U skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima koji se odnose na planiranje i izvršavanje proračuna na temelju parametara iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. (Smjernice) koje je Vlada RH donijela 26.09. o.g., ministar financija donio je Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna za razdoblje 2014.-2016.  (u tekstu dalje Upute za DP) koje su objavljene 4.10 o.g. na internetskoj stranici Ministarstva financija Državna riznica – Priprema proračuna.  

Na našim web stranicama objavili smo već Prikaz Smjernica s osnovnim politikama i planiranim odnosno procijenjenim parametrima i Prikaz Uputa za izradu proračuna JLPRS.

U nastavku dajemo samo bitne odrednice glede prihoda rashoda i metodologije koje se odnose na korisnike državnog proračuna treće razine, a posredno i na korisnike proračuna županija, gradova i općina koji su  preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija, jer im se sredstva za rashode za zaposlene te pomoći izravnanja ili druge rashode osiguravaju iz Državnog proračuna.

1. U Uputama se posebno naglašava obveza korisnika da pri izradi prijedloga financijskog plana i svom poslovanju postupaju sukladno Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti te odgovarajućim drugim propisima, s tim da je čelnik korisnika odgovoran za zakonito i pravilno planiranje financijskog plana odnosno proračuna u skladu s danim limitima. Naime, proračunski korisnici državnog proračuna dužni su pridržavati se Uputa za DP.

2. Osnovno je da su porezni prihodi projicirani  pod pretpostavkom nepromijenjene porezne politike, uz daljnje poboljšanje naplate poreza, sprječavanje utaje poreza te postupno rješavanje poreznih dugovanja. U 2014. godini ti prihodi projicirani su s padom od 0,7% zbog smanjenja prihoda od poreza na dobit i smanjene dobiti banaka u 2013., s tim da se u 2014. godini očekuje daljnje umanjenje porezne osnovice poreza na dobit zbog reinvestirane dobiti . Posebno naglašavamo da se od 1. siječnja 2014. planira ukidanje poreznih olakšica poreza na dohodak za PPDS i BPP, čiji će fiskalni učinak biti vidljiv u 2015. U strukturi ukupnih prihoda u sljedeće tri godine značajan porast imat će  prihodi od pomoći EU  koji su izravno vezani uz projekte financirane iz pretpristupnih i pristupnih fondova EU, te izravna plaćanja u poljoprivredi, dok će kretanje prihoda od imovine ovisiti o ostvarenim prihodima po osnovi naknada za koncesije i drugih naknada, a prihodi po posebnim propisima, prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika te prihodi od kazni i upravnih mjera slijedit će trendove dosadašnjih kretanja.

3. Što se tiče rashoda za zaposlene treba naglasiti da se ukupni rashodi u 2014. povećavaju, ali samo zbog uvećanja osnovne plaće za minuli rad, dok se i dalje ne predviđa isplata materijalnih prava poput božićnice i regresa. Planira se reforma sustava plaća i proširenje obuhvata korisnika sustava centralnog obračuna plaća što treba dovesti do ušteda. U 2014. godini očekuje se i smanjenje broja zaposlenih u državnim i javnim službama za određeni broj službenika i namještenika koji ispunjavaju uvjete za punu starosnu mirovinu.

Kod materijalnih rashoda u sljedećem razdoblju nastavit će se mjere racionalizacije i štednje na svim stavkama, a posebno na naknadama troškova zaposlenima, rashodima za usluge kao i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja. Subvencije malom i srednjem poduzetništvu projicirane su s rastom zbog korištenja strukturnih fondova EU za regionalnu konkurentnost te pojačanih mjera za poticanje investicija kao i rashodi za pomoći državnog proračuna i to ponajviše u sektorima regionalnog razvoja, znanosti, poljoprivrede, zaštite okoliša i rada.Pomoći za sredstva za decentralizirane funkcije općinama,gradovima i županijama predviđene su u iznosu od 1,4 milijarde kuna. Upodručju rashoda za zdravstvo nema rasta već se očekuju daljnji učinci provedbe racionalizacije (objedinjene javne nabave i smanjenja izdataka za lijekove na recept, kontrole bolovanja kao i podizanja efikasnosti organizacijskih jedinica unutar zdravstvenih ustanova,programa sanacije pojedinih zdravstvenih ustanova).

U području rashoda za socijalnu skrbi planira se rast zbog uvođenja zajamčene minimalne naknade od 1.1.2014. (objedinit će se određene socijalne naknade koje su dosad bile u nadležnostima nadležnim ministarstava branitelja, rada i mirovinskoga sustava te socijalne politike i mladih. Sredstva za opskrbnine, produženu novčanu naknadu te novčane naknade u postojećem sustavu socijalne skrbi pravno i proračunski objedinit će se u zajamčenu minimalnu naknadu. Uz navedeno, planirano kretanje ovih rashoda određeno je i povećanim brojem zahtjeva za prava iz socijalne skrbi.

