UREDBA

O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Objavljeno u NN 83/09 stupa na snagu 15.07.09.

OPĆENITO

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 11.07. 2009.  na temelju  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), donijela je Uredbu o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi koja je stupila na snagu 15.07.2009.

Danom 15. srpnja 2009. prestala je važiti Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br.14/08).

Novom uredbom propisuje se popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon), u koji su uvršteni javni naručitelji iz članka 3. stavaka 1. i 2. Zakona i naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga iz članka 4. stavka 1. Zakona.

JAVNI NARUČITELJI JESU:

1. Državna tijela Republike Hrvatske,

2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. Javni naručitelji u području znanosti, obrazovanja i športa

4. Javni naručitelji u području kulture

5. Javni naručitelji u području zdravstva i socijalne skrbi

6. Javni naručitelji u području zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

7. Javni naručitelji u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva

8. Javni naručitelji u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

9. Javni naručitelji u području gospodarstva, rada i poduzetništva

10. Javni naručitelji u području pravosuđa i unutarnjih poslova

11. Javni naručitelji u području mora, prometa i infrastrukture

12. Javni naručitelji u području financija

13. Javni naručitelji – udruge

1. Javni naručitelji Državna tijela RH su:

1. Predsjednik Republike Hrvatske;

2. Ustavni sud Republike Hrvatske;

3. Hrvatski sabor;

4. Vlada Republike Hrvatske;

5. ministarstva;

6. središnji državni uredi;

7. državne upravne organizacije;

8. uredi državne uprave u županijama;

9. uredi Vlade Republike Hrvatske;

10. sudovi;

11. državna odvjetništva;

12. Državno odvjetničko vijeće;

13. Državno sudbeno vijeće;

14. Državni ured za reviziju;

15. pravobraniteljstva;

16. druga državna tijela (zavodi, uredi, agencije, direkcije itd.).

2.         javni naručitelji – JLPRS su: općine, gradovi, županije i Grad Zagreb.

3.         Javni naručitelji u području znanosti, obrazovanja i športa su:

1. odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLPRS;

2. javna visoka učilišta;

3. javni znanstveni instituti;

4. CARnet;

5. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;

6. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;

7. Nacionalno vijeće za znanost;

8. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;

9. Hrvatski olimpijski odbor;

10. Hrvatska zajednica tehničke kulture;

11. Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

12. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;

13. Nacionalna i sveučilišna knjižnica;

14. Agencija za strukovno obrazovanje;

15. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

16. Hrvatska akreditacijska agencija;

17. Agencija za odgoj i obrazovanje;

18. Centar za krš;

19. Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi;

20. Agenciji za obrazovanje odraslih;

21. Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;

22. Hrvatska akreditacijska agencija;

23. Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu;

24. Agencija za mobilnost i programe Europske unije;

25. Sveučilišni računski centar (SRCE);

26. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu;

27. Hrvatski paraolimpijski odbor;

28. Hrvatski športski savez gluhih;

29. Hrvatski školski športski savez.

4.         Javni naručitelji u području kulture su:

1. Hrvatska radiotelevizija;

2. državni arhivi;

3. arheološki muzeji u Republici Hrvatskoj;

4. Dvorac Trakošćan;

5. Muzeji Ivana Meštrovića;

6. Hrvatski muzej naivne umjetnosti;

7. Hrvatski povijesni muzej;

8. Hrvatski športski muzej;

9. Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori;

10. Javna ustanova Spomen područje Jasenovac;

11. Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«;

12. Moderna galerija;

13. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika;

14. Muzej Slavonije;

15. Muzeji hrvatskoga Zagorja;

16. Muzejski dokumentacijski centar;

17. Tiflološki muzej;

18. javne ustanove nacionalni parkovi;

19. javne ustanove parkovi prirode;

20. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;

21. Državni zavod za zaštitu prirode;

22. Hrvatska knjižnica za slijepe;

23. Hrvatska matica iseljenika;

24. Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

25. Hrvatski restauratorski zavod;

26. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu;

27. Matica hrvatska;

28. Zavod za obnovu Dubrovnika;

29. Muzej antičkog stakla u Zadru;

30. Hrvatski muzej turizma;

31. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru;

32. Agencija za elektroničke medije;

33. Hrvatski audiovizualni centar.

34. kazališta, muzeji, galerije, knjižnice i druge ustanove u kulturi kojima su osnivači JLPRS.

