Objave

Cilj obuke je uputiti korisnike u način završavanja stere godine te pripreme za početak nove poslovne godine. Jednako tako polaznike ćemo educirati kako pripremiti godišnje financijske izvještaje kroz SPI sustav. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

Vrijeme održavanja: 15. siječnja 2024. u trajanju od 9:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Marina Džalto

Sadržaj: 

 • usklađenje i priprema za kraj godine
 • priprema za rad u novoj godini
 • godišnji financijski izvještaji
 • konsolidacija

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Zakon o proračunu vs. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

  Zakon o proračunu (NN br. 144/22) stupio je na snagu 01. siječnja 2022. godine. Prijelaznim i završnim odredbama, točnije člankom 161. stavkom 1. definirano je da se odredbe Zakona, koje se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova te njihovih izmjena i dopuna, primjenjuju u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za razdoblje od 2023. do 2025. i njihovih izmjena i dopuna te nadalje.

  Člankom 163. propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162., točnije iz čl. 76. stavak 3., ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). Također, člankom 168. st. 5. propisano je da se donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu odvija na način i u rokovima utvrđenim Zakonom. Sve to znači da se sadržaj predstojećeg izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna priprema po „starom“ Pravilniku, a donosi i dostavlja sukladno rokovima utvrđenim „novim“ Zakonom o proračunu.

  Obveznici sastavljanja izvještaja

  Obveznici sastavljanja izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu su državni proračun i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvanproračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

  Proračunski korisnici, sukladno Zakonu o proračunu, nisu obvezni izraditi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu. No, u slučaju da je nadležni proračun definirao dostavu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, proračunski korisnici obvezni su postupiti po uputi nadležnog proračuna.

  Rokovi podnošenja i dostave izvještaja

  Rokovi podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu propisani su člankom 89. Zakona o proračunu:
  – Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna čelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
  – Čelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu
  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

  Transparentnost

  Zakonom o proračunu člankom 144. propisana je obveza objave godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, opći i poseban dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojim mrežnim stranicama dužna je objaviti i vodič za građane o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

  Pripremila: Maja Štargl Ugljar, konultant LC-a