NOVOSTI IZ PODRUČJA ZAKONODAVSTVA – VAŽNO ZA JLPRS
 
ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE
 
Nakon višegodišnjih priprema i dogovora na državnoj razini i aktivnosti u partnerskim tijelima te suradnje s ekspertima EU, Hrvatski sabor je donio Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je objavljen u Narodnim novinama 153/09 od 21. prosinca 2009. a stupio je na snagu 29.12. 2009.godine.
Zakon je vrlo značajan za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
I. PREDMET ZAKONA I NAČELA POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA
 
Predmet Zakona

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je krovni zakon koji uređuje ciljeve i načela upravljanja regionalnim razvojem zemlje, planske dokumente, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvještavanje o provedbi regionalne razvojne politike.

Načela politike regionalnog razvoja jesu:
 
1. Solidarnost i usmjerenost – Posebno poticanje razvoja potpomognutih područja temelji se na uzajamnoj solidarnosti svih građana Republike Hrvatske, a osobito se usmjerava na dodatno poticanje razvoja područja koja znatno zaostaju za nacionalnim prosjekom.
 
2. Jednake mogućnosti-Politika regionalnog razvoja temelji se na potrebi stvaranja životnih uvjeta u kojima će svatko imati jednake mogućnosti za razvoj vlastitih potencijala, bez obzira na mjesto stanovanja i druge s tim povezane karakteristike.
 
3.Partnerstvo i suradnja- Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, pod čim se razumijeva suradnja između tijela državne uprave, županija, općina i gradova , gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.Planski dokumenti politike regionalnog razvoja donose se u postupku savjetovanja s odgovarajućim partnerskim vijećem.
 
4. Strateško planiranje-strateško planiranje regionalnog razvoja ostvaruje se donošenjem i provedbom višegodišnjih planskih dokumenata.
 
5. Udruživanje financijskih sredstava -Financiranje regionalnog razvoja osigurava se udruživanjem sredstava iz različitih izvora namijenjenih pripremi, izradi i provedbi planskih dokumenata i razvojnih projekata kojima se postiže trajan i mjerljiv učinak na razvoj.
 
6. Praćenje i vrednovanje-Provedba politike regionalnog razvoja sustavno se prati i vrednuje radi povećavanja djelotvornosti, učinkovitosti i utjecaja na regionalni razvoj.
 
7. Održivost-Politika regionalnog razvoja pridonosi skladnom i uravnoteženom razvoju Republike Hrvatske koji osigurava zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša i raznolikosti kulturnog bogatstva.
 
8. Lokalna autonomija-Politika regionalnog razvoja provodi se u skladu s autonomijom JLPRS zajamčenom pravnim poretkom Republike Hrvatske.

II. STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA
 
Planski dokumenti politike regionalnog razvoja jesu :
 
1. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Strategija),
 
2. Županijske razvojne strategije, odnosno strategija razvoja Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijske razvojne strategije).
 
Planski dokumenti politike regionalnog razvoja donose se sukladno razdoblju trajanja Strategije Vladinih programa.
 
1. Strategija regionalnog razvoja RH detaljnije utvrđuje ciljeve i prioritete regionalnog razvoja zemlje i način njihova postizanja, te institucionalni i planski okvir politike regionalnog razvoja; ciljevi i prioriteti su smjernice pri izradi Strategije Vladinih programa; Strategijuregionalnog razvoja RHdonosi Vlada RH, a nositelj izrade je ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Strategija Vladinih programa dokument kojim se utvrđuju glavna strateška područja djelovanja Vlade s postavljenim ciljevima, načinima ispunjavanja ciljeva te mjerama procjene rezultata, sukladno Zakonu o proračunu donosi se za trogodišnje razdoblje. Uz navedeno definira se i rang strateških prioriteta, ukupna zajednička vizija, strateški cilj i makroekonomski okvir.
 
2. Županijska razvojna strategija koju donosi županija određuje ciljeve i prioritete županije, s tim da sadržaj županijskih razvojnih strategija, metodologiju izrade i vrednovanje te druga pitanja s tim u svezi uređuje ministar nadležan za regionalni razvoj pravilnikom.

Plan razvojnih programa je prikaz planiranih rashoda vezanih uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija, sukladno Zakonu o proračunu donosi se za trogodišnje razdoblje.Treba naglasiti da plan razvojnih programa koji općine i gradovi te županije imaju obvezu donijeti sukladno Zakonu o proračunu mora biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom.
 
Središnja elektronička baza razvojnih projekata ustrojava se i vodi u ministarstvu radi učinkovitijeg planiranja i praćenja provedbe politike regionalnog razvoja. Obveznici upisa podataka su nositelji su razvojnih projekata koje će propisati ministar pravilnikom.
 
Razvojni projektje projekt izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, energetske i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanja i izgradnje društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju.
 
