Objave

Konzultantsko savjetovanje održat ćemo 12. listopada u Zagrebu. Cilj mu je prikazati proračunske procese sukladno Zakonu o proračunu, a namijenjeno je svim JLP(R)S-ovima i proračunskim korisnicima JLP(R)s-a.

Vrijeme održavanja: 12. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Maja Štargl Ugljar

Sadržaj: 

U sklopu radionice proći će se proces planiranja i izvršenja proračuna kao i bitni koraci u postupku planiranja (planiranje rezultata, ravnoteža po izvorima financiranja, proračunske klasifikacije, uključivanje financijskog plana u proračun).

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – uživo iznosi po sudioniku 220,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

U narednom razdoblju očekuju nas poslovni procesi izrade proračuna za razdoblje od 2024. do 2026. godine. U nastavku teksta ćemo se osvrnuti na činjenice kojih se trebamo pridržavati temeljem Zakona o proračunu, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Sadržaj proračuna i financijskog plana

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za siduće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Proračun JLP(R)S, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika, sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije.  Veliki naglasak stavljamo na izradu financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike, čiji je sadržaj uređen Zakonom o proračunu.

Opći dio proračuna sadrži: sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

Temeljem načela uravnoteženosti (čl. 10. Zakona o proračunu) u planiranje proračuna i financijskih planova uvodi se obveza uključivanja prenesenih sredstva iz prethodne godine, a  koje čl. 29. i 34. Zakona o proračunu definira i kao obvezni dio proračuna i financijskog plana. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, državni proračun i financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna uravnotežuju se prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u iduću godinu, a proračun jedinice uravnotežuje se prenesenim viškom ili prenesenim manjkom prihoda nad rashodima (podskupina 922). Činjenica je da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, pa se zbog toga prilikom planiranja tj. izrade proračuna odnosno financijskog plana u obzir uzima procijenjeni rezultat poslovanja.

Proračun i financijski plan donose se i izvršavaju u skladu s načelom transparentnosti, koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način.

Rokovi za usvajanje i postupak donošenja financijskog plana i proračuna

Rokovi za donošenje financijskih planova nisu definirani Zakonom već ih osnivač, odnosno upravno tijelo za financije, treba definirati u uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova.

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, isti uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika. Upravna tijela / razdjeli su dužni obavijestiti proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz svoje nadležnosti o promjenama u odnosu na usvojeni prijedlog financijskog plana te isti treba ponovno usvojiti upravljačko tijelo proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika.

Čelnik JLP(R)S podnosi predstavničkom tijelu prijedlog proračuna na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Napominjemo da je, bez obzira što Zakon o proračunu ne definira rok dostave prijedloga proračuna čelniku, a radi poštivanja rokova dostave predstavničkom tijelu, potrebno pripaziti na obvezu objave općih akata na internetskim stranicama jedinice u svrhu javnog savjetovanja i informiranja javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana.

Prema proračunskom kalendaru jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku su planiranja proračuna za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Rokovi vezani za pripremu plana proračuna

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 144/21) upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna te ga dostavlja čelniku. Rok za dostavu nacrta proračuna čelniku brisan je iz Zakona. Međutim, rok za dostavu prijedloga proračuna predstavničkom tijelu i nadalje je 15. studenoga tekuće godine.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Iz toga proizlazi da brisani rok za dostavu nacrta proračuna čelniku nije donio ništa više vremena za pripremu proračuna nego prethodni zakon.

Naime, Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) propisuje da se savjetovanje s javnošću provodi u pravilu u trajanju od 30 dana. Prema tome, ako se želi poštivati rok dostave nacrta proračuna predstavničkom tijelu, uz prethodno provedeno savjetovanje s javnošću, krajnji rok za dostavu nacrta proračuna čelniku i dalje ostaje 15. listopada.

Sadržaj proračuna – procjena prihoda i rashoda

Novost u procesu planiranja postoji i u samom izgledu plana proračuna i financijskom planu. Naime, ispisu plana proračuna i financijskog plana dodani su dodatni izvještaji – ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji i ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja, iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ta novost naglasak stavlja na ravnotežu proračuna i financijskog plana prema proračunskoj klasifikaciji izvori financiranja. Prilikom priprema za planiranje proračuna za naredne godine fokus nam je najčešće na budućim prihodima i rashodima. Objedinjuju se potpisani ugovori od kojih se očekuju buduće koristi ili rashodi, radi se na projekciji kretanja prihoda, provjeravaju se rashodi čije izvršenje se ne može izbjeći.

Uz sve to, važna stavka za uravnoteženje proračuna je izvršenje prethodnih godina. Obvezni dokument uz Opći dio proračuna je Višegodišnji plan uravnoteženja. Ako JLP(R)S i proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak ili višak podmiriti ili potrošiti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje na koje se proračun donosi.

Kako bi se preneseni manjak ili višak proračunskih sredstava mogao uključiti u proračun, uz poštivanje svih pravila za uravnoteženje proračuna, JLP(R)S i proračunski korisnici moraju poznavati svoj preneseni rezultat.

