Ministarstvo financija je, 11. veljače ove godine, elektronskim putem dostavilo Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (dalje u tekstu Uputa za 2018.). Upućena je obveznicima sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. – proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uz zamolbu da Uputu dostave na znanje korisnicima koji su u njihovoj nadležnosti. U nastavku dajemo najznačajnija pojašnjenja iz Upute za 2018.
Rok za predaju Izjave za 2018. je 28. veljače 2019. godine. Izjava za 2018. predaje se u skladu s izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila [1]Obrasci su isti kao i oni korišteni uz Izjavu za 2017.[2] Iako se Upitnik nije mijenjao u Uputi se pojašnjava davanje odgovora na pitanja iz područja javne nabave i iz područja planiranja za proračunske korisnike onih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLPRS) u kojima nije donesen proračun niti odluka o privremenom financiranju. Navode se i ostale napomene vezane uz promjenu djelokruga ili nadležnosti proračunskih korisnika i njihovu pripadnost nadležnom državnom tijelu odnosno JLPRS.
Za područje javne nabave – korisnike se podsjeća na stanovite terminološke promjene u odnosu na Zakon o javnoj nabavi koji je bio na snazi do 01. siječnja 2017. i obvezu njihove primjene. Isto vrijedi i za primjenu Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi [3](dalje Pravilnik). Svi korisnici obvezno odgovaraju na sva pitanja iako nisu imali postupak javne nabave. Dakle i pitanja 39., 46. i 47. 
Vezano uz pitanje 37. upućuje se na primjenu termina „obavijest“ glede objava provedenih postupaka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi [4].
Kod pitanja 39. provjerava se je li plan nabave korisnika bio donesen i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u skladu s Pravilnikom (plan donosi čelnik naručitelja u roku 30 dana od donošenja proračuna odnosno financijskog plana, a izmjene u roku od 8 dana od njihovih izmjena i dopuna).
Kod pitanja 43. (registar ugovora i okvirnih sporazuma ) obvezno se unose i podaci o jednostavnim nabavama čija je procijenjena vrijednost predmeta jednaka ili veća od 20.000 kn. Također se provjerava sadržajna i formalna usklađenost registra i okvirnih sporazuma s Pravilnikom.
Pitanje 44. odnosi se na vrijeme čuvanja dokumentacije od završetka postupka javne nabave uz obveznu primjenu određenih propisanih specifičnosti (od 1. siječnja 2017.). Tako se, ako ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum traje dulje od 3 godine, cjelokupna dokumentacija postupka čuva najmanje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora/sporazuma. I to kod javne nabave robe ili usluga ako je vrijednost ugovora/sporazuma jednaka ili veća od 1 milijuna eura, a kod javne nabave radova ako je vrijednost ugovora/sporazuma jednaka odnosno veća od 10 milijuna eura.
Pitanje 45. Upitnika prema zakonskim promjenama odnosi se na nabavu društvenih i drugih posebnih usluga navedenih u prilogu X. Ako ih tijekom 2018. obveznik nije nabavljao, na to pitanje odgovara „nije primjenjivo“.
Pitanje 46. (dostave izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu do 31.ožujka 2019.), u Uputi je naglašeno – da je jedina razlika u odnosu na Zakon o javnoj nabavi koji se primjenjivao do 1. siječnja 2017. u promjeni naziva izvješća. Naime radi se o statističkom izvješću o javnoj nabavi.
Pitanje 47. odnosi se na provjeru je li obveznik donio opći akt kojim je uređeno pitanje jednostavne nabave suglasno načelima iz Zakona o javnoj nabavi te je li dostupan javnosti – objavljen na internetskim stranicama.
U području planiranja obuhvaćaju se pojašnjenja za obveznike JLPRS kod kojih do kraja 2018. nije donesen proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021., a u nekim jedinicama nije donesena ni odluka o privremenom financiranju. U navedenim slučajevima njihovi korisnici (proračunski i izvanproračunski) trebaju davati drugačije odgovore u odnosu na JLPRS gdje su akti doneseni u skladu sa Zakonom o proračunu.
Odgovor kod pitanja 7. (financijski plan proračunskog korisnika JLPRS koji je trebao biti usvojen do 31. prosinca 2018. u razdoblju privremenog financiranja) treba sadržavati procjenu prihoda i primitaka po vrstama, rashoda i izdataka planiranih za prva 3 mjeseca proračunske godine razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama. Međutim taj plan ne treba sadržavati obrazloženje financijskog plana. Ako u JLPRS nije donesena ni odluka o privremenom financiranju – korisnik daje odgovor „nije primjenjivo“(N/P).
Kod pitanja 8., iznimno kod onih proračunskih korisnika kod kojih u nadležnoj JLPRS nije donesen proračun, korisnici na ovo pitanje odgovaraju „nije primjenjivo“(N/P) jer financijski plan u godini u kojoj je donesena odluka o privremenom financiranju, odnosno u kojoj takva odluka nije donesena, ali se tijekom prva 3 mjeseca obavlja financiranje nužnih rashoda i izdataka – ne sadrži obrazloženje.
Kod pitanja 9. izvanproračunski korisnici JLPRS odgovaraju prema istom pravilu koje je u samom pitanju navedeno za IPK državnog proračuna. To praktično znači da u razdoblju privremenog financiranja financijski plan navedenih korisnika JLPRS treba sadržavati procjenu prihoda i primitaka po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva 3 mjeseca proračunske godine razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama. Taj plan ne treba sadržavati obrazloženje, ali je trebao biti usvojen do 31. prosinca 2018. Ukoliko nije donesena ni odluka o privremenom financiranju, daje se odgovor „nije primjenjivo“(N/P). 
Kod pitanja 15. one JLPRS i njihovi korisnici kod kojih nije donesen proračun za 2019. daju odgovor „nije primjenjivo“(N/P) jer se prilikom usvajanja financijskog plana za samo prva 3 mjeseca ne usvajaju projekcije za naredne dvije godine.“
Ostale napomene odnose se na proračunske korisnike, trgovačka društva i druge pravne osobe kod kojih je u 2018. ili u 2019. došlo do promjene djelokruga ili nadležnosti tj. ako su navedeni subjekti (obveznici davanja Izjave) prešli iz nadležnosti jednog u drugo ministarstvo, odnosno iz nadležnosti jedne u drugu JLPRS, Izjavu predaju onom ministarstvu odnosno JLPRS, u čijoj su nadležnosti bili na dan 31. prosinca 2018. Ako su navedeni subjekti/obveznici bili ukinuti, spojeni ili pripojeni drugom tijelu, Izjavu također predaju onom ministarstvu ili JLPRS u čijoj su nadležnosti bili na dan koji prethodi danu ukidanja, spajanja ili pripajanja drugom tijelu.
Zaključno – ovom se Uputom obveznicima Izjave za 2018 daju pojašnjenja glede formulacija u Upitniku u odnosu na novi Zakon o javnoj nabavi i mogućih odgovora na određena pitanja iz područja planiranja u uvjetima privremenog financiranja, te kod promjene djelokruga proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba odnosno pripadnosti državnom tijelu odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl. pravnik i dipl. politolog


[1] Narodne novine br.119/15
[2] dostupni su u word formatu na internetskoj stranici Ministarstva financija https://www.mfin.hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti
[3] Narodne novine br.101/17
[4] Narodne novine br.120/16