Ministarstvo financija 12. ožujka o.g. dostavilo je ministarstvima i tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave(u tekstu dalje JLPRS) elektronskim putem Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe – obveznicima predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje Uputa za 2018.) uz zamolbu da je dostave na znanje korisnicima koji su u njihovoj nadležnosti.
Novim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti [1](dalje Zakon), u članku 4. stavku 3. koji je stupio na snagu od 1.1.2019. izrijekom je utvrđeno „ da se odredbe ovoga zakona odnose i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JLPRS te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i /ili jedna ili više JLPRS koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financijaProizlazi da se dostavljene Upute za 2018. primjenjuje na obveznike koji su utvrđeni u navedenom Registru koji vodi Ministarstvo financija.
Ovo ističemo stoga što je već izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (čl.3.st.2.)[2] bilo utvrđeno „da se odredbe ovoga zakona odnose i na trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno jedne ili više JLPRS te na druge prave osobe kojima je osnivač RH, odnosno jedna ili više JLPRS.“ Znači, prema Uputi za 2018. Izjavu podnose obveznici navedeni u Registru. U kontekstu navedenoga obrazloženja treba tumačiti Uputu za 2018. gdje je istaknuto sljedeće „S obzirom da se Zakon primjenjuje od 1. siječnja 2019., novi obveznici utvrđeni u Zakonu dužni su dati Izjavu već i za 2018. godinu.“ 

U nastavku dajemo osnovne odredbe Upute za 2018. 
Obveznici predaju Izjavu za 2018. ove godine iznimno do 1.travnja 2019. Izjava se predaje u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji lzjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila [3]. Obrasci lzjave za 2018. jednaki su obrascima lzjave za 2017. a dostupni su u word formatu na internetskoj stranici Ministarstva financija[4] Što se tiče sadržaja Upute za 2018., ona sadrži pojašnjenja iz područja javne nabave iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u tekstu dalje Upitnik).
U skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila[5] (dalje Uredba) prilikom predaje prilaže se popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019., ako su uočene slabosti ili nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2018.ako ih je bilo i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana tijekom 2018.
Sadržaj Upute za 2018. odnosi se na pojašnjenja iz područja javne nabave iz Upitnika. Iako se Upitnik nije mijenjao, prilikom davanja odgovora na pitanja iz područja javne nabave obveznike se podsjeća da je 1.1. 2017 . stupio na snagu Zakon o javnoj nabavi[6] koji se obvezno treba primijeniti jer ima utjecaj na pitanja iz Upitnika u formalnom smislu, iako su suštinski pitanja ostala ista. Obveznici odgovaraju na sva pitanja područja javne nabave.
Uputi obveznici se podsjećaju se na stanovite terminološke promjene u odnosu na Zakon o javnoj nabavi koji je bio na snazi do 1.1.2017., koje se i dalje nalaze u Upitniku u odnosu na termine iz novoga Zakona o javnoj nabavi a koje treba poistovjetiti s terminima danim u Upitniku.
Tako za pitanje 9 nekad korišten termin „objava“ treba izjednačiti s terminom „obavijest“. „Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.” Naime, novi Zakon o javnoj nabavi više ne koristi pojam ,,objave” već pojam ,,obavijesti”. Prema tome, prilikom popunjavanja Upitnikatrebaju se poistovjetiti navedeni pojmovi.

Uputi za 2018. naglašava se i obveza primjene Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi[7] (dalje Pravilnik) koji je stupio na snagu 1.1. 2018. a odnosi se na pitanje 11.: „je li plan nabave donesen i je li njegov sadržaj usklađen s navedenim Pravilnikom“. Naime, ispituje se jesu li u plan nabave uneseni sve njegove izmjene i dopune je li objavljen u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nadalje, u pitanju 15. provjerava se je li registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma bio objavljen te je li sadržavao sve dijelove, odnosno podatke propisane Zakonom o javnoj nabavi, uključujući i podatke o predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000 kuna. U Uputi je naglašeno da na ovo pitanje odgovaraju samo oni obveznici koji su imali nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000 kn jer samo su oni koji su imali takve nabave morali ustrojiti Registar ugovora, bez obzira što u provedbi postupka nabave nisu bili obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. Sukladno Pravilniku, naručitelj (obveznik) je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000 kn, u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma koji je obvezan pohraniti prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. Od 1. siječnja 2018. u Registar ugovora bilo je potrebno unijeti i podatke o jednostavnim nabavama, gdje je vrijednost predmeta nabave bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000 kuna. Od tada bili su obvezni objavljivati registar ugovora i sve njegove kasnije promjene u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), i to u standardiziranom obliku te u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjeneAko obveznici imaju nepravilnost u ovom dijelu, u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti navodi se da će ustrojiti Registar ugovoraPitanje 16. odnosi se na propisane rokove čuvanje dokumentacije (za sve nabave, u propisanim rokovima-4,5 ili više godina s tim da se za uzorak testiranja uzima dokumentacija koju je bilo potrebno čuvati tijekom 2018. za koju se daje lzjava). Pitanje 17. glasi: ,,Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi.” Nakon zakonskih promjena usluge (odnosi na društvene i druge posebne usluge) su navedene u prilogu X. Ako se iste nisu nabavljale tijekom 2018. obveznik na pitanje odgovara ,,nije primjenjivo (N/P)”. Što se tiče pitanja 18.provjerava se da li je naručitelj do 31. 3. tekuće godine izradio statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. U Uputi se ističe da je novim Zakonom o javnoj nabavi promijenjen samo naziv izvješća u ,,statističko izvješće”. Vezano za pitanje 19.-provjerava se je li obveznik donio opći akt za postupke jednostavne nabave. Pitanje glasi ,,Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.“ U članku 15. propisano je kako naručitelj svojim općim aktom utvrđuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Takav opći akt (i njegove eventualne izmjene i dopune) trebalo je 2017. objaviti na internetskim stranicama obveznika u skladu s navedenim člankom Zakona.
Zaključno – Člankom 38. Zakona o fiskalnoj odgovornosti propisano je da će se -novčanom kaznom od 5.000 kuna do 25.000 kuna kazniti za prekršaj čelnik: 1. ako ne sastavi Izjavu sukladno članku 34. stavcima 2. i 3. te u skladu s uredbom iz članka 36. stavka 3.; 2. ako ne dostavi Izjavu u roku propisanom člankom 35. Zakona, iznimno ove godine do 1. travnja 2019.; 3. ako Ministarstvo financija, nadležna ministarstva i JLPRS prilikom provjere sadržaja Izjave iz članka 35. Zakona uoče nepravilnosti sukladno članku 36. stavku 1. Zakona odnosno ako uoče kako je dokumentacija temeljem koje je Izjava dana nevjerodostojna.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl. pravnik i dipl. politolog


[1] Narodne novine, br. 111/18
[2] Narodne novine br., 19/14
[3] Narodne novine, br.119/2015.
[4] http//:www.mfin.hr/hr/izjava-o –fiskalnoj –odgovornosti.
[5] Narodne novine,br.78/11,106/12,130713,19/15 I 119/15
[6] Narodne novine, br.120/16
[7] Narodne novine 101/17