U proljeće 2013. na sjednici Vlade RH  i na sjednicama Odbora za financije i državni proračun u Hrvatskom  saboru raspravljano  Izvješće  o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izradio Državni ured za reviziju (u tekstu dalje DUR). U nastavku dajemo samo osnovne naznake iz Izvješća DUR-a.

U razdoblju od 21.03.2012. do 21.03.2013. DUR je provela 21 reviziju učinkovitosti naplate prihoda u JLPRS kojim je obuhvaćeno 20 županija sa svim općinama i gradovima na njihovom području i Grad Zagreb. Revizijom su bili obuhvaćeni vlastiti prihodi lokalnih jedinica, a provjereno je i jesu li lokalne jedinice uvele, obračunale i naplatile sve vrste prihoda koje su prema propisima mogle i trebale uvesti.

Utvrđeno je da 49% lokalnih jedinica nije uvelo sve prihode, koje su prema propisima mogle i trebale ostvariti. Uz to provjereno je kako su jedinice izvještavale javnost o provedenim aktivnostima vezanim uz naplatu i namjensko korištenje vlastitih prihoda.

Prihodi i primici lokalnih jedinica za 2011. godinu ostvareni su  u iznosu 21,9 milijardi kuna, što je 3,5% manje u odnosu na 2010. Jedinice su iskazale potraživanja koja su činila 39% prihoda ostvarenih za 2010., a krajem 2011. su bila 37% prihoda ostvarenih za 2011.godinu.

DUR je lokalnim jedinicama dala 2 404 preporuke, dok kod 7 jedinica (gradovi: Bakar, Čakovec i Kutina, te općine: Blato, Drnje, Đelekovec i Hlebine)  revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti u vezi naplate i korištenja vlastitih prihoda.
U raspravi na Odboru  Izvješće objavljeno i na Internet stranicama DUR-a  je pohvaljeno jer je i na taj način dostupno svim zainteresiranim subjektima.

U raspravi su iznesena  sljedeća stajališta:

  • Preporuke DUR – a  trebalo bi, ubuduće dostavljati i predstavničkom tijelu JLPR, a ne samo načelnicima, gradonačelnicima i županima, kako bi bili upoznati s podacima i razmotrili prijedloge o potrebi mijenjanja  određene zakonske regulative u cilju što učinkovitijeg funkcioniranja jedinica.
  • Treba uspostaviti što bolju suradnju između Porezne uprave i JLPRS radi što efikasnije naplate prihoda u jedinicama, a poseban problem predstavlja naplata starih obveza. (napr.naplata poreza na motorna vozila koja se ne realizira niz godina, a u većini slučajeva porez s tog osnova ne može se naplatiti jer subjekti koji su vlasnici tih vozila više ne postoje. JLPRS trebaju što prije, uz pomoć Porezne uprave, ažurirati podatke o broju kuća za odmor na njihovom području, jer je iz ovoga Izvješća razvidno da se prihodi od naplate poreza na kuće za odmor iz godine u godinu smanjuju).
  • Treba preispitati zakonodavni okvir kojim je propisan način trošenja sredstava  iz komunalne naknade. Naime, proširenjem zakonskog okvira, trebalo bi dozvoliti JLPRS trošenje sredstava komunalne naknade i za druge namjene a ne samo za one utvrđene sada važećim zakonom.
  • Ubuduće bi Izvješće trebalo proširiti  s podacima o obvezama JLPRS, razlozima zaduživanja, evidenciji imovine i načinu upravljanja tom imovinom.

Priredila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. polit.