Važno za korisnike državnog proračuna, županijske urede te općine,gradove, županije i Grad Zagreb
 
UMJESTO SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU – OSNOVANO JE MINISTARSTVO UPRAVE
 
Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave NN 77/09 od 2.07.2009. kojim je ustrojeno je Ministarstvo uprave koje preuzima sve poslove dosadašnjeg poslove Središnjeg državnog ureda za upravu[1].
Navedene izmjene značajne su ne samo za državnu upravu i tijela državne uprave u županijama već i za općine, gradove i županije te Grad Zagreb za koje je kao matično tijelo za rješavanje ključnih sustavnih pitanja nadležno Ministarstvo uprave.
  
Osnivanje ministarstva po hitnom postupku predloženo je radi uspješne provedbe reforme državne uprave i uspješnog nastavka pregovora  o pristupanju Europskoj uniji te osiguravanja odgovarajućih upravljačkih i administrativnih kapaciteta tijela državne uprave nadležnog za provedbu reforme državne uprave,
 
Središnji državni ured za upravu je djelovao od 2003. kada je naslijedio Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a preustrojen je zbog proširenja poslova  koje se odnose na razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, primjenu etičkih načela i prava nacionalnih manjina, modernizaciju  državne uprave te stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, putem Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje koji je ustrojen u Središnjem državnom uredu za upravu, i u kojem različite oblike izobrazbe godišnje pohađa cca 6 tisuća državnih službenika.
 
Stupanjem na snagu ovog zakona Ministarstvo uprave preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za  rad, financijska sredstva te prava i obveze bivšeg Središnjeg državnog ureda za upravu, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima koji nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima do donošenja rješenja o rasporedu na  radna mjesta prema pravilniku iz  članka 6. stavka 2.  Zakona.

Prema članku 6. citiranoga zakona  Vlada Republike Hrvatske  će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, prema odredbama ovoga Zakona, dok će ministar uprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu donijeti uredbe Vlade Rh donijeti  pravilnik o unutarnjem redu. 
 
Nakon provedenih izmjena i dopuna u citiranom zakonu u sustavu državne uprave djeluje 16 Ministarstava  i to:
 
1. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
2. Ministarstvo financija,
3. Ministarstvo obrane,
4. Ministarstvo unutarnjih poslova,
5. Ministarstvo pravosuđa,
6. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
8. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
9. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
10. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
12. Ministarstvo kulture,
13. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
14. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva,
15. Ministarstvo turizma.
16. Ministarstvo uprave
 
U sustavu djeluje 3 središnja državna ureda i to:

1. Središnji državni ured za e-Hrvatsku,
2. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom,
3. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije.

Novo Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na

1. sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. politički i izborni sustav,
3. osobna stanja građana,
4. registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima;
5. planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi;
6. stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
7. poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave;
8. poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave;
9. upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u  upravi;
10. usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi;
11. primjenu etičkih načela;
12. praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama;
13. obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC),
14. ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave;
15. obavlja i druge poslove opće uprave.
 
Ministarstvo uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, kao i poslove  koji nisu stavljeni u nadležnost drugom središnjem tijelu državne uprave.

Napomena: žutom bojom označeni su novi poslovi Ministarstva uprave u odnosu na poslove SDU.
 
Maja Lukeš-Petrović, d.iur.,d.politolog
 


[1] NN br. 199/2003, 30/2004, 136/2004, 22/2005, 44/2006, 5/2008 i 27/2008 Središnji državni ured za upravu obavljao je  upravne i stručne poslove koji se odnose na :
 
1. sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. politički i izborni sustav,
3. osobna stanja građana,
4. registraciju političkih stranaka, zaklada, fundacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima;
5. planiranje zapošljavanja u državnoj upravi;
6. stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
7. praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama;
8. obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC),
9. ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave;
9. obavlja poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave.
 
Središnji državni ured za upravu  obavljao je i druge upravne i stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, kao i  poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugom središnjem tijelu državne uprave.