III. INSTITUCIONALNI OKVIR I UPRAVLJANJE
 
1. Središnja razina – ministarstvo i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
1.1.Ministarstvo je nositelj politike regionalnog razvoja ali u pripremi i provedbi politike sudjeluju i druga tijela državne uprave, odgovarajuća partnerska vijeća te druga javna tijela koja svojim djelovanjem znatnije pridonose ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja.
 
1.2. Agencija za regionalni razvoj koju je Uredbom osnovala Vlada RH je javna ustanova koja između ostalog provodi program Ministarstva, ustrojava i vodi Upisnik upravnih tijela općina, gradova i županija, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja te obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskih vijeća statističkih regija,
 
2. Statistička regija – Partnersko vijeće statističke ragije i upravna tijela odnosno agencije  

Statistička regija je prostorna jedinica za statistiku 2. razine sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku.
 
2.1. Partnersko vijeće statističke regije 
–osniva se na razini statističke regije kao savjetodavno radi definiranja zajedničkih prioriteta općina, gradova i županija na području statističke regije i predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija. Sastav, djelokrug i način rada Partnerskog vijeća statističke regije Vlada će urediti svojom uredbom. U radu Partnerskog vijeća sudjelovat će ne samo predstavnici tijela državne uprave, već i županija, gradova i općina, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Citiranim Zakonom propisano da je županija nositelj je razvoja na regionalnoj razini i da u planiranju razvoja surađuje s općinama i gradovima sa svojeg područja
 
2.1.Županijska upravna tijela odnosno agencije – županije osnivaju upravna tijela odnosno agencije kao javne ustanove i trgovačka društva u svom stopostotnom vlasništvu, s tim da osnivači i vlasnici navedenih pravnih osoba mogu biti i više županija . Upravna tijela i navedene pravne osobe (agencije) osnivaju se radi koordinacije i  poticanja regionalnog razvoja županije.
 
IV. OCJENJIVANJE I RAZVRSTAVANJE OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI I POTPOMOGNUTA PODRUČJA
 
Zakon propisuje da se ocjenjivanje i razvrstavanje općina,gradova i županija provodi na bazi indeksa razvijenosti . Uredbu o razvrstavanju donosi Vlada RH i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

1. Indeks razvijenosti i ocjenivanje

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više osnovnih društveno-gospodarskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti JLPRS.

Ocjenjivanje stupnja razvijenosti općina, gradova i županija temelji se na indeksu razvijenosti. Uredbom Vlade uređuju se pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, izračun vrijednosti indeksa razvijenosti, udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti i druga pitanja. Ocjenjivanje stupnja razvijenosti provodi Ministarstvo na temelju indeksa razvijenosti svake tri godine.
 
2. Razvrstavanje županija prema stupnju razvijenosti u 4 skupine i to:

 • I. čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH,
 • II. čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH,
 • III. čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH,
 • IV.čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka RH.

 
3. Razvrstavanje općina i gradova  po stupnju razvijenosti u 4 skupine i to :

 • I. čija je vrijednost indeksa manja od 50% prosjeka RH,
 • II. čija je vrijednost indeksa između 50% i 75% prosjeka RH,
 • III.čija je vrijednost indeksa između 75% i 100% prosjeka RH,
 • IV. čija je vrijednost indeksa između 100% i 125% prosjeka RH,
 • V. čija je vrijednost indeksa veća od 125% prosjeka RH.

4. Potpomognuto područje je ono područje Republike Hrvatske koje je na temelju indeksa razvijenosti kriterija ocijenjeno kao područje koje prema stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.
Status potpomognutog područja stječe:

 • županija razvrstana u skupinu I., (čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH),
 • općina odnosno grad razvrstana u skupinu I. ili II.(čija je vrijednost indeksa manja od 50% prosjeka RH, čija je vrijednost indeksa između 50% i 75% prosjeka RH.

Mjere posebnog poticanja razvoja potpomognutih područja uređuju se posebnim zakonom.
 
5. Praćenje stupnja razvijenosti obavlja nadležno Ministarstvo na bazi podataka koja dostavljaju tijela državne uprave idruga javnopravna tijela iz očevidnika i drugih evidencija.
 
Prijelazno razdoblje isključivanja -Treba naglasiti da JLPRS koja ne ispunjava uvjete za zadržavanje statusa potpomognutog područja zadržava taj status najdulje do isteka godine dana od dana donošenja odluke o razvrstavanju.
 
Ministarstvo godišnje podnosi Vladi RH izvješće o rezultatima provedbe programa regionalne razvojne politike.

Razvrstavanje prema stupnju razvijenosti- Odluku o razvrstavanju prema stupnju razvijenosti županija, gradova i općina Vlada će donijeti za trogodišnje razdoblje u roku od šest mjeseci od dana donošenja ovoga Zakona tj do 1. srpnja 2010.

Pravilnici ministra trebaju biti doneseni u roku od 60. 90 i 120 dana, a Uredba Vlade u roku 90. dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj.29.12. 2009. godine.

MAJA LUKEŠ-PETROVIĆ, dipl.iur.,dipl.politolog