Zakon o proračunu vs. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Zakon o proračunu (NN br. 144/22) stupio je na snagu 01. siječnja 2022. godine. Prijelaznim i završnim odredbama, točnije člankom 161. stavkom 1. definirano je da se odredbe Zakona, koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova te njihovih izmjena i dopuna, primjenjuju u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2023. do 2025. i njihovih izmjena i dopuna te nadalje.

Člankom 163. propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162., točnije iz čl. 76. stavak 3., ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Također, člankom 168. st. 5. propisano je da se donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu odvija na način i u rokovima utvrđenim Zakonom. Sve to znači da se sadržaj predstojećeg izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna priprema po „starom“ Pravilniku, a donosi i dostavlja sukladno rokovima utvrđenim „novim“ Zakonom o proračunu.

Obveznici sastavljanja izvještaja

Obveznici sastavljanja izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu su državni proračun i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvanproračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

Proračunski korisnici, sukladno Zakonu o proračunu, nisu obvezni izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu. No, u slučaju da je nadležni proračun definirao dostavu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, proračunski korisnici obvezni su postupiti po uputi nadležnog proračuna.

Rokovi podnošenja i dostave izvještaja

Rokovi podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu propisani su člankom 89. Zakona o proračunu:
– Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna čelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
– Čelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Transparentnost

Zakonom o proračunu člankom 144. propisana je obveza objave godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, opći i poseban dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojim mrežnim stranicama dužna je objaviti i vodič za građane o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Pripremila: Maja Štargl Ugljar, konultant LC-a