U narednom razdoblju očekuju nas poslovni procesi izrade proračuna za razdoblje od 2024. do 2026. godine. U nastavku teksta ćemo se osvrnuti na činjenice kojih se trebamo pridržavati temeljem Zakona o proračunu, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Sadržaj proračuna i financijskog plana

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za siduće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Proračun JLP(R)S, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika, sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.  Veliki naglasak stavljamo na izradu financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike, čiji je sadržaj uređen Zakonom o proračunu.

Opći dio proračuna sadrži: sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

Temeljem načela uravnoteženosti (čl. 10. Zakona o proračunu) u planiranje proračuna i financijskih planova uvodi se obveza uključivanja prenesenih sredstva iz prethodne godine, a  koje čl. 29. i 34. Zakona o proračunu definira i kao obvezni dio proračuna i financijskog plana. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, državni proračun i financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna uravnotežuju se prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u iduću godinu, a proračun jedinice uravnotežuje se prenesenim viškom ili prenesenim manjkom prihoda nad rashodima (podskupina 922). Činjenica je da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, pa se zbog toga prilikom planiranja tj. izrade proračuna odnosno financijskog plana u obzir uzima procijenjeni rezultat poslovanja.

Proračun i financijski plan donose se i izvršavaju u skladu s načelom transparentnosti, koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način.

Rokovi za usvajanje i postupak donošenja financijskog plana i proračuna

Rokovi za donošenje financijskih planova nisu definirani Zakonom već ih osnivač, odnosno upravno tijelo za financije, treba definirati u uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova.

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, isti uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika. Upravna tijela / razdjeli su dužni obavijestiti proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana te isti treba ponovno usvojiti upravljačko tijelo proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika.

Čelnik JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu prijedlog proračuna na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Napominjemo da je, bez obzira što Zakon o proračunu ne definira rok dostave prijedloga proračuna čelniku, a radi poštivanja rokova dostave predstavničkom tijelu, potrebno pripaziti na obvezu objave općih akata na internetskim stranicama jedinice u svrhu javnog savjetovanja i informiranja javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana.