Vlada RH je uputila Saboru uz Prijedlog Državnog proračuna RH za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. i Prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu (u tekstu dalje PZIDPRH2015) na razmatranje i usvajanje. U nastavku dajemo bitne postavke Prijedloga Državnog proračuna za 2015. u dijelu koji ima utjecaj na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS) a odnose se na članke 18., 35. i 36., a za potanka zakonska rješenja upućujemo na stranice Hrvatskog sabora gdje su objavljeni prijedlozi dokumenata.[1]
 
1. Ograničavanje davanja suglasnosti za zaduživanje JLPRS

Sukladno Zakonu o proračunu JLPRS trebaju ispuniti propisane uvjete za dobivanje suglasnosti za zaduživanje Člankom 18. PZIDPRH2015 utvrđen je i dodatni uvjet za dobivanje suglasnosti za zaduživanje u 2015. Naime, jedinica mora prihode poslovanja ostvariti iznad rashoda što dokazuje u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. na obrascu PR-RAS određene jedinice.
 
Uz navedeno, Vladi je propisana kvota do koje može izdati suglasnosti za zaduženje JLPRS u 2015. Kvota ograničenja kao i dosad bazira se na podacima o ostvarenju prihoda poslovanja JLPRS za 2014. iskazanih u navedenom financijskom izvještaju, a ukupni zbroj izdanih suglasnosti za 2015. ograničen je na 2,5 % ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih JLPRS. U ovu kvotu ograničenja od 2,5 posto utvrđeno ovim člankom ulaze izdane suglasnosti za JLS i JPRS koje je Vlada donijela do 31. prosinca 2014., a koje se mogu koristiti od 1. siječnja 2015. Međutim, treba naglasiti da se u iznos zbrojne kvotu ne uključuju suglasnosti za zaduživanje za JLS na potpomognutim područjima, za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava EU i na projekte unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice.
 
2. Pomoći JLPRS prema propisima o regionalnom razvoju

U planu i projekcijama Državnog proračuna za proračunsku godinu 2015. i sljedeće dvije godine 2016. i 2017. kao i uvijek dosad na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA planirana su sredstva pomoći JLPRS i sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koja se osiguravaju sukladno posebnim zakonima iz područja financiranja (Zakona o financiranju JLPRS), o posebnoj državnoj skrbi i brdsko-planinskim područjima kao i zakonima iz područja osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva koje iz svojih proračunskih prihoda ne mogu osiguravati propisanu razinu rashoda iz svojeg izvornog ili prenesenog djelokruga, s tim da su kriteriji i mjerila utvrđivanja ove pomoći propisani PZIDPRH 2015.
 
Za 2015. godinu po prvi puta pomoći JLPRS osiguravaju se sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti [2] (u tekstu dalje Odluka) te bruto načelu iskazivanja poreznih prihoda – poreza na dohodak i poreza na dobit umjesto neto iskazivanja (prebijanja povrata poreza s prihodima). U skladu s tim u posebno ističemo članke 35. i 36.
 
2.1.Pomoć JLPRS s indeksom razvijenosti ispod 75% (I. i II skupina JLPRS) – potpomognutim područjima
 
Članak 35. Općinama, gradovima i županijama koje su, temeljem citirane Odluke razvrstane u I. i II. skupinu općina i gradova odnosno I. skupinu županija čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 % prosjeka RH isplaćivati će se pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna (2013.).
 
Treba naglasiti da je do sada – prema godišnjem Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2014. (čl.36.) država vraćala povrate poreza na dohodak po godišnjoj prijavi građanima obveznicima poreza s područja odnosne JLS prve, druge i treće skupine PPDS te brdsko-planinskih područja na teret prihoda koji pripadaju proračunu. Od 2015. navedene jedinice trebaju vraćati iz svojega proračuna povrate poreza građanima obveznicima sa svojega područja temeljem članka 45. Zakona o financiranju JLPRS u vrijeme kada započnu povrati za 2014., a pomoć iz državnog isplaćivati će se u dvanaestinama, što znači da u 2015. treba paziti na dinamiku ostvarivanja prihoda od poreza i izvršavanja rashoda kako u vrijeme povrata ne bi došlo do nemogućnosti isplata povrata građanima i blokada proračuna.
 
Općine i gradovi razvrstani u I. i II. skupinu JLS dobivat će u 2015. pomoć u visini poreza na dobit ostvarenog 2013. na njihovom području, ako su i u 2014. ostvarivali pravo na tu pomoć iz državnog proračuna. Međutim, ako te JLS u 2014. nisu ostvarivale pravo na pomoć od poreza na dobit iz državnog proračuna, (a razvrstane su u I. i II. skupinu JLS) u 2015. će ostvarivati to pravo u visini 30 % poreza na dobit ostvarenog u 2013. na njihovom području.
 
Navedenu pomoć JLS u 2015. mogu koristiti samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).
 
Utvrđivanje navedene namjene odgovara namjeni u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2014. (čl.37.)
 
2.2.Pomoć JLS/PPDS I BPP – s indeksom razvijenosti iznad 75% (III., IV. I V. skupina JLS )
 
Članak 36. Općinama i gradovima sa statusom područja PPDS (u cijelosti) ili BPP, a koje su, temeljem citirane Odluke razvrstane u III., IV. ili V. skupinu JLS (koje imaju indeks razvijenosti preko 75 %prosjeka RH) isplaćivat će se pomoć i to:

  • JLS s indeksom između 75,01 i 100 % dobiva pomoć u iznosu od 65 % prihoda;
  • JLS s indeksom razvijenosti između 100,01 i 125 % pomoć od 40 % prihoda,
  • JLS s indeksom razvijenosti preko 125,01 % prosjeka – pomoć od 25 % prihoda. 

Osnovica za izračun pomoći općinama i gradovima (prema postotku vezanom za indeks razvijenosti) je prihod od poreza na dobit ostvaren u 2013. na području JLS uvećan za dio poreza na dohodak koji je JLS u 2013. godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području PPDS ili BPP.

Namjena pomoći i kod JLS sa većim indeksom razvijenosti ista je kao i kod potpomognutih područja – pomoć mogu koristiti samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili). Utvrđivanje navedene namjene odgovara namjeni u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna za 2014. ( čl.37.).

Pomoć iz državnog proračuna osiguravat će se JLS iz općih prihoda Državnog proračuna za 2015.
 
 
Zaključno moramo naglasiti sljedeće:
 
Navedena zakonska rješenja proizlaze iz propisa koji reguliraju regionalni razvoj i područja od posebnog državnog interesa s pratećim podzakonskim aktima (Uredbom o indeksu razvijenosti i Odlukom o razvrstavanju JLPRS prema stupnju razvijenosti) te Zakona o financiranju JLPRS ali i ovlaštenjima da se ovim Zakonom o izvršavanju regulira namjena i način izvršavanja pomoći JLPRS. U odnosu na dosadašnji sustav, svim jedinicama koje su imale poseban status (PPDS i BPP) osiguravaju se pomoći sukladno navedenim propisanim uvjetima. Kako ima jedinica koje gube dio prihoda koje su desetljećima imale sigurno će biti otpora u prihvaćanju zakonskog prijedloga.
 
Međutim, s ovim predloženim zakonskim rješenjima ostaje „nepokriven“ dio JLS koje su dosad imale pravo na pomoć iz državnog proračuna prema kriterijima propisanim člankom 37. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2014. Naime, pravo na pomoći iz državnog proračuna imale su županije te gradovi i općine prve i druge skupine PPDS koja se osiguravala u iznosu razlike između sredstava na temelju propisanih kriterija i procijenjenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2012. godinu iz članka 34. (koji je preuzimao državni proračun). Naime, više je nego upitno hoće li neke od njih bez navedenih pomoći iz državnog proračuna moći funkcionirati. Sada je pitanje amandmana.

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.i dipl.polit.
 


[1] https://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-izvrsavanju-drzavno0001
[2] Narodne novine«, broj 158/13