Kako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, LC je za pripremio detaljne upute za pripremu financijskih izvještaja i zaključak godine u LC SPI aplikaciji. Upute možete pronaći na zatvorenom dijelu našeg portala u rubrici Baza znanja.

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

• Bilanca na Obrascu BIL
• Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS
• Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
• Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
• Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO
• Bilješke.

Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

• za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 31. siječnja 2023.,
• za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. veljače 2023.,
• za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 28. veljače 2023.“