NOVOSTI IZ DRUGIH IZMJENA I DOPUNA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA IZ 2015.
Vlada RH donijela je u ovoj 2015. dvije izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Prva izmjena i dopuna citirane Uredbe donesena je u veljači 1 gdje je proširen obuhvat obveznika, a druga krajem listopada ove godine.

Obveznici – čelnici korisnika2 proračuna na razini države i čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave (JLPRS) i njihovih korisnika i predsjednici uprava trgovačkih društava u vlasništvu države i JLPRS i drugih pravnih osoba čiji su osnivači Republika Hrvatska država odnosno  JLPRS dužni su za izradu i sastavljanje Izjave 2015. primjenjivati obje izmjene i dopune citirane Uredbe. Napominjemo da se ovdje radi o usklađivanju s izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz veljače ove godine3 i  novim Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 4. U nastavku  iznosimo bitne odredbe izmjena i dopuna citirane Uredbe iz listopada 2015.

1. Sukladno novo donesenom Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola citiranom Uredbom mijenjaju se članak 6.st.1. koji se odnosi na dostavu mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana te  članak 11. Uredbe. U Mišljenju unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti navodi se mišljenje, broj planiranih i obavljenih revizija u prethodnoj godini, podaci o obavljenim revizijama  i provedenim preporukama, uključujući i preporuke iz ranijih razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini i podaci o neprovedenim preporukama.Temelj mišljenja su obavljene revizije i praćenje provedbe preporuka unutarnje revizije, a mišljenje se sastavlja se na obrascu iz novog priloga 5. ove Uredbe.

2. Uredbom se mijenja  članak 12. koji se odnosi na rokove i subjekte u kojima obveznici  dostavljaju Izjave i prateće akte iz citirane Uredbe radi provjere njihova sadržaja tako da se nomotehnički usklađuje i sistematizira.Novo je da su JLPRS osnivači trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu obvezne najkasnije do 28.02. o dogovoru pisanim putem izvijestiti trgovačko društvo odnosno pravnu osobu i Ministarstvo financija. Ako se JLPRS o tome ne dogovore svaka od jedinica koja ima udio u vlasništvu trgovačkog društva ili je osnivač pravne osobe, ima obvezu provjeriti sadržaj Izjava i druge akte. JLPRS koje temeljem najvećeg udjela u vlasništvu odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više JLPRS i druge pravne osobe kojima su osnivači više JLPRS o provedenim provjerama obavještavaju druge JLPRS koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.

3. Uredbom se mijenja članak 14a koji regulira rokove čuvanja Izjave i drugih priloga i sve ostale dokumentacije temeljem koje se daje Izjava s jedanaest na najmanje sedam godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.

4. Treba naglasiti da se ovom Uredbom djelomično mijenja odnosno dopunjuje Prilog 2a Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika te se dosadašnji Prilog 5. obrazac mišljenja unutarnje revizije.

Analiza Priloga 2.a pokazuje sljedeće:
1. Planiranje proračuna/financijskog plana. Uz
pitanje br. 2. Programi iz financijskog plana povezane su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije) proširene su reference tj. da pitanje nije primjenjivo za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika za prva tri mjeseca naredne godine. U Upitniku je dodano novo pitanje br. 3. „Za ciljeve iz strateškog plana utvrđeni su i procijenjeni rizici“ (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije),a referenca je tablica rizika. Pitanje br. 4. dio je dosadašnjeg pitanja br. 3. koje je razdvojeno na 2 pitanja. Naime pitanje br.3. odnosilo se na ministarstva i JLPRS tj. na izradu i sadržaj upute za izradu proračuna i financijskog plana  njihovih korisnika, a sada se pitanje br.4. odnosi samo na JLPRS uz proširenje formulacije  dvostrukih limita. Pitanje br. 5. je drugi dio dosadašnjeg pitanja br. 3. a odnosi se na ministarstva i sadržaj uputa za njihove korisnike koji je proširen s dvostrukim limitima. U pitanju br. 8. koje se odnosi na obrazloženje financijskog  plana korisnika u referencama je navedeno da  pitanje nije primjenjivo za proračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju. Pitanje br. 9. koje se odnosi na financijski plan izvanproračunskih korisnika dopunjeno je  tekstom „a u razdoblju privremenog financiranja, financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama“ (što pravi razliku između pitanja br. 8. i 15.) Nadalje dodano je novo pitanje br. 11. koje glasi „Godišnji plan rada je sastavljen u skladu sa strateškim i financijskim planom i objavljen na web stranicama“ (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela ), a referenca je link na web stranicu. Pitanje br.12. je proširenje dosadašnjeg pitanje br. 10. iskazivanjem razvojnog plana JLPRS. U referenci pitanja br.15. navedeno je da pitanje nije primjenjivo za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna za godinu u kojoj se donosi odluka o privremenom financiranju). Novo je pitanje broj 16. koje glasi: „Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu“ (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije), a referenca je preslika odluke. 2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana: U ovom dijelu Upitnika dodano je novo je pitanje br.23. „Postoji jasna procedura naplate prihoda“, s tim da se u referencama kao dokaz daje  preslika odnosno referenca pisane procedure iz koje su vidljive vrste prihoda koje se naplaćuju, mjere naplate koje će poduzimati, vremensko razdoblje nakon kojeg se pokreće pojedina mjera naplate, slučajeve u kojima treba pribaviti instrumente osiguranja plaćanja, praćenje naplate po poduzetim mjerama, osobe koje će obavljati navedene poslove i slično. U Upitniku pod rednim brojem pitanja br 28. nedostaje tekst pitanja, a koji se odnosi se na dosadašnje pitanje br. 24. koje glasi „Isplata se temeljila na vjerodostojnoj dokumentaciji“. Kod pitanja br. 29.2. koje se odnosi na provjere donacija proširen je tekst referenci. Treba naglasiti da tekst pitanja 29.3 „Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta“ u usporedbi s dosadašnjim tekstom pitanja br. 25.3. više ne sadrži  tekst „za pojedinačne isplate iznad 10.000 kn.“ Iz navedenog bi se zaključilo da se novo pitanje 29.3.odnosi na izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za sve pojedinačne isplate, što je teško prihvatljivo.  3. Izvještavanje i ostalo: U ovom dijelu Upitnika dodana su dva nova pitanja. Novo pitanje br. 74. koje glasi „Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima i izvještavanja o najznačajnijim rizicima i postoji jasna procedura o upravljanju rizicima“ (odgovaraju ministarstva o druga tijela državne uprave na razini razdjela), a dokaz je preslika registra rizika, izvještaja i internog akta. Novo pitanje br. 75. koje glasi „Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti (odgovaraju ministarstva i JLPRS ) koji imaju takve korisnike.
Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl.politolog

 


[1] Narodne novine br. 19/15.
[2] Narodne novine br. 119/15 od 30.10.stupila na snagu 31.10.
[3] Narodne novine br. 15/15.
[4] Narodne novine broj 78/15.