U Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Vezano uz isplatu neoporezivih primitaka, najvažniji je Članak 59. u kojem se definiraju neoporezive vrste primanja koje se smiju isplaćivati na zaštićeni račun. Od ovrhe su izuzeti, sukladno dopunjenom čl. 172. Ovršnog zakona, i:

  • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
  • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
  • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.

Što se tiče provođenja ovrhe na primanjima koja nisu plaća, to je regulirano Člankom 60.  U članku 173. Ovršnog zakona, iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

7. Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.