Vezano za promjene Zakona o PDV-u ( NN 143/14 ) i Pravilnika o PDV-u ( NN 157/14) po kojima se dogodila izmjena  redovnog obrasca PDV-a za 2015. godini te obrasca PPO za prijavu tuzemnog prijenosa porezne obveze, obavještavamo korisnike da LC tim radi na izmjenama u programu kako bi svi korisnici na vrijeme dobili sve potrebne dorade za PDV-a do 20.02.2015.

Izmjene na kojima se radi odnose se također  i na prilagodbu programa za obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama  za korisnike koji se odluče na takav način obračuna PDV-a.

Oporezivanje prema naplaćenim naknadama

Izmjena Zakona o PDV-u u čl. 125i predviđa mogućnost  obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama za obavljene isporuke za one porezne obveznike koji u prethodnoj kalendarskoj godini u isporukama dobara i usluga nisu prešli vrijednost od 3.000.000,00 kn bez PDV-a.  Dakle, porezni obveznik koji se odluči na ovaj način oporezivanja platit će obvezu PDV-a po izdanim  izlaznim računima tek kada ih naplati od svog kupca, međutim isto tako ne može priznati pretporez po ulaznim računima, ukoliko na to ima pravo, sve dok ne podmiri svoju obvezu prema dobavljaču.

Prema čl.125j Zakona o PDV-u spomenuti postupak obračuna prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:
 

a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
 

Dakle, iz izuzetaka se može zaključiti da se postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi ne može primijeniti na poslovanje s EU vezanim za isporuke dobara i usluga u države članice, zatim poslovanje s EU i trećim zemljama u slučajevima kada se porezna obveza prenosi na tuzemnog poreznog obveznika, te se također ne primjenjuje na tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge, što znači bez obzira na plaćanje računa prema dobavljaču koji napravi prijenos porezne obveze po čl.75 st.3 obveza za PDV po prijenosu se mora iskazati i platiti u onom razdoblju kada je izvršena.

Porezni obveznik koji se odluči na primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i prijavi se Poreznoj upravi obvezuje se na primjenu takvog postupka u trajanju od tri godine.

Kupac – jamac za plaćanje PDV-a

Novim zakonskim izmjenama ( čl.127 Zakona o PDV-u) propisano je također, da je kupac porezni jamac plaćanja PDV-a ukoliko nije platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu prema rokovima propisanim Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Pravilnik o PDV-u  pojašnjava da se navedeno primjenjuje u slučajevima kada kupac (neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama) ne plati u propisanom roku isporučitelju dobara ili usluga (koji PDV obračunava prema obavljenim isporukama) najmanje iznos PDV-a obračunanog u izdanom računu.

Ukoliko isporučitelj dobara ili usluga nije platio iskazanu obvezu PDV-a, a iznos PDV-a se nije mogao naplatiti od isporučitelja u skladu s Općim poreznim zakonom Porezna uprava može poduzeti mjere naplate na osnovi jamstva od primatelja isporuke ako nije isporučitelju u roku propisanom posebnim propisom platio račun najmanje u iznosu PDV-a obračunanog u računu za određenu isporuku.

Postupak naplate PDV-a na osnovi jamstva provodi se u skladu s Općim poreznim zakonom, a temeljem rješenja kojim se utvrđuje odgovornost primatelja isporuke.