Objave

U želji da se kvalitetno pripremite za izradu financijskih izvještaja te da taj proces bude što jednostavniji organizirali smo naprednu obuku u kojoj ćemo se baviti usklađenjem i kontrolom podataka kao pripremom za financijske izvještaje. Naša napredna obuka namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva i obuhvatit će sve ciljeve te oblike usklađenja. Obuku ćemo provoditi online putem.

Također ističemo kako ćemo 18. ovog mjeseca provesti i obuku pod nazivom “Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja” koja će obuhvatiti sve dijelove tog procesa, kao i zakonske osnove.

Vrijeme edukacije: 4. lipnja 2024., od 9,30 do 15 sati  

Mjesto edukacije: Online

Predavač: Marina Stančić

Sadržaj edukacije: 

 • uvod – osnovni ciljevi i oblici usklađenja
 • usklađenja unutar proračunskog računovodstva
 • usklađenje između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika
 • primjeri usklađenja
 • usklađenje s analitičkim evidencijama (salda konti, dugotrajna imovina, materijalno)

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA

  U Narodnim novinama broj 56/2023. objavljen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o porezu na dohodak. Izmjena se odnosi na dodavanje novog primitka u prilogu 3. Primici/ obveze doprinosa JOPPD obrasca i to u dijelu Primici po osnovi radnog odnosa. Dodaje se nova oznaka 0014 – primici po osnovi plaće utvrđene na temelju rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a  sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Izmjene možete pogledati i ovdje.

  U očekivanju još jednog Pravilnika

  Ovih se dana očekuje i objava Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, te sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

  U ovom dijelu novost se odnosi na zasebni obrazac za obračun isplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Više detalja o tome pronaći ćete nakon objave u Narodnim novinama. Izmjene na snagu stupaju osam dana od objave.

  Za sve naše korisnike aplikacije Računovodstvo proračuna (147), odnosno korisnike proračunskog računovodstva, pripremili smo naprednu obuku tijekom koje ćemo obuhvatiti rad u malim alatima aplikacije te ukazati na najčešće pogreške kod računovodstvenih evidentiranja.

  Vrijeme održavanja: 2. lipnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavač: Mirela Crndić

  Sadržaj: 

  U sklopu aplikacije 147 postoje mali alati služe lakšem obavljanju određenih radnih zadataka (alat za upravljanje stavkama temeljnice, alati za određena ažuriranja podataka, mogućnost unosa izuzeća konta za praćenje po poziciji, unos vrste dokumenta za praćenje na realizaciji, prijepis pozicije na plan proračunskih korisnika…). Radionica će obuhvatiti rad u tim alatima te ćemo pojasniti njihovu funkciju. Također, ukazat ćemo na najčešće pogreške kod računovodstvenih evidentiranja (zatvaranje krive obveze po izvodima kod plaće, kontiranje dugotrajne imovine, kontiranje kredita…).

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: 

   Sredinom svibnja za sve proračunske korisnike koji unutar našeg SPI sustava koriste integralno kontiranje i Salda konti pripremili smo naprednu obuku koja će im pomoći u daljnjem radu. Cilj obuke je pokazati korisnicima osnovne veze na relaciji Salda konti-glavna knjiga, ispis izvještaja za kontrolu kontiranih/proknjiženih dokumenata, izravna knjiženja i preknjiženja iz salda konta, kako funkcionira automatsko knjiženje uplate tip povrat i preknjiženja po izvodu i kako to završava u glavnoj knjizi.

   Vrijeme održavanja: 18. svibnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

   Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

   Predavač: Irinej Biletić

   Sadržaj: 

   – otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
   – osnovne veze između Salda konti i glavne knjige
   – ispis izvještaja i provjera usklađenosti Salda konti i glavna knjiga (koje izvještaje uspoređivati)
   – rad s knjiženjima, preknjiženjima uplata, preknjiženjima ulaznih računa i veza na integralno kontiranje

   NAPOMENA:

   Broj polaznika je ograničen na 17.

   Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
   Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 


    Kraj 2022. godine i početak 2023. za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bio je posebno izazovan. Nakon predaje godišnjih financijskih izvještaja proračun i proračunski korisnici orijentirali su se na usklađenje početnog stanja. Prijenos početnog stanja u 2023. godinu znatno se razlikuje od dosadašnjih prijenosa. Uvođenjem eura kao službene valute početno stanje glavne knjige i svih analitičkih evidencija iskazuje se u eurima.

