se na osnovnom racunu u okviru podskupine 636 (Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan )- JLPRS iskazuju u financijskimn izvještajima sva sredstva koja su doznačile centrima na podskupini računa 366 (Pomoći PK drugih proračuna),bez obzira što su u proračunu za 2015. iskazale navedena sredstva po prirodnim vrstama rashoda, a prema Odluci o minimalnim financijskim standardirna, kriterijirna i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicirna koji se griju na drva u 2015. To je nužno radi ispravnog postupka konsolidacije. Sredstva za ogrjev JLPRS iskazuju na podskupini 372 (Ostale naknade građanima i kućanstvirna iz proračuna).Ustanove u zdravstvu (decentralizirane i u sanaciji) izvještaje dostavljaju FINA-i, nadležnoj JLPRS i Ministarstvu zdravlja.Nadležna JLPRS konsolidira u cijelosti godišnje financijske izvještaje ustanova u zdravstvu iz njene nadležnosti (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilancu, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i Izvještaj o obvezama). JLPRS konsolidira u cijelosti godišnje financijske izvještaje ustanova u zdravstvu u sanaciji. Prilikom sagledavanja poslovanja županije potrebno je uzeti u obzir navedene okolnosti i metodologiju koja se primjenjuje prilikom konsolidiranja.
  4. U svezi popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja za 2015. ukazujemo na upozorenja kojih se obveznici trebaju pridržavati i to za :a) Bilanca na Obrascu: BIL b) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS – gdje se obvezno popunjava stupac „Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine „c) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu:RAS- funkcijski ( izdaci za fnancijsku imovinu i obveze ne razvrstavaju se i ne uključuju u ovaj izvještaj). 
    d) Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE, – glede promjena koje se neće primjenjivati na godišnje financijske izvještaje za 2015. ni mjesečni Izvještaj o obvezama za prosinac 2015. već tek po prvi puta pri sastavljanju izvještaja za siječanj 2016. e) Bilješke i Obrazac UDJ- prema danim napomenama i rokovima 15.02.2016. i 25.02.2016.
  5. Posebno ukazujemo JLPRS i korisnicima na na upozorenje glede priznavanje prihoda za razdoblje siječanj – prosinac 2015. i odstupanja od primjene gotovinskog načela iskazivanja prihoda propisanog Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kod evidencije doznaka sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se neće primjenjivati jer su sva sredstva pomoći izravnanja iz državnog proračuna za 2015. za financiranje minimalnog financijskog standarda utvrđenog Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLPRS za 2015. isplaćena u prosincu 2015. Dakle, proračunski korisnik je obvezan iskazati rashode 2015. za obveze koje su nastale u 2015.  bez obzira jesu li navedene obveze podmirene u 2015. i bez obzira je li nadležni proračun doznačio sredstva za pomirenje navedenih obveza u 2015. Korisnici decentraliziranih sredstava po ovoj osnovi imaju metodološki manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka dogadaja.
  6. Sukladno citiranoj Uredbi Vlade RH i ovoj Okružnici obvezan je povrat viškova u državni proračun RH – Ako su županije, Grad Zagreb, gradovi i općinem koje financiraju decentralizirane funkcije i njihove krajnje korisnike , na godišnjoj razini, – od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvarili više sredstava nego je  utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvarili više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2015. višak sredstava trebaju vratiti do 15. veljače 2016. na račun Državnog proračuna. Povrat viška sredstava ne odnosi se na sredstva namijenjena za kapitalne projekte koji su  planirani, a nisu izvršeni do kraja tekuće godine, te se višak tih sredstava može prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini, ako su ispunjeni propisani uvjeti.
    Zaključno: Sve JLPRS i njihovi korisnici u sustavu proračuna obvezno primjenjuju  ovu Okružnicu  (MLP)
 


[2] (www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo→Financijsko izvještavanje)
[3](www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo → Registar.