Kod ostalih rashoda također se planira rast u prometnoj infrastrukturi, ruralnom razvoju i znanosti, a proizlazi iz provođenja projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se s rastom (projekti financirani iz EU). I kod rashoda izvanproračunskih korisnika planira se rast (investicijske aktivnosti Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje će se financirati iz EU fondova). Međutim rashodi za zaposlene, materijalni te financijski rashodi u navedenim subjektima ostat će u sadašnjim okvirima.

4. Kod metodologije izrade financijskog plana posebno treba naglasiti da su proračunski korisnici državnog proračuna treće razine(muzeji, kazališta, ustanove u kulturi, sveučilišta, fakulteti, instituti, arhivi,  i ostali) obvezni izraditi svoj financijski plan koji treba usvojiti njihovo statutom utvrđeno upravljačko tijelo ( sveučilišno/fakultetsko/upravno vijeće i dr.) do 31. 12. 2013. Tijelo usvaja plan s razradom prihoda i rashoda do treće razine računskog plana za 2014., a projekcije za 2015. i 2016. do druge razine računskog plana.

Treba naglasiti da su nadležna ministarstva obvezna  sastaviti uputu i dodijeliti limite svojim proračunskim korisnicima, uključujući i treću razinu korisnika. Na temelju utvrđenih limita proračunski korisnici izrađuju prijedloge financijskih planova i dostavljaju ih nadležnom ministarstvu, koje na temelju prikupljenih prijedloga sastavlja usklađeni prijedlog financijskog plana. Nadležna ministarstva obvezna su definirati obrazac financijskog plana za svoje proračunske korisnike pri čemu se može koristiti model izgleda obrasca iz Priloga 7. Uputa .Što se tiče limita proračunski korisnici obvezni su se pridržavati utvrđenih iznosa visine rashoda za zaposlene, kako je prikazano u tablici Uputa. S obzirom na proračunska ograničenja, proračunski korisnici se upućuju na planiranje onih projekata koje je moguće sufinancirati iz europskih fondova. Pri tom je za nacionalno sufinanciranje potrebno osigurati sredstva na vlastitim pozicijama.  Iako se prihodi i primici Državnog proračuna za 2014. planiraju na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2015. i 2016. na razini skupine (druga razina računskog plana), ipak, zbog povezivanja prihoda i primitaka s izvorima financiranja i kasnijeg praćenja potrošnje po izvorima, proračunski korisnici državnog proračuna planiraju prihode i primitke na razini osnovnog računa računskog plana (peta razina računskog plana). Iznimno, korisnici razine razdjel/glava prihode vezane uz izvor financiranja: pomoći i namjenske primitke planiraju na devetoj razini, sukladno Veznoj tablici danoj u Prilogu 1.Uputa.  

U Uputama se korisnici upućuju na odredbe o planiranju po izvorima prihoda a posebno za nove izvore iz fondova EU te na to treba obratiti posebnu pozornost.

U posebnom odjeljku Uputa upućuje se na knjigovodstvene evidencije kod proračunskih korisnika u SDR. Oni će u svom će knjigovodstvu, u visini izvršenih rashoda, evidentirati prihod iz proračuna u okviru skupine 67 Prihodi iz proračuna. Do izmjena Računskog plana otvorit će analitičke račune u okviru osnovnih računa 67111 – prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja i 67121 – prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

5. Upute sadrže naputke za davatelje državnih potpora, za korisnike proračuna koji planiraju realizaciju projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, za planiranje sudskih sporova i ovrha (prema izvještaju DUR-a pojedini proračunski korisnici planiranju tih rashoda ne posvećuju dovoljnu pažnju).

6. U svezi obrazloženja financijskog plana treba naglasiti da proračunski korisnici na trećoj razini organizacijske klasifikacije (sudovi, državna odvjetništva, ustanove u kulturi, fakulteti, sveučilišta instituti, arhivi i sl.) svoja obrazloženja ne unose izravno u aplikaciju. Kako obrazloženja njihovih planova također moraju sadržavati pokazatelje učinka i rezultata, nadležna ministarstva dužna su za pojedine grupe proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti utvrditi bar tri jedinstvena pokazatelja rezultata.

7. U Uputama se propisuju  obveznici, model po kojem se izrađuje prijedlog financijskog plana, rokovi predaje i nadležni subjekti kojima se plan predaje za proračunske korisnike državnog proračuna, treće razine (muzeje, kazališta, ustanove u kulturi, sveučilišta, fakultete i ostale), proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju (centre za socijalnu skrb, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove,zdravstvene ustanove koje nisu u postupku sanacije, zdravstvene ustanove u vlasništvu države,ustanove u zdravstvu u postupku sanacije, domove za starije i nemoćne osobe i javne vatrogasne postrojbe) kojih se navedeni subjekti trebaju obvezno pridržavati.

Priredila MajaLukeš-Petrović,dipl. iur. i dipl.polit.