5.         Javni naručitelji u području zdravstva i socijalne skrbi su:

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu;

3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo;

4. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu;

5. Hrvatski zavod za mentalno zdravlje;

6. Hrvatski zavod za toksikologiju;

7. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu;

8. Hrvatski zavod za hitnu medicinu;

9. klinički bolnički centri;

10. kliničke bolnice;

11. klinike;

12. opće bolnice;

13. specijalne bolnice;

14. domovi zdravlja;

15. ustanove za hitnu medicinsku pomoć;

16. zavodi za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave;

17. zavodi za javno zdravstvo JLPRS;

18. poliklinike;

19. lječilišta;

20. ustanove za zdravstvenu njegu;

21. ustanove za zdravstvenu skrb;

22. ustanove za palijativnu skrb;

23. ljekarničke ustanove čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave;

24. Zavod za telemedicinu;

25. Agencija za lijekove i medicinske proizvode;

26. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu;

27. centri za socijalnu skrb;

28. domovi socijalne skrbi;

29. centri za pomoć i njegu.

6.         Javni naručitelji u području zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva su :

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

2. Agencija za zaštitu okoliša;

3. Agencija za obnovu osječke Tvrđe;

4. zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba;

5. Zavod za prostorno uređenje velikog grada.

7.         Javni naručitelji u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva:

1. Hrvatske šume d.o.o.;

2. Hrvatske vode;

3. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara;

4. Agencija za regionalni razvoj;

5. Šumarska savjetodavna služba.

8.         Javni naručitelji u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja su:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;

2. Hrvatska poljoprivredna agencija;

3. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo;

4. Hrvatska agencija za hranu;

5. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu;

6. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;

7. Državna ergela Lipicanaca;

8. Hrvatski centar za konjogojstvo – Državna ergela Lipik;

9. Agencija za poljoprivredno zemljište;

10. Duhanski institut.

9.         Javni naručitelji u području gospodarstva, rada i poduzetništva su:

1. Hrvatski operator tržišta električne energije d.o.o.;

2. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

3. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

4. Hrvatski zavod za zapošljavanje;

5. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

6. Središnji registar osiguranika;

7. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;

8. Hrvatska energetska regulatorna agencija;

9. Energetski institut »Hrvoje Požar«;

10. Narodne novine d.d.;

11. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o.;

12. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom;

13. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca;

14. Hrvatski fond za privatizaciju;

15. Agencija za javno-privatno partnerstvo.

10.       Javni naručitelji u području pravosuđa i unutarnjih poslova su:

1. Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa;

2. kaznionice;

3. zatvori;

4. odgojni zavodi.

11.       Javni naručitelji u području mora, prometa i infrastrukture su:

1. Hrvatski registar brodova;

2. Hrvatski hidrografski institut;

3. Agencija za vodne putove;

4. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije;

5. Hrvatske ceste d.o.o.;

6. Hrvatske autoceste d.o.o.;

7. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.;

8. županijske uprave za ceste;

9. Plovput d.o.o.;

10. Jadrolinija;

11. Agencija za obalni linijski pomorski promet;

12. Agencija za prometnu infrastrukturu;

13. Agencija za civilno zrakoplovstvo;

14. lučke uprave.

12.       Javni naručitelji u području financija su:

1. Hrvatska narodna banka (HNB);

2. Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR);

3. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB);

4. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA);

5. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD);

6. Financijska agencija (FINA);

7. Hrvatska lutrija d.o.o..

8. Fond za naknadu oduzete imovine;

9. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije;

10. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

13.       Javni naručitelji – udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ili jedna ili više pravnih osoba iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona – iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona.

NARUČITELJI KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU VODOOPSKRBE, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA

Prema članku 15. Nove uredbe naručitelji iz članka 4. Zakona su naručitelji:

1. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom plina i toplinske energije i/ili obavljaju djelatnost opskrbe tih mreža plinom ili toplinskom energijom;

2. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije i/ili opskrbe (napajanja) tih mreža električnom energijom;

3. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu opskrbu u vezi s proizvodnjom, prijevozom (transportom) ili distribucijom pitke vode i/ili opskrbe (napajanja) tih mreža pitkom vodom;

4. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja mrežama za usluge javnog prometa željeznicom;

5. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost stavljanja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanja mrežama za usluge javnog prometa automatiziranim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarama;

6. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnost pružanja poštanskih usluga i drugih usluga koje nisu poštanske usluge pod uvjetima iz članka 111. stavka 4. Zakona;

7. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja nafte i plina;

8. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu istraživanja i vađenja ugljena i drugih krutih goriva;

9. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje pomorskih, riječnih luka ili drugih prometnih terminala prijevoznicima u pomorskom ili riječnom prometu;

10. koji sukladno posebnim propisima obavljaju djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje zračnih luka prijevoznicima u zračnom prometu.

Izmjene i dopune Uredbe o popisu obveznika primjene Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela nadležnog za sustav javne nabave i uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva.

BITNA NAPOMENA – OBVEZA PRIMJENE ZAKONA

Državna i druga tijela, kao i pravne osobe iz članaka 3. i 4. Zakona, koji su obveznici primjene Zakona, obvezni su primjenjivati Zakon i u slučaju kad nisu navedeni u Uredbi o popisu obveznika.