PRIKAZ OKRUŽNICE O PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30.RUJNA 2016.

Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 27.09.2016.objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 30.rujna 2016. i njezin ispravak/konačni tekst koji su navedenim subjektima i dostavljeni  elektronskom poštom. U Nastavku obveznike u sustavu proračuna JLPRS upoznajemo s bitnim sadržajem navedene Okružnice.

1. ​Obveznici izrade financijskih izvještaja za razdoblje od 1.01. do 30.09. 2016, rokovi predaje, vrste izvještaja i način predaje
Obveznici sastavljanja izvještaja jesu JLPRS i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici navedeni u popisu Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika [2]

 
Za devetomjesečno razdoblje o.g. sastavljaju se i predaju financijski izvještaji po skupinama obveznika i to:

  • proračunski korisnici proračuna JLPRS i JLPRSdo 10.10. 2016
  • izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS  do 20.10.2016.

Proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS i JLPRS predaju izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), a JLPRS predaje i Izvještaj o obvezama – (Obrazac OBVEZE).
 
U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu[3] financijski izvještaji za navedeno razdoblje predaju se Financijskoj agenciji isključivo u elektroničkom obliku na obrascima s ugrađenim kontrolama [4].Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.
 
Razlike su u subjektima kojima se predaju izvještaji: PK proračuna JLPRS i predaju izvještaje FINI i nadležnoj jedinici JLPRS, na način kako utvrdi nadležna jedinica, a svi ostali navedeni obveznici samo FINI.
 
2. Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samouprave, te vijeća nacionalnih manjina jesu proračunski korisnici,ali samo ako posluju preko vlastitog računa sastavljaju i dostavljaju svoje devetomjesečne financijske izvještaje za 2016. isključivo nadležnoj JLPRS za potrebe kontrole, a ako djeluju u okviru JLPRS, dakle nemaju račun i njihove aktivnosti iskazane su u proračunu ne moraju sastavljati zasebne financijske izvještaje ni Izjave o fiskalnoj odgovornosti. JLPRS u.
Međutim JLPRS  u oba slučaja u svom Obrascu: PR-RAS JLPRS (razine 22 i 23) iskazuju rashode ovih subjekata po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367.
 
3. Popunjavanje Obrasca PR-RAS i prilagodba podataka
 
Obveznici popunjavaju oba stupca Obrasca s tim da podatke treba prilagoditi načinu izvještavanja u 2016,  osim za korisnike koji su osnovani početkom 2016. i one koji su prešli iz profitnog u proračunski sustav.
Ako JLPRS ima proračunske korisnike navedene u Registru, u svom Izvještaju razine 22 mora imati popunjen AOP 234 , a svi korisnici u svojim izvještajima 21 i 31 moraju imati popunjen AOP 127.
 
4. Popunjavanje Obrasca OBVEZE
 
Na AOP 001  iskazuje se početno stanje obveza na dan 1.1.2016. (stanje obveza na kraju prosinca 2015.). U obrascu OBVEZE na AOP 020 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju treba iskazivati samo one obveze koje su podmirene u razdoblju od 1.1.2016. do zadnjeg dana razdoblja za koje se podnosi Izvještaj.
U Okružnici se ističe – da se sve stvorene obveze između obveznika a koje se u evidencijama korisnika vode na računima za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine i obveza za financijsku imovinu-  za potrebe Izvještaja o obvezama ne razdvajaju prema navedenim vrstama, već se stavljaju u zajedničku kategoriju „međusobne obveze proračunskih korisnika“.[5]
 
5. Obvezna Bilješka – Izvještaj JLPRS o vlasničkim udjelima /neto imovini

 
Ako je došlo do promjena u vlasničkim udjelima jedinice , nadležne JLPRS predaju Ministarstvu financija obveznu Bilješku – Izvještaj JLPRS  o vlasničkim udjelima /neto imovini na Obrascu UDJ[6]– u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja u elektroničkom obliku na e-mail stjepan.jusup@mfin.hr.
 
 
Zaključno: Sve JLPRS i njihovi korisnici u sustavu obvezno primjenjuju ovu Okružnicu (MLP)

[1] https://www.mfin.hr/adminmax/docs/okruznica%201-9-2016%203.pdf
[2](www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo → Registar.
[3] Narodne novine ,br. 3/15,93/15 i 135/15)
[4] (www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo→Financijsko izvještavanje)
[5] Međusobne obveze jesu na pr. : obveze po osnovi fakturiranja između korisnika u sustavu proračuna, refundacije zajedničkih troškova, obveze za povrat u proračun sredstava koja refundira HZZO, obveza za uplatu u državni proračun, obveza nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite prihode i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika uplaćene u proračun.
[6] Ibid.4