Ministar financija Republike Hrvatske donio je UPUTE ZA IZRADU  PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013. godinu 

Upute su objavljene 13.10.2010. na stranicama Ministarstva financija

https://www.mfin.hr/adminmax/docs/Upute_za_izradu_Prijedloga_drzavnog_proracuna_RH_za_razdoblje_2011.-2013..pdf
 
Upute za izradu Prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2011.-2013. izrađene su  na temelju Zakonom o proračunu, a prema parametrima iz Smjernica  ekonomske  i  fiskalne  politike  Vlade  Republike  Hrvatske  za razdoblje 2011.-2013. koje je Vlada usvojila 6. listopada 2010. 

Citirane Upute izrađene su i dostavljene su proračunskim  i  izvanproračunskim  korisnicima  državnog  proračuna.

Citiranim Smjernicama Vlade RH utvrđeni su limiti izvora financiranja i rashoda za ministarstva  i druge proračunske korisnike državnog proračuna i to sukladno prioritetnim ciljevima iz Strategije programa za navedeno trogodišnje razdoblje. U skladu s iznesenim i strateški planovi ministarstava i  drugih  državnih  tijela  za  razdoblje  2011.-2013.  odnosno  ciljevi  iz  same Strategije  povezani su s državnim  proračunom  što je uvjetovalo promjene u programskoj klasifikaciji državnog proračuna.

Uz navedeno treba naglasiti da se za izradu proračuna  2011.  i  projekcija  za  2012.  i  2013.,  primjenjuje  se  i  nova  ekonomska klasifikacija usklađena  sa  zahtjevima  europske  statistike. Sve navedene promjene sadržane su u ovim Uputama. 

Kao i svake godine Upute sadrže i  osnovne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade financijskog plana i  rokove za izradu državnog proračuna.

Naglašeno je da su se proračunski  i  izvanproračunski  korisnici  državnog proračuna obvezni  pridržavati ovih Uputa i utvrđenih rokova s tim da je njihov čelnik  odgovoran za  zakonito  i  pravilno planiranje financijskog plana odnosno proračuna, a u skladu s danim limitima.

Korisnike državnog proračuna upućujemo na korištenje izvornog teksta Uputa ministra financija,  a u nastavku upozoravamo na važnije segmente iz navedenog dokumenta:
 
novine u  poglavlju – PROMJENE U PRORAČUNSKOM PROCESU ;
stope i obrazloženje kretanja prihoda i rashoda u razdoblju 2011. – 2013.g.  koji su dani tekstualno i tabelarno po ekonomskoj klasifikaciji i to za državni proračun i izvanproračunske korisnike u poglavlju MAKROEKONOMSKA KRETANJA I TEMELJNI

EKONOMSKI POKAZATELJE;

limite rashoda po razdjelima Državnog proračuna . po ekonomskoj klasifikaciji s danim kvantifikacijama i obrazloženjima-  u okviru poglavlja METODOLOGIJA IZRADE FINANCIJSKOG PLANA
sadržajne opise koji se iskazuju u financijskom planu po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje – u okviru poglavlja PROCJENE  PRIHODA I PRIMITAKA

Ovako  definiran  sadržaj  izvora  financiranja obvezni su primjenjivati proračunski korisnici državnog proračuna.

Treba naglasiti :

1. rashodi  za  razdoblje  2011.  –  2013.  godine  planiraju  se  na  razini  odjeljka  računskog plana (četvrta razina računskog plana), dok će se proračun za 2011. godinu usvajati na razini podskupine (treća razina računskog plana) na kojoj će biti postavljene i kontrole izvršavanja. Temeljem  odredbi  Zakona  o  proračunu  Hrvatski  sabor  usvajat  će  i projekcije  za  2012.  i  2013.  godinu  i  to  na  razini  skupine  (druga razina  računskog plana).
2. rashodi iznad ukupno utvrđenog limita danog za razinu razdjela za izvore financiranja opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici od zaduživanja ne mogu se unijeti u sustav Državne riznice.
3. Ministarstvo financija postavit će  kontrolu isključivo na utvrđeni limit ukupnih rashoda po  razdjelima  državnog  proračuna  za  izvore financiranja  opći  prihodi  i  primici, doprinosi i namjenski primici od zaduživanja (Tablica 12. ovih Uputa).
4. nadležna ministarstva odnosno razdjeli obvezni su prije unosa svih navedenih  limita u  sustav  Državne  riznice,  usuglasiti  visine  financijskih planova  s  glavama  u  svojoj nadležnosti,  uzimajući  u  obzir  da  je  limit  za  ukupan  razdjel  zadan  Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013. godine.

POSEBNA POZORNOST – OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
 
Uvođenjem  strateškog  planiranja  i  višegodišnjeg  proračunskog  okvira  posebna  se  pozornost posvećuje postavljenim ciljevima  i praćenju njihova  ispunjavanja, što dovodi do promjene u načinu  izrade  obrazloženja  financijskog  plana  korisnika  državnog  proračuna  za  razdoblje 2011.-2013. 

Prilikom  izrade  obrazloženja  naglasak  je  dan na  ciljeve  koji  se  namjeravaju postići programima i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva. 

Po  prvi  puta  će  proračunski  korisnici  državnog  proračuna  (područne  riznice)  svoja obrazloženja unositi u posebno izrađenu web aplikaciju kako bi se osigurala jednoobraznost izrade istih. 

U ovom odjeljku dan je slikovni i tekstualni prikaz izrade obrazloženja na koje treba obratiti posebnu pozornost.

Daju se i prikazi  primjera pokazatelja uspješnosti za Ciljeve provedbe programa u razdoblju 2011.-2013.  kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.

Upute sadrže i odredbe o obveznicima i rokovima prijave te nositelje aktivnosti  gdje je utvrđeno da :

  • 12 listopada – Ministarstvo financija dostavlja  Upute  za  izradu  prijedloga  državnog proračuna  proračunskim  i  izvanproračunskim
  • korisnicima
  • 19. listopada – proračunski korisnici državnog proračuna dostavljaju  prijedlog  financijskog  plana  nadležnom ministarstvu
  • 22. listopada – izvanproračunski korisnici državnog proračuna dostavljaju  prijedlog  financijskog  plana  nadležnom ministarstvu
  • 28. listopada – nadležna ministarstva dostavljaju  usklađeni  prijedlog  financijskog  plana Ministarstvu financija  

[1] Izvorni tekst sadrži 50 stranica  teksta s 18 tablica i slikovnih prikaza obrazloženja financijskih planova; 
[2] Izvorni tekst 59 stranica teksta s 14 grafikona, 23 tablice i 5 tabličnih priloga a objavljen je i dostupan na str.https://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2010/83_sjednica_vlade_republike_hrvatske