Vezano za promjene Zakona o PDV-u (NN 143/14) i Pravilnika o PDV-u (NN 157/14) po kojima se dogodila izmjena  redovnog obrasca PDV-a za 2015. godinu obavještavamo korisnike da su instalacije nove verzije u kojoj su napravljene potrebne dorade u aplikaciji za obračun PDV-a krenule od prošlog tjedna i svi korisnici će do zakonskog roka za predaju obračuna za siječanj dobiti sve potrebne izmjene.

U novoj verziji  nedostaje samo XML obrazac za tuzemni prijenos porezne obveze (PPO) jer ga Porezna uprava još nije objavila, pa će on korisnicima koji imaju takve isporuke  biti naknadno ažuriran (od 2015. godine to je tromjesečni obrazac i prva predaja je 20.04.2015. godine).

Izmjene koje donosi nova verzija odnose se također i na prilagodbu programa za obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama  za korisnike koji se odluče na takav način obračuna PDV-a.

Za sve koji su se odlučili na prelazak na novi način oporezivanja dodan je u parametre aplikacije 193 – obračun PDV-a novi parametar koji je potrebno uključiti prije prvog obračuna. Ukoliko je potrebna bilo kakva pomoć ili savjet LC tim je na raspolaganju korisnicima.

Oporezivanje prema naplaćenim naknadama isključuje sljedeće isporuke:

Prema čl.125j Zakona o PDV-u spomenuti postupak obračuna prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:
 

a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

 
Porezni obveznik koji se odlučio na primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i prijavio se Poreznoj upravi obvezao se na primjenu takvog postupka u trajanju od tri godine.

Ostale novosti u novoj verziji vezane za PDV

U novoj verziji je osim zakonskih izmjena dodana i jedna nova funkcionalnost koja omogućuje korisniku brži unos i evidentiranje dokumenata koji se odnose na prijenos porezne obveze. Na ekranu za unos ulaznih računa dodan je novi gumb pomoću kojega je omogućen automatski unos knjižnih zapisa terećenja kupaca i dobavljača. Ukoliko bude bilo kakvih nejasnoća u radu molimo korisnike da nam se obrate kako bismo im pomogli izravno ili poslali upute za novu funkcionalnost.