Rezultat – od čega se sastoji?!

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) saldo na kraju godine na podskupini 922 (rezultati) utvrđuje se prebijanjem viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

Kako bi rezultat bio ispravan i iskazivao točnu informaciju o stanju JLP(R)S i proračunskog korisnika potrebno je odraditi i zakonsku korekciju rezultata tako da se za iznose koji su tijekom godine bili evidentirani na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a koji su utrošeni u nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, izvrši korekcija rezultata. Također potrebno je izvršiti korekciju rezultata za iznos prihoda od nefinancijske imovine, a koji su tijekom godine utrošeni za financiranje rashoda koji pripadaju kapitalnim rashodima, uključujući i prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine.

Korekcija rezultata provodi se i za iznose prihoda od nefinancijske imovine, koji su utrošeni za otplatu glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja i/ili financiranje izdataka za ulaganje u dionice i udjele trgovačkih društava. S obzirom na to da se utvrđivanje rezultata i sama korekcija rezultata provodi uz pridržavanje ograničenja po izvorima financiranja, preduvjet je poznavanje strukture prenesenog rezultata u početnom stanju.

Kako su svi izvori financiranja, osim općih prihoda i primitaka namjenski izvori i njihovo trošenje regulirano je zakonima, različitim podzakonskim propisima i/ili ugovorima i sporazumima, uključivanje rezultata u proračun zahtjeva značajan utrošak vremena kod pripreme proračuna.

Višegodišnji plan uravnoteženja

Mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića prenesenog manjka ili korištenje prenesenog viška detaljno je obrazloženo u Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020. godine. Navedenih Uputa potrebno se pridržavati i kod planiranja za buduće proračunsko razdoblje.

S obzirom na to da je nerealno za očekivati da će se godinama kumulirani manjak ili višak prihoda nad rashodima pokriti, odnosno utrošiti u jednoj proračunskoj godini, obveza je donijeti Višegodišnji plan uravnoteženja. Taj dokument dio je Općeg dijela proračuna.Višegodišnji plan uravnoteženja odnosno financijski plan donosi predstavničko tijelo JLP(R)S, odnosno upravljačko tijelo proračunskog korisnika uz proračun.

Kako pravilnik koji propisuje izgled i sadržaj višegodišnjeg plana uravnoteženja nije do danas donesen, potrebno se pridržavati Uputa za planiranje i sadržaja Odluke o sukcesivnom pokriću manjka, odnosno trošenju prenesenog viška prihoda nad rashodima.

Zaključno

Tema planiranje rezultata, raspodjela rezultata i općenito struktura rezultata prema izvorima financiranja više je od samog tehničkog uravnoteženja proračuna. Temelj za ispravnu raspodjelu i planiranje je izvrsno poznavanje zakona i podzakonskih propisa koji uređuju ograničenja u potrošnji proračunskih prihoda.

Također, podsjećam na prekršajne odredbe Zakona o proračunu vezane uz trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka. Sve one koji žele znati više o rezultatima i izvorima financiranja, pozivam na radionicu koja će se održati 29. studenoga. Prijaviti se možete OVDJE.

Maja Štargl Ugljar, dipl.oec.
Konzultant

Godina 2022. obilježena je brojnim izmjenama u proračunu i proračunskom računovodstvu. Prva promjena u godini odnosila se na način predaje financijskih izvještaja. Umjesto u Finu, svi obveznici proračunskog računovodstva, financijske izvještaje preuzimali su i učitavali u aplikaciju Ministarstva financija RKPFI.

Nakon dužeg vremena i Zakon o proračunu doživio je svoju promjenu. Zakon o proračunu (NN 144/21) stupio je na snagu 01.01.2022. godine.

Proces planiranja

U nizu promjena, ona trenutno aktualna odnosi se na proces planiranja. Sabor, odnosno predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ovime je omogućena veća fleksibilnost u planiranju proračuna i izvršenju proračuna, uz zadržavanje jednake razine transparentnosti, s obzirom na to da se izvještaj o izvršenju proračuna i nadalje donosi na razini odjeljka.

Iskazivanje proračuna

Značajna promjena dogodila se u formi iskazivanja proračuna. Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Sukladno navedenom, vidljivo je da se forma proračuna i projekcija uskladila s formom izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

U slučaju da se preneseni manjak ne može podmiriti do kraja proračunske godine ili se preneseni višak ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, podmirenje manjka ili korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi. Višegodišnji plan uravnoteženja obvezuje i proračunske korisnike čiji akt donosi upravljačko tijelo proračunskog korisnika, nakon čega ga dostavlja nadležnom proračunu. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna donosi predstavničko tijelo uz proračun.

U očekivanju smo pravilnika koji treba propisati izgled i sadržaj višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Ovim putem Vas pozivamo i na online radionicu Planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike koja će se održati 04.10.2022. godinu.

Članak pripremila: Maja Štargl, dipl. oec., konzultant u LIBUSOFT CICOM d.o.o.