    Usklađivanje razlika između analitičkih evidencija i glavne knjige

    Početna stanja na računima glavne knjige (sintetike) izračunata su primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, a temeljem Zakona o uvođenju eura. Primjena fiksnog tečaja konverzije dovela je do neravnoteže temeljnice početnog stanja glavne knjige. Postupak usklađenja polazi od temeljne pretpostavke da su analitičke evidencije kontinuirano usklađivane s glavnom knjigom i sintetičkim kontima. Napominjemo da nije ispravno razliku aktive i pasive proknjižiti isključivo u ukupnom iznosu na teret ili u korist vlastitih izvora.
    Bilančna ravnoteža unutar temeljnice početnog stanja odnosi se na sljedeće evidencije:

    • Nefinancijska imovina evidentirana na razredu 0 mora biti u ravnoteži s vlastitim izvorima evidentiranim na odjeljcima 9111 Vlastiti izvori iz proračuna i 9112 Ostali vlastiti izvori

    • Proračuni i proračunski korisnici koji imaju evidentiranu financijsku imovinu na skupinama 12 Depoziti, 13 Dani zajmovi, 14 Vrijednosni papiri i 15 Dionice i udjeli u glavnici moraju istu uskladiti s vlastitim izvorima evidentiranim na odjeljcima 9111 Vlastiti izvori iz proračuna i 9112 Ostali vlastiti izvori

    • Skupina 16 Potraživanja za prihode poslovanja mora biti u ravnoteži sa skupinom 96 Obračunati prihodi poslovanja vodeći računa o podskupini 169 Ispravak vrijednosti potraživanja

    • Skupina 17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine mora biti u ravnoteži sa skupinom 97 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine vodeći računa o podskupini 179 Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

    • Skupina 26 Obveze za kredite i zajmove mora biti u ravnoteži s podskupinom 912 Ispravak vlastitih izvora za obveze

    Kako bi se bilančna ravnoteža postigla potrebno je uskladiti analitičku evidenciju s glavnom knjigom, vodeći računa o gore navedenim ravnotežama. Naime, u sklopu analitičkih evidencija iznosi su konvertirani po svakom pojedinom dokumentu, dok su u sklopu glavne knjige iznosi konvertirani na ukupnom zbroju po pojedinom kontu analitike.

    Primjer:

     

    Zaključak

    Sukladno uputi Ministarstva financija od dana 23. siječnja 2023. godine razlika između ukupne vrijednosti imovine (aktive) i ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora (pasive) treba se iskazati na teret ili u korist:

    • vlastitih izvora za imovinu,
    • ispravka vlastitih izvora za obveze,
    • skupine 96 i 97 obračunatih prihoda,
    • podskupine 922 višak ili manjak prihoda u početnoj bilanci na dan 01.01.2023. godine.

    U bilješkama uz financijske izvještaje za 2023. godinu potrebno je navesti i obrazložiti nastalu razliku. Navedeno usklađenje obvezno se provodi nakon predanog godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu, a prije predaje financijskog izvještaja za prvi kvartal 2023. godine.

    Pripremila: Maja Štargl Ugljar, konultant LC-a

    Stručni konzultanti LC-a za ožujak, travanj i svibanj pripremili su niz različitih edukativnih sadržaja. Među njima posebno možemo istaknuti usavršavanje u području javne nabave. Tijekom usavršavanja će vam naša stručnjakinja Nataša Opačić i njen kolega Zvonimir Jukić dati pregled novosti iz javne nabave, a uz to sagledati i najnoviju praksu DOKOM-a i VUS-a. Dakako, nakon osmosatne edukacije, koja će se održati u hotelu Antunović u Zagrebu, polaznici će moći produžiti svoje certifikate.

    Održat ćemo i dvije trodnevne LC škole. Onu iz proračunskog računovodstva za polaznike je pripremila kolegica Maja Štargl Ugljar, dok će početnicima u računovodstvu iz domene obračuna plaća i drugog dohotka sve detaljno pojasniti kolegica Fani Ptiček. Te dvije edukacije održavat će se uživo u našim prostorijama u Zagrebu dok ćemo ostale uz Zagreb, održavati i u LC Dalmaciji, ali i za one koji bi se educirali online i putem ZOOM-a.

    Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

    Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

    USAVRŠAVANJA

    USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Pregled novosti uz najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a

    LC STRUČNA SAVJETOVANJA

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva

    LC EDUKACIJE

    LC ŠKOLA: Tečaj za obračun plaće i drugog dohotka za početnike

    LC ŠKOLA: Tečaj iz osnova proračunskog računovodstva

    NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

    NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

    NAPREDNA OBUKA: Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova

    NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje aplikacije Salda konti

    NAPREDNA OBUKA: Isplate neoporezivih primitaka

    NAPREDNA OBUKA: Integrirani sustav Salda konti i glava knjiga (proračunska)

    NAPREDNA OBUKA: Mali alati u aplikaciji Računovodstvo proračuna i najčešće pogreške u računovodstvenom evidentiranju

    NAPREDNA OBUKA: Godišnji odmori kroz kadrovsku evidenciju i obračun plaće

    Kako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, LC je za pripremio detaljne upute za pripremu financijskih izvještaja i zaključak godine u LC SPI aplikaciji. Upute možete pronaći na zatvorenom dijelu našeg portala u rubrici Baza znanja.

    Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

    • Bilanca na Obrascu BIL
    • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS
    • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
    • Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
    • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO
    • Bilješke.

    Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

    • za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 31. siječnja 2023.,
    • za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. veljače 2023.,
    • za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 28. veljače 2023.“

    Stručni konzultanti LC-a pripremili su niz različitih edukativnih sadržaja tijekom siječnja i veljače. U siječnju vas tako, uz redovite besplatne radionice za uredsko poslovanje namijenjene našim korisnicima, očekuju i edukacije o evidenciji dugotrajne imovine, obračunima plaće i godišnjim financijskim izvještajima.

    Uredskom poslovanju posvetit ćemo se dijelom i u veljači. No, taj vas mjesec primjerice očekuju i konzultantska savjetovanja za sve one koji nisu naši korisnici, a tiču se primjerice Specifikacije nepovezanih uplata (SNU) ili edukacije vezane uz isplate plaća za sve one poslodavce koji plaću trebaju isplatiti prema sudskoj presudi ili izvansudskoj nagodbi.

    Sve edukacije održavat će se ili putem platforme ZOOM ili u LC-u Zagreb, odnosno našim poslovnim centrima u Splitu ili Rijeci.

    Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

    Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

    BESPLATNE ZA KORISNIKE SPI UREDSKOG POSLOVANJA

    RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: Urudžbiranje i slanje e-maila

    RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: e-potpisi

    RADIONICA ZA UREDSKO POSLOVANJE: Rad s predmetima

    LC STRUČNA SAVJETOVANJA

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Radnopravni odnosi kroz prizmu novog zakonodavnog okvira – pregled najznačajnijih zakonskih izmjena i dopuna

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata (SNU)

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S, proračunske korisnike JLP(R)S i proračunske korisnike državnog proračuna

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Uredsko poslovanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi

    LC EDUKACIJE

    NAPREDNA OBUKA: Evidencija dugotrajne imovine – procesi u LC SPI sustavu

    NAPREDNA OBUKA (WEBINAR): Rezultati – izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata

    NAPREDNA OBUKA: Usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika

    NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

    NAPREDNA OBUKA: Priprema za kraj godine i početak nove, godišnji financijski izvještaji

    NAPREDNA OBUKA: Kritične i upozoravajuće greške na JOPPD-u

    NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

    NAPREDNA OBUKA: Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike

    Organizirali smo još jedno savjetovanje na vječnu temu specifikacije nepovezanih uplata. Cilj savjetovanja je objasniti svrhu SNU aplikacije te educirati polaznike o načinu analiziranja podataka u SNU i PKK, jednako kao i naučiti ih kako se radi obrazac SNU za pojedine slučajeve. Savjetovanje je namijenjeno korisnicima e-porezne te osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata.

    Vrijeme održavanja: 16. veljače 2023, u trajanju od 09:30-15:00 sati

    Mjesto održavanja: Libusoft Cicom (LC školica), Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb

    Predavačica: Fani Ptiček

    Sadržaj: 

    • JOPPD i evidentiranje zaduženja
    • Način plaćanja obveza temeljem JOPPD-a
    • E- porezna: pregled poslanih obrazaca i PKK
    • SNU: nepovezane uplate i obrasci JOPPD
    • Analiza PKK te pregled poslanih obrazaca
    • JOPPD MIO II
    • Specifikacija rasporeda uplata
    a. Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda
    b. Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda
    c. Promjene vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća
    d. Povrat preplaćenih iznosa obveznika
    e. Zatvaranje naplaćenih kamata
    • Provjera stanja SNU obrasca
    • Pitanja i odgovori

    NAPOMENA:

    Broj sudionika je ograničen na 17.

    Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – uživo iznosi po sudioniku 220,00 eura+ PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

    Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
    Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
    – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
    – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

    LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

    Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

    PRIJAVNICA: 

    Prijave su zatvorene s 14. veljačom 2023.

    Kako bismo vam olakšali poslovanje na jednom smo mjestu pobrojali sve iznose ključne za rad vaših računovodstvenih djelatnika u 2023. godini. Također, u nastavku donosimo i savjete za rad u našim aplikacijama, a vezano za te iznose. Detalje, pak, dodatno možete pogledati u zatvorenom dijelu portala u Euro kutku.

    Minimalna bruto plaća u 2023. godini

    Temeljem čl. 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (NN 122/2022) koja stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine „Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura.“.

    • Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
    • Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači te se unosi u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Minimalna plaća (u eurima).

    Osnovice za obračun doprinosa u 2023. godini

    Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu iznosi osnovica su:

    • Najniža mjesečna osnovica iznosi 519,53 eura.
    • Najviša mjesečna osnovica iznosi 8.203,08 eura.
    • Najviša godišnja osnovica iznosi 98.436,96 eura.

    Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2023. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2023. godine.

    • Unijeti u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u  Katalozi, Dodatni katalozi, Osnovice za obračun doprinosa (u eurima).

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja se primjenjuje za ovrhe u 2023. godini

    U Narodnim Novinama 125/2022. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022.  te za navedeno razdoblje prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 7.583,00 kuna odnosno 1.006,44 eura. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2023. godini, a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

    • Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivat će se na svaku isplatu plaće u 2023. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2022. ako se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec. 
    • Temeljem pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:
     • veća od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 5.055,33 kn (7.583,00/ 3 x 2);
     • manja od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):
      • a) od 5.055,33 kn – dakle, ako je neto-plaća radnika veća od 6.740,44 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće)– mora se plijeniti sve iznad 5.055,33 kn,
      • b) u visini 3/4 netoplaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća manja (ili jednaka) od 6.740,44 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.
    • U aplikaciji 150 – Plaće i naknade, treba:
     • Na bazi 2022. godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Ovrhe na plaću, Prosječni iznos neto plaće u RH, unijeti iznos od 7.583,00 kn sa primjenom od 01.01.2023. godine
     • Na bazi 2023. godine iznosi će se konvertirati otvaranjem godine

      Visina osobnog odbitka od 01.01.2023.

    • osnovica osobnog odbitka iznosi 530,90 eura
    • osnovica dodatnog odbitka iznosi 331,81 euro.

    Osnovice se primjenjuju za sve isplate od 01.01.2023. godine

    U aplikaciji 150 – Plaće i naknade potrebno je napraviti:

    Korak 1. – unijeti na bazi 2022. u Katalog, Dodatni katalozi,  Dinamika osobnih odbitaka, osobni odbitak u kunama koji vrijedi od 01.01.2023. tj. 4.000,00 i 2.500,00 kn

    Korak 2. – nakon što se otvori godina na bazi 2023. u Katalog, Dodatni katalozi, Dinamika osobnih odbitaka, izmijeniti osnovicu osobnog odbitka u 530,90 eura.

    Stavke poreza od 01.01.2023.

    Nakon otvaranja godine 2023., u aplikaciji 150- Plaće i naknade,  u Katalozi, Porezi, na porezu koji pripada dohotku od nesamostalnog rada odnosno plaći, izmijeniti konvertirane stavke poreza na način da:

    • gornja granica prvog poreznog razreda (20%) iznosi 3.981,69 eura,
    • donja granica drugog poreznog razreda (30%) iznosi 3.981,69 eura.

    Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati

    Nakon što se otvori 2023. godina, u aplikaciji 204 – Putni nalozi, u Katalozi, Dnevnice unijeti novu tuzemnu dnevnicu. Od 1. siječnja 2023. godine, dnevnica za Hrvatsku iznosi 26,55 eura.

    Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01.01.2023.

    Nakon što se otvori 2023. godina u aplikaciji 204- Putni nalozi, u Katalozi, Cijene goriva, unijeti novu cijenu goriva tj. da od 01.01.2023. godine cijena goriva po prijeđenom kilometru je 0,40 eura.

