Treba naglasiti da je temeljno načelo novog Zakona o cestama utvrđivanje pravnog statusa javnih i nerazvrstanih cesta prema kojem je javna cesta javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasnitvu jedinice lokalne samouprave. One se ne mogu otuđiti iz vlasništva niti se na njoj možestjecati stvarna prava, osim osnivanja prava služnosti i prava građenja s jasno utvrđenom namjenom.

U sustavu cesta i nadalje razlikujemo 4 skupine javnih cesta: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, koje dobivaju status javnosti ovisno o njihovu društvenom, prometnom i gospodarskom značenju.

Tome valja pridodati i nerazvrstane ceste čiji karakter i status se također mijenja sukladno zakonskim odredbama i podzakonskim aktima Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture. Status javnih cesta propisuje se na bazi mjerila iz uredbe Vlade Republike Hrvatske, a  odluku o razvrstavanju pojedinih cesta u određenu skupinu donosi ministar mora, prometa i infrastrukture, a na temelju mjerila iz uredbe.

Financiranje javnih cesta –

Prema novom Zakonu o cestama (čl.86.) propisano je 13 izvora sredstava za financiranje javnih cesta
Izvori sredstava za financiranje javnih cesta jesu:

1) godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ,
2) cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično),
3) naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,
4) naknada za izvanredni prijevoz,
5) naknada za prekomjernu uporabu,
6) korisnička naknada,
7) naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
8) naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
9) naknada za koncesije,
10) sredstva državnog proračuna,
11) naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta[3],
12) naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti i
13) ostali izvori.

Novim su zakonom iz proračunskih izvora (točka 10.) ispuštena sredstva proračuna županija i Grada Zagreba koja su bila propisana u čl.62 ZJC, a dodana je naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta. Zakon je propisao i namjenu za koju se plaćaju pojedine naknade, iznimke od plaćanja kao i subjekte koji propisuju uvođenje naknade.

Prema novom Zakonu o cestama županije imaju u nadležnosti županijske i lokalne ceste izvan područja velikih gradova i gradova koji su sjedišta županija, a tim cestama i nadalje upravljaju županijske uprave za ceste.

Cilj novoga Zakona o cestama je uskladiti ga sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i decentralizirati upravljanje javnim cestama.

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi krajem 2005 godine u sustav lokalne samouprave je uveden novi pojam velikih gradova (sa preko 35 000 stanovnika) i utvrđen njihov djelokrug poslova. Između ostalih poslova člankom 19. a propisano je da veliki gradovi i županijska središta u svomu samoupravnom djelokrugu obavljaju i poslove održavanja javnih cesta, s tim da se posebnim zakonom kojim se uređuje odnosna djelatnost, u konkretnom slučaju Zakon o cestama,  određuju  poslovi obavljanje kojih su veliki gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Nerazvrstane ceste

Po prvi puta novim Zakonom o cestama reguliraju se nerazvrstane ceste, utvrđuje im se pravni status, način korištenja, mjere zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima, koncesije, financiranje i nadzor. U sustav su uključene nerazvrstane ceste koje su bile prije regulirane Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao jedna od komunalnih djelatnosti (čl.3. st. 1. toč.7.) jedinica lokalne samouprave (u tekstu dalje JLS) pod nazivomodržavanje nerazvrstanih cesta .

Člankom 3. stavkom 8. bilo je propisano da se „pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.“

Definicija nerazvrstane ceste prema novom Zakonu

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona.

Nerazvrstane ceste jesu posebice

1. ceste koje su na području velikih gradova (s više od 35.000 stanovnika) te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne cesteOdlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste
2. ceste koje povezuju naselja,
3. ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,
4. terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
5. pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
6. druge ceste na području naselja i gradova.

Ministar mora, prometa i infrastrukture svojom odlukom određuje nerazvrstane ceste koje su na području velikih gradova (s više od 35.000 stanovnika) te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste s tim da se navedena odluka objavljuje se u „Narodnim novinama“.

U svezi s cestama velikih gradova i gradova županijskih središta treba naglasiti da ZC (čl. 99.) da će se iznimno od odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1. ceste koje udovoljavaju mjerilima propisanim za razvrstavanje javnih cesta u državne ceste razvrstati u državne ceste.

Decentralizacija upravljanja cestovnom infrastrukturom provodi se tako da se velikim gradovima (gradovima s više od 35.000 stanovnika) i gradovima sjedištima županija u nadležnost prenosi građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području, koje prestaju biti javne i postaju nerazvrstane ceste u vlasništvu grada.

To znači da će županijske i lokalne ceste na području velikih gradova i županijskih središta postati nerazvrstane ceste.

Državne ceste, koje udovoljavaju propisana mjerila, ostaju razvrstane u državne ceste dok se ne izgrade obilaznice gradova i tako steknu uvjeti da se i te ceste takoder prepuste na upravljanje gradovima. Odluku o odredivanju županijskih i lokalnih cesta na području velikih gradova i gradova županijskih središta koje na temelju ovoga Zakona postaju nerazvrstane ceste donosi ministar mora, prometa i infrastrukture.

Upravljanje nerazvrstanim cestama regulirano je (čl.107.) zakona prema propisima o komunalnom gospodarstvu. Općina i grad trebaju propisati i zaštitu nerazvrstavanih cesta analognom primjenom određenih članaka koji se odnose na javne ceste

Financiranje nerazvrstanih cesta provodi se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i  Zakonu o cestama (čl.108.)

1.         Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste iz članka 98. financira  se iz:
1.1.      proračuna JLS,
1.2.      komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo,
1.3.      naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i
1.4.      drugih izvora.

2.         Sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju se:
2.1.      dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta  koje su na području velikih gradova i gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema navedenoj Odluci
2.2.      dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Sredstva iz članka 108. ZC JLS koristi za financiranje nerazvrstanih cesta iz članka 98. ZC .

Zaključno –Iako je dio nadležnosti prenesen na velike gradove i županijska središta, ne može se ocijeniti da li se i u kojoj mjeri radi o decentralizaciji upravljanja javnim cestama. Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova i županijskih središta, uz sredstva propisana zakonom kojim je uređeno komunalno gospodarstvo, temeljem ovoga Zakona osiguravaju se dijelom iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila i dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koja se u državnom proračunu planira za Hrvatske ceste d.o.o..Temeljna mjerila za raspored sredstava od godišnje naknade za ceste i naknade za ceste iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave za nerazvrstane ceste koje preuzimaju na upravljanje temeljem ovoga Zakona, propisana su u članku 108.

Maja Lukeš-Petrović


[1] „Narodne novine“ br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.
[2] „Narodne novine“ br.33/01.,60/01.,129/05.,108/07.,125/08.,i 36/09
[3]Naknada za financiranje održavanja i građenja javnih cesta uplaćuje se iz državnog proračuna kao i u ZJC na energente: motorni benzin i plinska ulja, u iznosu od 0,60 kuna na racun Hrvatskih autocesta d.o.o. i u iznosu od 0,60 kuna na racun Hrvatskih cesta d.o.o.
[4] 1. ceste koje su na području velikih gradova (s više od 35.000 stanovnika) te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste 2. ceste koje povezuju naselja,3. ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,4. terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,5. pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,6. druge ceste na području naselja i gradova.