Objavljeno: 08.03.2018.

U Nar. nov., br. 102/17 od 18. listopada 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Pravilnik stupa na snagu 26. listopada 2017. i odnosi se na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

Pravilnik se mijenjao u Općem i Posebnom dijelu izvještaja.

Opći dio izvještaja sadrži sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

  • Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  • Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  • Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

  • Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  • Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:

  • Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  • Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna u postupku je razvoja i biti će spreman za implementaciju i korištenje u radu do zakonom propisanog roka za predaju izvještaja izvršnom tijelu JLP(R)S.