Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 5. veljače 2010. donijela podzakonske akte kojima su utvrđeni godišnji minimalnim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva i način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu koje stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Akte možete preuzeti na stranica Vlade RH: www.vlada.hr, a u nastavku pročitajte pregled najvažnijih točaka.
 
Podzakonski akti nisu doneseni u skladu s terminima za planiranje proračuna JLPRS za 2010. godinu i projekcijom za 2011. i 2012. godinu koji su morali biti doneseni od strane predstavničkih tijela JLPRS do kraja 2009. kako bi se započeli primjenjivati od 1.1. 2010.
 
Podzakonski akti Vlade Republike koji reguliraju minimalne standarde za decentralizirane funkcije za 2010. godinu donijeti su na toj sjednici  jesu:
 
1. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini,
2. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2010. godini
3. Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini,
4. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini
5. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini,
6. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini
7. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decenralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu.
 
Radi se o funkcijama – rashodima koji su temeljem posebnih zakona iz navedenih djelatnosti i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi decentralizirani s državne razine na razinu općina, gradova i županija, s tim da su izvori za njihovo finananciranje osigurani Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ( u tekstu dalje Zakon o financiranju JLPRS), osim za poslove decentralizirane temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, za koje člankom 45. i 45a. Zakona o financiranju JLPRS nisu propisani izvori prihoda kao kod drugih decentraliziranih funkcija (dodatna stopa poreza na dohodak i stopa iz poreza na dohodak – za sredstava pomoći izravanja).

Sredstva za decentralizirane funkcije su planirana sukladno posebnim kriterijima mjerilima i standardima u pojedinim djelatnostima utvrđenim za ovu godinu prema citiranim odlukama o minimalnim standardima koje služe za utvrđivanje osnovice za izračun prenesenih obveza i prava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i utvrđivanja visine pomoći izravnanja.
 
Tekst Urebe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za 2010. identičan je istoimenom aktu Vlade iz 2009. godine [2]s tim da su izmijenjene ne samo kvantifikacije osnovica – obveza koje služe za utvrđivanje visine pomoći izravnanja u tabličnim Pregledima, već i članci 8. i 15. koji su usklađeni s novim Zakonom o proračunu [3] i to u dijelu koji regulira razinu planiranja i sadržaj financijskog plana.
 
Bitna je napomena da su prema članku 15. citirane Uredbe krajnji korisnici sredstava- ustanove općina, gradova, županija i Grada Zagreba dužni donijeti financijske planove sukladno citiranim Vladinim podzakonskim aktima.

Prema odluci za osnovno školstvo nadležna tijela županija, Grada Zagreba i gradova dužni su donijeti plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini najkasnije do 31.01.2009. i dostaviti ga nadležnom ministarstvu, dok prema odluci za srednje školstvo županije i Grad Zagreb trebaju donijeti navedene planove najkasnije do toga roka, što će biti teško provedivo s obzirom na to da su podzakonski akti Vlade RH stupili na snagu 19. siječnja 2009.

Dakle predstoje izmjene i dopune planova korisnika i proračuna općina, gradova i županija kao i Grada Zagreba za 2009. godinu.

Tako je člankom 8. Uredbe za 2010. propisano da u proračunu za 2010. godinu, korisnici pomoći izravnanja planiraju rashode za decentralizirane funkcije u 2010. godini ne više samo po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji već prema proračunskim klasifikacijama do iznosa utvrđenog u Pregledu sredstava. Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2010. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.
 
Bitno je naglasiti da je člankom 15. Uredbe za 2010. propisano da je krajnji korisnik (ustanova) koji prima sredstva za decentralizirane funkcije iz proračuna županije, Grada Zagreba, gradova i općina dužan kao i dosad postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Nadležno tijelo krajnjeg korisnika (ustanove) donosi financijski plan za 2010. godinu ne kao dosad na  petoj, već na četvrtoj raziniračunskog plana i program rada, te tromjesečne financijske planove na temelju odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva, domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini iz članka 11. ove Uredbe, koje donosi županija, Grad Zagreb, grad i općina, a koje dostavlja nadležnom upravnom odjelu županije, Grada Zagreba, grada i općine najkasnije do 28.veljače 2010.
 