    Porezna uprava nedavno je donesenim izmjenama propisa za pretporez uvela kontrolu korištenja pretporeza po ulaznim računima dobavljača koji su u sustavu PDV-a prema naplati. U skladu s tim u LC-u smo pripremili doradu u programu koja će omogućiti korisnicima jednostavno označavanje dobavljača u sustavu prema naplati kako bi se za njihove ulazne račune izdane od 1. prosinca na dalje mogao pratiti status plaćanja.

    Podsjetimo, novi propis uvodi pravilo da se po ulaznim računima takvih dobavljača pretporez smije koristiti u obračunskom razdoblju u kojem je izvršeno plaćanje ulaznog računa. Primjena tog pravila počela je s 1. prosincem 2022. što znači da svi ulazni računi koji imaju datum izdavanja 1. prosinac 2022. više neće ući u obračun PDV-a ako nisu plaćeni.

    Određivanje statusa

    Korisnici moraju utvrditi tko su im poslovni partneri koji su u sustavu PDV-a prema naplati. Taj status moguće je odrediti tako da se provjere ulazni računi od dobavljača i napomene na njima, jer svi obveznici koji su u sustavu prema naplati moraju na svojim računima imati navedeno „obračun prema naplaćenim naknadama“.

    Za sve takve dobavljače potrebno je na katalogu partnera staviti oznaku za PDV – „Po naplati“. Za daljnje praćenje ulaznih računa od tako označenih dobavljača brine se program. Prati se status zatvaranja ulaznog računa i pretporez će biti evidentiran u obračunskom razdoblju prema datumu plaćanja.

    Proračun, usklađenje podataka i financijski izvještaji teme u kojima ćemo se baviti na naprednoj obuci 25. siječnja. Točnije, cilj radionice je pojasniti izvještajni sustav koji je potrebno koristiti prilikom usklađenja podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

    Datum održavanja: 25. siječanj 2023.
    Vrijeme održavanja: 10:00 h – 13:00 h

    Mjesto održavanja: platforma ZOOM

    Predavač: Katarina Došen

    Sadržaj:

    Proračun čine konsolidirani podaci nadležnog proračuna i njegovih proračunskih korisnika. Kako bi proračun i konsolidirani financijski izvještaji bili ispravni preporuka je redovno usklađenje podataka. Na radionici će biti prikazan izvještajni sustav koji je moguće koristiti prilikom procesa usklađenja. Također, polaznici će dobiti odgovore na najčešća pitanja prilikom izrade financijskih izvještaja kao npr. što s međusobnim obvezama, kako provjeriti obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika, kako ispravno evidentirati transferna konta itd.

    NAPOMENA:

    Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 120,00 eura + PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV
    Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
    Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    PRIJAVNICA:

     Državni zavod za statistiku objavio je najnovije podatke vezane uz isplatu prosječnih mjesečnih neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022., važan za obračune plaća u narednoj godini ali i utvrđivanje ovrha.

     Podaci, objavljeni i u Narodnim novinama 125/2022, pokazuju da prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 7.583,00 kuna. Iznos je to relevantan za utvrđivanje ovrha u 2023. godini, a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

     Također iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivat će se na svaku isplatu plaće u 2023. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2022., ako se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec.

     Kraj ove godine obilježit će uvođenje eura kao službene valute RH. Stoga, isplanirajte na vrijeme raspored isplata zaposlenicima, primateljima drugog dohotka ili razne vrste socijalnih potpora koje trebaju ići krajem godine u kunama, te ono što mora biti u eurima. Doznajte i što možete odraditi u 2022., a s čime trebate čekati otvaranje 2023. te još puno, puno toga na naprednoj obuci koju smo pripremili za vas.

     U sklopu ove radionice zajedno ćemo proći izmjene unutar aplikacija: Obračun plaće i drugog dohotka, Putni nalozi, Evidencija socijalne skrbi, te Sustav izvješćivanja porezne uprave (JOPPD). Proći ćemo procese koji se odvijaju prije otvaranja nove poslovne godine i te pokazati koliko i na koji način utječu nove dorade na operativni rad. Prikazat ćemo i funkcioniranje alata koji će pomoći da se obračuni na prijelazu godine iz kuna konvertiraju u euro sa što većom automatikom.

     Pokazat ćemo kako izgleda rad u dvije godine u slučaju obračuna i isplata svih primitaka zaposlenicima (plaća, razni oporezivi i neoporezivi primici), primateljima drugog dohotka, putnih naloga, isplata po socijalnim osnovama. Uz osvrt kako i u kojem trenutku pripremiti podatke za glavnu knjigu te KDX-ove, te u kojem trenutku poslati podatke na plaćanje.

