U okviru prijedloga zakona koji je Vlada RH uputila u Sabor na donošenje, a međusobno su i povezani ne samo zbog područja i tematike koji se njima reguliraju već i zbog razloga za primjenu hitnog postupka nalaze se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o  obnovi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica.

Naime, 13. ožujka 2013. Vlada RH je usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica i Konačni prijedlog zakona te ga dostavila Hrvatskom saboru na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku u travnju 2013.s tim da Zakon stupa na snagu 1. svibnja 2013. godine. Zainteresirane fizičke i pravne osobe u lokalnoj i regionalnoj samoupravi mogu se potanko upoznati s tekstom zakonskog prijedloga i rješenjima na web stranicama Hrvatskog sabora[1]. Stoga u nastavku dajemo samo osnovne naznake navedenog zakonskog prijedloga.

Kao i kod prethodno navedenih zakonskih prijedloga hitni postupak za donošenje ovoga Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica vezan je uz provedbu monitoring procesa u postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, te za provedbu Regionalnog stambenog programa za konačno rješavanje svih pitanja izbjeglica, prognanika i povratnika, a u Republici Hrvatskoj prvenstveno stambenim zbrinjavanjem u razdoblju od 2013. – 2017.godine.

Uz navedeno zajednička poveznica za navedene zakonske prijedloge je i njihovo usklađivanje sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s Konačnim prijedlogom Zakona koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na 80. sjednici,održanoj 13. ožujka 2013. godine, kojim se određeni poslovi iz nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prenose u nadležnost novo ustrojenogDržavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Zakonom o statusu prognanika i izbjeglica koji je donesen 1993. godine, a zadnje promjene su provedene 1999. godine[2] propisano je ostvarivanje prava osoba u statusu izbjeglica, prognanika i povratnika. S  obzirom na navedeno predlaže sa provesti reviziju statusa svih evidentiranih osoba, ažurirati bazu podataka kojom sada upravlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, redefinirati njihova prava, a kod utvrđivanja statusa povratnika čiji je proces povratka još je u tijeku, planirano je njegovo okončanje provedbom Regionalnog stambenog programa.

Predloženim izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica regulira se sljedeće:

  • redefiniraju se pojmovi izbjeglice, prognanika i povratnika.
  • na drugačiji način uređena je nadležnost za rješavanje po podnesenim zahtjevima zahtjevima ( u prvom stupnju su nadležni uredi državne uprave u županijama,  u postupcima po podnesenim žalbama na prvostupanjska rješenja u drugom stupnju rješava Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a može se pokrenuti i upravni spor; u određenim slučajevima propisano da uredi državne uprave u županijama,pokreće postupke po službenoj dužnosti);
  • podzakonskim aktima se uređuje upravno područje i visina naknada :čelnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ima ovlaštenje za donošenje provedbenog propisa neophodnog za potpuno uređenje upravnog područja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika; Vlada RH svojom odlukom utvrđuje vrstu i visinu financijske potpore osobama s utvrđenim statusima[3].

Zajednički regionalni program o trajnim rješenjima za izbjeglice i interno raseljene osobe (Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije tj. partnerskih država) koji se sastoji od četiri nacionalna stambena programa treba osigurati trajna stambena rješenja za oko 74.000 osoba tj. 27.000 kućanstava u petogodišnjem razdoblju 2013. – 2017. godine, a sredstva potrebna za njegovu realizaciju iznose 584 milijuna eura. Programom upravlja Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Na donatorskoj konferenciji 2012. u Sarajevu sakupljeno je 260 mil eura, od čega je EU donirala 230 mil.eura.Ciljana skupina korisnika su osobe iz organiziranog smještaja te bivši nositelji stanarskog prava. Republika Hrvatska planira provoditi tri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu te rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe.

Provedbom Regionalnog stambenog programa planira se u narednom razdoblju konačno riješiti pitanje osoba u navedenim statusima na području regije.

Osiguravanje sredstava za ostvarivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika

Ovim zakonskim prijedlogom izrijekom je propisano da Republika Hrvatska osigurava ovisno o mogućnostima odgovarajuću skrb osobama kojima priznat status prognanika, izbjeglice ili povratnika.

Prema Zakonu sredstva će se osiguravati godišnje u državnom proračunu RH na poziciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a financijska sredstva za provedbu Regionalnog stambenog programa, s početkom provedbe 2013. godine, osigurat ce se jednim dijelom u državnom proračunu  dijelom iz donacija, u iznosu od 9,2 milijuna eura iz IPA programa Komponente I, a nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji iz strukturnih fondova.
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović


[1] https://www.sabor.hr/Default.aspx?art=53573
[2] Narodne novine, br. 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99
[3] Pravo na isplatu financijske potpore ne mogu ostvarivati osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje u skladu s posebnim propisom o socijalnoj skrbi..