S obzirom na to da je u pripremi novi Zakon o javnoj nabavi o čijem bi prijedlogu uskoro trebala početi i javna rasprava, Ministarstvo gospodarstva dana 27. travnja 2016. godine organiziralo je konferenciju “Novine vezane uz novi Zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“ na kojoj su predstavljene novine koje donosi novi zakon.

Novi Zakon o javnoj nabavi trebao bi biti moderan i fleksibilniji u odnosu na sadašnji te pridonijeti nužnim promjenama koje zahtjeva elektronička javna nabava. Jedan od interesantnih novina svakako je i činjenica da „kriterij najniže cijene“ nestaje kao takav te će se omogućiti naručiteljima da se ne orijentiraju samo na ono što je najjeftinije, ako to isto možda ne udovoljava kvalitativnim kriterijima.
Od 1. srpnja 2016. godine svi gospodarski subjekti imaju obvezu dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave isključivo u elektroničkom obliku.

Jedna od bitnih stavki je i povezivanja javnih registara čime bi se trebala isključiti potreba da poduzetnici sami prikupljaju podatke iz primjerice poreznih, sudskih, obrtničkih i sličnih registara, što će imati značajan ekonomski učinak.
Nadalje, sukladno Direktivi 2014/24/EU, odnosno članku 59. stavak 2. iste, Europska komisija usvojila je Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2016/7 od 5. siječnja 2016. godine o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Člankom 1. Provedbene uredbe propisano je da se od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac utvrđen u Prilogu 2. Uredbe upotrebljava za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.

ESPD (Europian Single Procurement Document) je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Cilj joj je smanjiti administrativno opterećenje koje nastaje zbog zahtjeva za izradu znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta.

Kako je novi Zakon o javnoj nabavi još uvijek u fazi nacrta postavilo se pitanje primjene ESPD obrasca u nacionalnom zakonodavstvu. Slijedom toga, Ministarstvo gospodarstva zauzelo je stav da gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. godine mogu dostaviti ESPD obrazac umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga. Shodno tome, Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi naručitelji morali priložiti obrazac ESPD-a u dokumentaciji za nadmetanje.

OBRAZAC pod linkom.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“, 28. travnja 2016., otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi.