PRIKAZ OKRUŽNICE O SASTAVLJANJU I PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 31.OŽUJKA 2016.

Na stranicama Ministarstva financija (dalje MF) 30.09.o.g. objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (daljeJLP(R)S ) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka  2016. (Klasa:400-01116-01112, Ur.br.:513-05-02-16-1 od 23.03.o.g.) koja je ažurirana 30.03.o.g. [1] U nastavku obveznike u sustavu proračuna  JLP(R)S  upoznajemo s bitnim sadržajem navedene Okružnice u dijelu koji se odnosi na JLP(R)S . Ažuriranje i dopuna Okružnice uslijedila je nakon njene objave i upita obveznika, a odnosi se na dostavu financijskih izvještaja Vijeća nacionalnih manjina nadležnoj jedinici, popunjavanje Obrasca PR-RAS glede iskazivanja sredstava koje su JLP(R)S  doznačile centrima za socijalnu skrb te na iskazivanje početnog stanja na AOP-u 001.u Obrascu OBVEZE.

1. Obveznici i rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. (Izvještaj)
Kao Izvještaj sastavljaju se i predaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE i Bilješke. Rokovi predaje Izvještaja jesu: 11. 04.- za proračune JLP(R)S  i proračunske korisnike proračuna JLP(R)S ; a 20.04. za izvanproračunske korisnike proračuna JLP(R)S . Izvještaji se predaju FINA–i isključivo u elektroničkom obliku na obrascima s ugrađenim kontrolama. Obveznici predaje izvještaja jesu isključivo proračuni JLP(R)S  i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenog na internetskim stranicama MF. Proračunski korisnici proračuna JLP(R)S  predaju Obrazac: PR- RAS, JLP(R)S predaju Obrazac: PR- RAS, Obrazac: OBVEZE i Bilješke, a izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S  Obrazac PR-RAS. U Okružnici je naglašeno da svi izvještaji obveznika predani FINA-i moraju biti točni i trebaju zadovoljiti sve kontrole inače se neće dostaviti MF tj. smatrat će se da ih obveznik nije predao.

Vijeća nacionalnih manjina i mjesna samouprava (VNM i MS).
Vijeća nacionalnih manjina i svi oblici mjesne samouprave koji  posluju preko vlastitog računa, obvezni su nadležnoj jedinici dostaviti podatke potrebne za izradu svih izvještaja koje JLP(R)S  sastavlja za navedeno razdoblje. To u stvari znači da VNM i MS trebaju dostaviti svoje Izvještaje (PR -RAS i Izvještaj o obvezama) isključivo nadležnoj JLP(R)S .
U Okružnici je naglašeno – da JLP(R)S  u oba slučaja (tj. ako VNM I MS posluju preko vlastitog računa i ili ako ga nemaju) u Obrascu JLP(R)S : PR-RAS (razine 22 i 23) iskazuju rashode VNM i MS po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367.

2. Popunjavanje Obrasca: PR-RAS za prvo tromjesečje 2016.
Popunjavanje Obrasca:PR-RAS  razlikuje se od istog obrasca za navedeno  razdoblje 2015.i to :

a) U Oznaku AOP 639 više se ne unosi iznos iskazan u glavnoj knjizi na podskupini 191, već iznos koji je u glavnoj knjizi evidentiran na skupini računa 19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

b) Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici JLS i JLP(R)S  više na popunjavaju samo stupac "Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine" već i stupac "Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine". lznimka su samo korisnici koji su osnovani početkom 2016. i korisnici koji su s 1.siječnja 2016. godine prešli iz neprofitnog u proračunski sustav.

U Okružnici kao i u 2015. godini posebno se ističe da JLS odnosno JLP(R)S  koja ima proračunske korisnike (prema Registru) u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima razine 22 mora imati popunjen AOP 234. a svi proračunski korisnici u svojim Izvještajima razina 21 i 31 moraju imati popunjen AOP 127.
Naglašuje se da JLS ili JLP(R)S  sva sredstva koja su doznačile centrima za socijalnu skrb prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva iskazuju u financijskim izvještajima na podskupini računa 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Sredstva za ogrjev JLP(R)S  iskazuju na podskupini 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Centri za socijalnu skrb sredstva koja ostvare od JLP(R)S  iskazuju na osnovnom računu u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Detaljnija pojašnjenja i upute dane su u Okružnicama o predaji financijskih izvještaja za razdoblja u 2015.

3. Popunjavanje Obrasca: OBVEZE
Treba naglasiti da se od 1. siječnja 2016. prema izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu iz prosinca 2015.[2] na AOP-u 001 Obrasca: OBVEZE iskazuje se početno stanje obveza na dan 1. siječnja 2016. koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2015. To će se početno stanje, iskazivati u lzvještajima o obvezama za sva razdoblja u 2016., uključujući i proračunsku godinu. Dakle, promjene u stanju obveza iskazivat će se od 1. siječnja 2016. kumulativno, uvijek u odnosu na 1.siječnja, a ne kao dosad u odnosu na početak mjeseca, odnosno tromjesečja.

4. Bilješke uz Izvještaj za navedeno razdoblje sastavljaju samo proračuni JLP(R)S  . One se ne dostavljaju niti FINA-i niti Ministarstvu financija,već se čuvaju kod obveznika sastavljanja.

5. Obvezna Bilješka – Izvještaj JLP(R)S  o vlasničkim udjelima /neto imovini –predaje se samo MF-u ako je došlo do promjena u vlasničkim udjelima na Obrascu: UDJ. Obrazac se predaje 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja u elektroničkom obliku na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr.Obrazac: UDJ objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr Državna riznica –> Računovodstvo – Proračunsko računovodstvo).

Zaključno: Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. trebaju biti točni i predani FINA –i (isključivo u elektroničkom obliku) u propisanom roku , sukladno uputama iz predmetne Okružnice , jer ih u protivnom FINA ne će dostaviti Ministarstvu financija, što znači da će se smatrati da obveznici –podnositelji nisu ispunili svoju zakonsku obvezu.

​Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl.politolog

 


[1] https://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika-2016
 
[2] Narodne novine ,br.135/15