Radi osiguranja kontinuiteta u financiranju decentraliziranih funkcija do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. Vlada Republike Hrvatske donijela je sedam podzakonskih akata kojima se uređuje financiranje  unkcija u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva u prvom tromjesečju 2016. godine sukladno  odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda iz navedenih područja i to:
  • Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje Uredba),
  • Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva ,
  • Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,  
  • Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva,
  • Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe,
  • Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i
  • Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.[1]
Uredbom se uređuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S u prvom tromjesečju 2016. godine iz Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna RH za navedeno razdoblje 2016., a prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. 

Kao i prethodnih godina decentralizirane funkcije odnose se na rashode koji su posebnim zakonima za navedena područja preneseni na JLP(R)S, a koje se financiraju iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, s tim da su bilančna prava sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji utvrđena prema navedenim odlukama, a pomoći izravnanja odnose se na prijenose sredstava iz državnog proračuna na JLP(R)S za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema navedenim odlukama.

Subjekti na koje se Uredba odnosi jesu: županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koji su preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija (prema popisu u pregledu iznosa bilančnih prava – tablice 2. županije, tablice 2. gradovi i tablice 3. općine/gradovi iz stavka 4. ovoga članka) a financiraju ih iz dodatnih udjela poreza na dohodak po funkcijama propisanih Zakonom o financiranju JLP(R)S te prema pregledu iznosa bilančnih prava po županijama i pojedinim decentraliziranim funkcijama koji je utvrđen u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u prvom tromjesečju 2016. godine.

Sredstva pomoći izravnanja osigurana su u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016.,u razdjelu Ministarstvo financija, u iznosu od 430 tisuća kuna. Ako korisnici pomoći izravnanja – navedeni subjekti iz dodatnog udjela poreza na dohodak ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije u navedenom razdoblju 2016., ostvaruju pravo na navedena sredstva, s tim da se na odnose iz ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka od 5.-12. iz Uredbe iz 2015.[2]

Uredba se primjenjuje od 1.siječnja 2016. U 2015. Uredbom je za navedene funkcije bio planiran godišnji iznos sredstava u visini od 2.204,7 mil.kn, a za prva tri mjeseca 2016. planiran je iznos od 550,5 mil. kn što je četvrtina iznosa iz 2015. U nastavku dajemo zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije za prvo tromjesečje 2016. po županijama i  funkcijama. 
 

Pregled sredstava za decentralizirane funkcije u prvom tromjesječju 2016. godine po županijama možete pronaći na ovom linku.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.i dipl.politolog

 


[1] Narodne novine, br.122/15   od  06. 11.2015
[2] Narodne novine, br. 15/15 od 06.02.2015