Ovih dana stupila je na snagu Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. (u tekstu dalje Uredba za 2015.) i pet Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za 2015.[1]
 
Kako se radi o podzakonskom aktu koji je od interesa za sve županije, sve  gradove i značajan dio općina koje financiraju redovnu djelatnost javnih vatrogasnih postrojbi (JVP), to zainteresirane u nastavku podsjećamo na osnovne odredbe ovih akata. Uredba za 2015. donesena je prema posebnim zakonima (Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave[2] (u tekstu dalje ZFJLPRS)) i zakonima u navedenim djelatnostima, a sukladno odlukama Vlade RH o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u 2015. (dalje u tekstu Odluke za 2015.).
 
Uredbom se uređuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja JLPRS koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema Odlukama za 2015., dok su posebnim odlukama utvrđeni kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za te standarde javnih potreba osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkih domova, materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb, domova za starije i nemoćne osobe, za zdravstvene ustanove i redovite djelatnosti JVP u 2015., njihov raspored po subjektima, način izvještavanja i dr., s tim da je omogućeno sukladno zakonu i iznadstandardno financiranje iz vlastith sredstava JLPRS.
 
Dodatna sredstva izravnanja za pomoći za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu planirana su u visini od 1,5 mlrd. kn dok su minimalni financijski standardi za 2015. utvrđeni u iznosu od 2,2 mlrd. kn. Kao i svake godine treba naglasiti da se sredstva u djelatnosti osnovnog školstva za kapitalna ulaganja mogu udružiti sa sredstvima za iste namjene iz djelatnosti srednjeg školstva do razine bilanciranih sredstava sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, a JLPRS mogu sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija (osim za JVP) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s predmetnim odlukama. Važno je istaknuti da se sredstva namijenjena za aktivnosti i projekte koji se sufinanciraju iz sredstava EU te kapitalni projekti, ako nisu izvršeni do kraja tekuće godine, mogu prenijeti i izvršavati u 2016. ako su sredstva na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine i uz suglasnost nadležnog ministarstva.
 
Podsjećamo napose da se sredstva ostvarena iznad minimalnih standarda, odnosno sredstva ostvarena više nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2015. godinu, trebaju doznačiti na račun Državnog proračuna najkasnije do 15. veljače 2016. godine.
 
Isto tako korisnike podsjećamo da su i nadalje odlukama o minimalnim financijskim standardima nadležnih državnih tijela propisani rokovi i način izvještavanja te da se primjenjuje privremena obustava doznake sredstava pomoći ako se ne dostave izvještaji kao i obustave krajnjim korisnicima (ustanovama) ako ne dostave svoj financijski plan, program i izvještaj nadležnom upravnom odjelu u propisanom roku i na propisani način. Financijski efekti  Sredstava za minimalne standarde 2001. planirana su s 1 mlrd.kn. godišnje i svake godine su  povećavana sve do 2010. kada su dostigla maksimalni iznos od 2,8 mlrd.kn., nakon čega slijedi pad i zadržavanje na razini od 2,2 mlrd.kn. Tablični prikaz ukupnih sredstava za decentralizirane funkcije JLPRS u razdoblju 2012.-2015. po županijama pokazuje odnos minimalnih financijskih standarda po županijama (uključiv i gradove i općine) za osnovno školstvo i JVP gdje je minimalno planirano za najmanju – Ličko-senjsku županiju, a najviše za najveću županiju – Splitsko-dalmatinsku, ovisno o broju korisnika, institucija i broja zaposlenih. Realizaciju prihoda iz dodatne stope poreza na dohodak i pomoći izravnanja ne možemo analizirati jer podaci nisu dostupni.

 

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JLPRS PO ŽUPANIJAMA 2012-2015.          ( u kn.)
ŽUPANIJA SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 2012. SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 2013. SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 2014. SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 2015. INDEX 13/12 INDEX 14/13 INDEX 15/14
1 2 3 4 5 6(3/2*100) 7(4/3*100) 8(5/4*100)
ZAGREBAČKA 128.228.788 118.504.717 118.962.646 119.246.986 92,42% 100,39% 100,24%
KRAPINSKO-ZAGORSKA 78.622.622 71.091.096 71.221.723 71.125.335 90,42% 100,18% 99,86%
SISAČKO-MOSLAVAČKA 110.105.745 103.932.868 101.475.117 101.115.381 94,39% 97,64% 99,65%
KARLOVAČKA 82.571.453 76.765.811 78.273.646 75.597.351 92,97% 101,96% 96,58%
VARAŽDINSKA 106.457.856 98.393.423 100.306.170 97.279.993 92,42% 101,94% 96,98%
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 75.237.797 70.619.298 70.118.100 70.155.475 93,86% 99,29% 100,05%
BJELOVARSKO -BILOGORSKA 80.369.565 74.254.041 74.418.636 74.418.863 92,39% 100,22% 100,00%
PRIMORSKO-GORANSKA 159.850.042 147.950.888 147.165.207 146.724.883 92,56% 99,47% 99,70%
LIČKO-SENJSKA 47.478.934 42.958.888 44.176.420 42.975.186 90,48% 102,83% 97,28%
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 54.998.839 51.351.760 51.677.214 52.544.112 93,37% 100,63% 101,68%
POŽEŠKO-SLAVONSKA 59.125.422 54.306.773 54.579.476 54.221.465 91,85% 100,50% 99,34%
BRODSKO-POSAVSKA 92.387.381 85.404.063 85.627.380 87.128.312 92,44% 100,26% 101,75%
ZADARSKA 109.106.554 100.998.864 102.748.093 101.390.118 92,57% 101,73% 98,68%
OSJEČKO-BARANJSKA 170.366.714 156.017.567 155.695.340 154.879.027 91,58% 99,79% 99,48%
ŠIBENSKO-KNINSKA 77.942.643 72.058.724 72.155.731 72.913.082 92,45% 100,13% 101,05%
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 108.487.675 99.763.752 99.422.863 99.161.918 91,96% 99,66% 99,74%
SPLITSKO-DALMATINSKA 218.811.560 200.680.121 200.951.523 200.335.688 91,71% 100,14% 99,69%
ISTARSKA 148.103.045 133.814.320 134.683.060 134.969.718 90,35% 100,65% 100,21%
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 91.493.059 84.673.959 84.580.815 84.810.352 92,55% 99,89% 100,27%
MEĐIMURSKA 62.394.768 57.907.350 58.855.828 60.933.020 92,81% 101,64% 103,53%
GRAD ZAGREB 349.141.001 320.702.259 308.936.751 302.763.819 91,85% 96,33% 98,00%
UKUPNO KUNA 2.411.281.463 2.222.150.542 2.216.031.739 2.204.690.084 92,16% 99,72% 99,49%

 

 


[1] Narodne novine , broj 15/2015
[2] Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/2012 i 147/2014