Uvođenje eura za sobom je povuklo i niz zakonskih izmjena i promjena u načinu rada, a njima je između ostalog obuhvaćeno i donošenje proračuna, te plana za proračunsku godinu i projekcija za iduće dvije. U želji da doskočimo svim izazovima i omogućimo korisnicima daljnji kvalitetan rad zbog tih smo promjena nadogradili aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna.

Naime, Zakon o uvođenju eura propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti, koji se pripremaju u godini uoči uvođenja eura za naredne godine, sastavljaju, donose i objavljuju tako da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima. S obzirom na to, LC je doradio aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna, tako da je u njoj omogućio izradu proračuna za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu u eurima.

Bolji izvještajni sustav i dvovalutni ispis

Reagirali smo i na uputu Ministarstva financija, u kojoj stoji da se prilikom izrade proračuna i financijskih planova moraju prikazati i podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine. Tako smo doradili izvještajni sustav pa se, s ciljem kvalitetnije usporedivosti, ti podaci prilikom ispisivanja preračunavaju iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Važno je još za istaknuti da je u aplikaciji 147 omogućen i dvovalutni ispis sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz općeg dijela državnog proračuna čime je obuhvaćena zakonska obveza da se, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, vrijednosti u tim sažecima iskazuju i u kunama.