     Cilj radionice je upoznati korisnike s novim načinom rada i postupanja u trenutku uvođenja eura u RH na prijelazu 2022. u 2023.

     Radionica je namijenjena svim LC korisnicima koji koriste aplikacije: Obračun plaće i drugog dohotka, Putne nalozi, Evidencija socijalne skrbi, Sustav izvješćivanja porezne uprave (JOPPD) i Naknada ovlaštenom predstavniku zgrade.

     Datumi održavanja:

     15.11.2022. (LC edukacijski centar Zagreb/ZOOM),

     21.11.2022. (LC edukacijski centar Zagreb),

     12.12.2022. (LC edukacijski centar Zagreb/ZOOM),

     14.12.2022. (LC edukacijski centar Zagreb/ZOOM),

     15.12.2022. (ZOOM),

     20.12.2022. (LC edukacijski centar Zagreb/ZOOM)

     Vrijeme održavanja: 09: 00 – 15:30 sati

     Mjesto održavanja:

     Sve radionice održavat će se na adresi Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb, a istovremeno će se emitirati putem ZOOM-a.

     Predavač: Karolina Labaš – Domišljanović, dipl.oec., ovl.rac.

     Sadržaj:

     • Organizacija isplata u prosincu i siječnju
     • Trenutak otvaranja nove poslovne godine
     • Uvjeti za otvaranje nove poslovne godine
     • Sređivanje zaostataka – SNU i sudske presude
     • Neoporezive isplate u prosincu i predaja JOPPD obrasca (putni nalozi, socijalne potpore, neoporezive isplate zaposlenicima).
     • Oporezive isplate u prosincu koje se odnose na 2022.
     • Procesi postupanja kod prelaska na euro u organizaciji
     • Primjena ranije sklopljenih ugovora i novih ugovora (o radu, djelu, autorskom, stipendiranju)
     • Novi iznosi i pravila vezani uz neoporezive primitke (prijelaz 2022./2023.)
     • Pripreme za obračun plaće u eurima (za prosinac 2022.)
     • Paralelan rad u dvije godine – u kojim aplikacijama, na koji način
     • Isplate u siječnju 2023. u eurima, izvještavanje prema institucijama
     • Alati koji nam pomažu – što, kada i zbog čega?
     • Postupak ispravka obračuna kroz dva razdoblje kune/euri (plaća, drugi dohodak, socijala)
     • Pitanja i odgovori

     NAPOMENA:

     Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci ONLINE– iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku ONLINE iznosi 450,00 kn + PDV

     Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci UŽIVO– iznosi po sudioniku 1.500,00 kn + PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku UŽIVO iznosi 750,00 kn + PDV

     Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
     Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     PRIJAVNICA


      Za sve one koji koriste aplikaciju Salda konti ovaj smo put organizirali obuku kojom ćemo unaprijediti njihov rad. Cilj radionice je pokazati korisnicima kako se rješavaju najčešće postavljana pitanja za rad unutar aplikacije Salda konti: što ako imam dokumenata otvorenih a opomene se ne formiraju, zašto ne dobivam potrebne podatke a filtriram izvještaje, zašto ne mogu promijeniti dokument koji ima rezervaciju, kako se storniraju dokumenti samo jednog prostora, zašto mi ne prikazuje dokumente na zatvaranju? Rješavat ćemo takva i sva druga pitanja koja korisnici imaju u radu s aplikacijom.

      Datum održavanja: 13. prosinca 2022.
      Vrijeme održavanja: 09:30 h – 15:00 h

      Mjesto održavanja: Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

      Predavač: Irinej Biletić

      Sadržaj:

      – otvaranje radionice i upoznavanje s rasporedom rada
      – odgovori na najčešća pitanja vezana za ulazne i izlazne račune
      – odgovori na najčešća pitanja za izvještajni sustav salda konti
      – odgovori na najčešća pitanja za obrade storniranja i isknjiženja/otpisa
      – odgovori na najčešća pitanja za rad s izvodima, zatvaranjima i preknjiženjima
      – odgovori na najčešća pitanja vezana za opomene, ovrhe i obračun kamata

      NAPOMENA:

      NAPOMENA:

      Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 1.500,00 kn + PDV
      Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 750,00 kn + PDV
      Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
      Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

      Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

      PRIJAVNICA