Prema Uredbi za 2010. Financijski plan sastoji se ne kao dosad samo od prihoda i primitaka i obrazloženja već od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, obrazloženja te plana razvojnih planova. Prihodi i primici se iskazuju po vrstama i izvorima iz kojih potječu, a rashodi i izdaci se iskazuju ne samo po ekonomskojklasifikaciji već prema proračunskim klasifikacijamaali ne na petoj već na četvrtoj razini.
 
Kao i dosad obrazloženje financijskog plana treba sadržavati podatke koji su osnova za izračunavanje godišnjeg iznosa bilanciranih sredstava (npr. broj objekata, djelatnika, razrednih odjeljenja, učenika, korisnika, kreveta), obrazloženje vlastitih prihoda i drugih prihoda od jedinica lokalne samouprave (predškolski odgoj ili drugo) ili iz drugih izvora, a prema odluci iz stavka 2. ovoga članka, te plan javne nabave za robu, radove i usluge koje su razvrstane u istovrsne skupine (prema statističkoj nomenklaturi ili prema računskom planu).
 
Citiranim člankom propisani su i rokovi za dostavu koji su isti kao i dosad s tim da se doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (više ne kao dosad na petoj već na četvrtoj razini računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec; način doznake sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se kao i dosad na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu; doznaka sredstava za rashode poslovanja domova za starije i nemoćne osobe (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (više ne kao dosad na petoj razini već na četvrtoj razini računskog plana) i ostvarenih prihoda za posebne namjene za protekli mjesec (na četvrtoj a ne kao dosad na petoj razini računskog plana), koji potpisuju odgovorne osobe, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
 
Treba naglasiti da kao i dosad ako krajnji korisnik (ustanova) ne dostavi financijski plan, program i izvještaj nadležnom upravnom odjelu u propisanom roku i na propisani način, ustanovi će se privremeno obustaviti doznaka sredstava.
 
U nastavku dajemo samo zbrojne kvanitifikacije koje se odnose na trogodišnje razdoblje izdvajanja za decentralizirane funkcije i to od 2008- 2010. godine po djelatnostima na razini županija. 

Kako u zbrojnoj tablici nisu razdvojena sredstva po razinama za osnovno školstvo to ih dajemo u nastavku: na razini županija za 2010. za osnovno školstvo planira se prema minimalnim standardima iznos od 799.226.295 kuna što je za 4% više nego što je planirano mininalnim standardima u 2009. godini (768.403.834 kn). Za osnovno školstvo na razini gradova za 2010. planira se prema minimalnim financijskim standardima iznos od 283.818.495 kuna što je za 2% više od plana za 2009. (278.346.045 kn).
 
Za rashode za zaposlene i materijalne rashode javnih vatrogasnih postrojbi na razini općina i gradova koji imaju osnovane javne profesionalne vatrogasne postrojbe za 2010. planira se prema minimalnim financijskim stanardima iznos od 334.673.351 kuna tj. ispod iznosa za 2009. koji je bio planiran za 2009. ( 342.733.859 kn).
 
Držim da će teško biti rerealizirati i održati rok iz članka 15. citirane Uredbe za 2010. godinu jer su akti doneseni tek u petak 5. 2. 2010. a rok je  28. veljače o.g.

Isto tako nismo sigurni da su svi korisnici ustanove bile ili će biti u stanju donijeti financijske planove prema svim propisanim klasifikacijama ako nemaju ne samo odgovarajući program koji im to omogućava već i stručne vještine u izradi planova i korištenju programa.
 
Na kraju za potanki raspored kriterija i visine bilanciranih sredstava po jedinicama za sve decentralizirane funkcije do objave u Narodnim novinama može se koristiti prijedloge Uredbe za 2010. i naprijed navedenih Odluka o minimalnim financijskim standardima za 2010. koji se nalaze na stranicama Vlade RH
 
https://www.vlada.hr
 
Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. dipl. politolog


[1] Zasad akti još nisu objavljeni u Narodnim novinama ali se prijedlozi mogu koje je Vlada usvojila mogu naći na stranicama
https://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh
[2] NN 8/09
[3] NN 87/08