Objave

Uvođenje eura za sobom je povuklo i niz zakonskih izmjena i promjena u načinu rada, a njima je između ostalog obuhvaćeno i donošenje proračuna, te plana za proračunsku godinu i projekcija za iduće dvije. U želji da doskočimo svim izazovima i omogućimo korisnicima daljnji kvalitetan rad zbog tih smo promjena nadogradili aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna.

Naime, Zakon o uvođenju eura propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti, koji se pripremaju u godini uoči uvođenja eura za naredne godine, sastavljaju, donose i objavljuju tako da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima. S obzirom na to, LC je doradio aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna, tako da je u njoj omogućio izradu proračuna za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu u eurima.

Bolji izvještajni sustav i dvovalutni ispis

Reagirali smo i na uputu Ministarstva financija, u kojoj stoji da se prilikom izrade proračuna i financijskih planova moraju prikazati i podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine. Tako smo doradili izvještajni sustav pa se, s ciljem kvalitetnije usporedivosti, ti podaci prilikom ispisivanja preračunavaju iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Važno je još za istaknuti da je u aplikaciji 147 omogućen i dvovalutni ispis sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz općeg dijela državnog proračuna čime je obuhvaćena zakonska obveza da se, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, vrijednosti u tim sažecima iskazuju i u kunama.

S 15. srpnjem ove godine na snagu je stupio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon uređuje uvođenje eura, pravila za preračunavanje, opskrbu i zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjenu načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračune, financijske planove, poslovne knjige, financijske izvještaje i poreze u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom Zakona te prekršajne odredbe.

Dvojno iskazivanje u planu proračuna

U ovom ću se prilogu kratko referirati samo na dvojno iskazivanje u planu proračuna. Uputa za planiranje za razdoblje od 2023. do 2025. godine bit će donesena u eurima, sukladno pravilima preračunavanja. Podsjećam, fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK. Pravilo preračunavanja glasi: primjena punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije na pet decimala i zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale radi se tako da se, ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava za jedan.

Proračun koji se donosi za razdoblje od 2023. do 2025. godine mora biti donesen i iskazan u eurima jer njegova primjena kreće s 01. siječnjem 2023. godine i mora omogućiti izvršavanje u novoj službenoj valuti.

Preporuka je, radi usporedivosti podataka, dodatno (kao prilog proračunu u eurima) prethodne godine (izvršenje 2021. godine i plan tekuće godine) iskazati u eurima primjenom fiksnog tečaja konverzije.

LC-ov modul planiranja u eurima

LC je u aplikaciji Računovodstvo proračuna  i Web lokalnoj riznici razvio modul planiranja u eurima. Navedenim modulom korisnici imaju mogućnost unosa plana u kunama ili eurima. Isto tako je izvještaj za ispis plana dorađen tako da se plan i projekcije mogu ispisati u eurima, kunama ili je moguće odabrati dvovalutni prikaz kako bi dobili izvještaj koji može poslužiti kao radni materijal.

Sve detalje o načinu planiranja u eurima možete saznati na online radionicama Planiranje u Eurima. Za Vas smo pripremili nekoliko termina koje možete vidjeti na Internet stranicama LC-a i odabrati koji Vam najviše odgovara.

Tekst pripremila: Maja Štargl, dipl. oec., konzultant u LIBUSOFT CICOM d.o.o.