Na sjednici održanoj 26.rujna 2013. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. koje su objavljene na njezinim internet stranicama. [1] Kako zasad nisu donesene Upute za izradu proračuna za sljedeće tri godine to u nastavku dajemo općinama, gradovima i županijama samo osnovne naznake i parametre iz Vladinih Smjernica koje mogu koristiti do dobivanja Uputa iz Ministarstva financija.

Kao i prethodnih godina najvažnije što treba naglasiti jest da su projekcije izrađene u dosad najtežim gospodarskim uvjetima krize i fiskalnoj neravnoteži u zemlji.

Međutim valja naglasiti da je Vlada istovremeno  donijela dodatne mjere fiskalne konsolidacije čiji će učinak biti u potpunosti uključen prilikom donošenja plana državnog proračuna za 2014. godinu, a koje bi trebale rezultirati bitnim restrukturiranjem prvenstveno rashodne strane proračuna.

Te mjere nužne su za smanjenje proračunskog manjka na razinu ispod 3% BDP-a u idućih nekoliko godina. Najznačajnije reforme provodit će se u sustavima zdravstva, socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja i sustavu plaća u državnim i javnim službama.

Iz Smjernica ističemo odrednice koje se odnose na državni proračun a imaju utjecaj na JLPRS:

  • U 2014. godini očekuje se daljnje umanjenje porezne osnovice poreza na dobit zbog reinvestirane dobiti, a što bi u konačnici trebalo rezultirati pokretanjem investicijskih aktivnosti.
  • Od 01.01.2014. planira se ukidanje poreznih olakšica poreza na dohodak za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja, čiji će fiskalni učinak u državnom proračunu biti vidljiv u 2015. godini.
  • Porez na dohodak planiran je za 2014. s međugodišnjim rastom od 10,5% u odnosu na 2013., za 2015. s rastom od 32,7% u odnosu na 2014., a za 2016. s rastom od 4,1 u odnosu na 2015.godinu
  • Dinamika rashoda državnog proračuna određena je troškovima financiranja visokog javnog duga te rashodima vezanim uz članstvo u EU. Ti rashodi zauzimaju ukupni fiskalni prostor i ograničavaju kretanje svih ostalih kategorija proračunskih rashoda.
  • Rashodi za zaposlene planirani su za 2014. s međugodišnjim rastom od 3,1 % u odnosu na 2013., za 2015. s rastom od 3,2% u odnosu na 2014., a za 2016.s rastom od  3,1% u odnosu na 2015.godinu.Materijalni rashodi planirani su za 2014. s međugodišnjim rastom od 0,6 % u odnosu na 2013., za 2015. s rastom od1,3% u odnosu na 2014., a za 2016. s padom od 0,7 postotnih poena u odnosu na 2015.godinu.
  • Pomoći za sredstva za decentralizirane funkcije lokalnim jedinicama za 2014. predviđene su iznosu od 1,4 milijarde kuna.

Za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u prilogu dajemo tablični zbrojni prikaz kretanja prihoda i rashoda 576 JLPRS u razdoblju 2012.-2016. godine i njihove međugodišnje odnose na bazi  Priloga 3. iz Smjernica. Porez i prirez na dohodak, bilježi konstantan udio u vrijednosti BDP od 3,1%,a udio materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene pada. Tablični zbrojni prikaz kretanja prihoda i rashoda 576 JLPRS u razdoblju 2012.-2016. godine 

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.polit. 


[1] https://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/sjednice_i_odluke_vlade_rh/117_sjednica_vlade_republike_hrvatske