Ministrica financija donijela je novi Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru objavljen je u „Narodnim novinama“ br.130/2011.od 16.11. 2011. a stupio je na snagu 8 dana od njegove objave. Stupanjem na snagu novog

Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 35/08).
Pravni temelj Pravilnika je članak 37. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06) .
 
I. OPĆE ODREDBE
1. Predmet koji uređuje Pravilnik

Novim pravilnikom uređuje se :

1. provedba i koordinacija provedbe financijskog upravljanja i kontrola,
2. izvješćivanje o financijskom upravljanju i kontrolama
3. provjera kvalitete financijskog upravljanja i kontrola.

2. Pravni subjekti na koje se primjenjuje Pravilnik
 
Prema članku 2. Pravilnika  subjekti na koje se primjenjuje Pravilnik jesu:

1.     jedinice lokalne samouprave
2.     jedinice područne (regionalne) samouprave
3.     proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika  
4.     proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
5.     proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika

3. Organizacijske i lokacijske razine primjene financijskog upravljanja i kontrole –
 
Prema članku 3. Pravilnika financijsko upravljanje i kontrole provodi se u svim ustrojstvenim jedinicama i na svim razinama korisnika proračuna (navedenih u članku 2.Pravilnika)
 
4. Obuhvat područja na koje se primjenjuje financijsko upravljanje i kontrole

Financijsko upravljanje i kontrole obuhvaćaju sve poslovne transakcije subjekata, a napose transakcije  vezane uz :
1.     planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana,
2.     javnu nabavu,
3.     računovodstvo i
4.     izvještavanje.

5. Odgovornost za sustav financijskog upravljanja i kontrola ima

1.     čelnik korisnika proračuna i
2.     čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno osobe na koje je čelnik korisnika proračuna prenio ovlasti i odgovornosti sukladno aktima o unutarnjem ustrojstvu i internim odlukama.
 
Prema članku 4.Pravilnika čelnik korisnika proračuna odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu adekvatnog, učinkovitog i djelotvornog sustava financijskog upravljanja i kontrola, dok su čelnici i druge osobe na koje je prenesena ovlast odgovorni za uspostavu, razvoj i provedbu sustava financijskog upravljanja i kontrola.
 
Treba naglasiti međutim da prenošenje ovlasti i odgovornosti na druge ne isključuje odgovornost čelnika korisnika proračuna.

II. PROVEDBA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
 
1. Metodološki okvir za provedbu financijskog upravljanja i kontrole –Dodatak Pravilniku

Provedba financijskog upravljanja i kontrola obavlja se prema metodološkom okviru koji je dan u Dodatku novoga Pravilnika s tim da korisnici proračuna provode aktivnosti i postupke u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju pojedina područja poslovanja korisnika proračuna te u skladu s uputama i smjernicama koje donosi Središnja harmonizacijske jedinice Ministarstva financija.
 
2. Planiranje aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja
 
2.1. Obveznici planiranja aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja

Svi korisnici proračuna obvezno planiraju aktivnosti za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola.
 
2.2. Korisnici proračuna planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola provode donošenjem i to :

1.  Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola
2. Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti

 
2.2.1. Korisnici proračuna – obveznici donošenja Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola iz st.2. čl.6 Pravilnika jesu :
 
1. Središnja tijela državne uprave,
2. izvanproračunski korisnici državnog proračuna,
3. županije,
4. Grad Zagreb,
5. gradovi – županijska središta,
6. veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.
 
Navedeni obveznici planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola provode donošenjem godišnjeg Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola.

2.2.2. Korisnici proračuna – obveznici donošenja Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti jesu ostali gradovi i općine (korisnici koji nisu navedeni u članku 6. stavku 2. Pravilnika) odnosno pod točkom 2.2.1.ovoga Prikaza Pravilnika.  
 
Navedeni korisnici proračuna – ostali gradovi i općine planiranje aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola provode donošenjem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se prilaže uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
 
3. Sadržaj godišnjeg Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

Godišnji Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sadrži:

1. pregled aktivnosti koje se planiraju poduzeti u cilju rješavanja :

 • uočenih nedostataka prilikom izrade Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola,
 • nalaza i preporuka unutarnje revizije,
 • uočenih nedostataka prilikom izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 • nalaza i preporuka Državnog ureda za reviziju te
 • drugih mjera predviđenih za daljnji razvoj financijskog upravljanja i kontrola.

2. izvješće o realizaciji aktivnosti iz prethodne godine.
 
4. Upute za izradu i donošenje Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole
 
Korisnici proračuna – izrađuju Plan u skladu s Uputama za izradu i donošenje Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola koji priprema Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.
 
5. Subjekti nadležni za pripremu i donošenje godišnjeg Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole
 
Godišnji plan priprema voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u suradnji s čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica, a odobrava ga čelnik korisnika proračuna.

6. Obveza i rok dostave Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole

Korisnik proračuna iz stavka 2. članka 6. ovoga Pravilnika (odnosno iz točke 2.2.1. ovoga Prikaza )- dostavlja Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za tekuću godinu Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija do 31. ožujka tekuće godine.

III. KOORDINACIJA PROVEDBE FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
 
Člankom 7. Pravilnika regulirano je tijelo koje provodi koordinaciju aktivnosti , voditelj, koordinator i jedinica za financijsko upravljanje i kontrole, te osoba koja donosi odluku o ustroju tijela odnosno imenuje osobe nadležne za financijsko upravljanje i kontrole.
 

1. Tijela /osobe nadležne za koordinaciju aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole na razini korisnika proračuna.
 
1.1.Ustrojstvena jedinica za financije i proračun – u pravilu operativno provodi koordinaciju aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole na razini korisnika proračuna.
 
1.2. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole – je osoba nadležna za financije i proračun koju imenuje čelnik korisnika proračuna.
 
1.3. Koordinator za financijsko upravljanje i kontrole ili jedinica za financijsko upravljanje i kontrole.
 
Uvažavajući potrebe i posebnosti u poslovanju korisnika proračuna čelnik korisnika proračuna može:
 
1. imenovati koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole ili
2. ustrojiti jedinicu za financijsko upravljanje i kontrole.
 
Treba naglasiti da u pravilu koordinator ili jedinica za financijsko upravljanje i kontrole  treba biti unutar ustrojstvene jedinice za financije i proračun.
 
1.4. Iznimno, kada je ustrojstvena jedinica za financije i proračun u sastavu neke druge ustrojstvene jedinice čelnik korisnika proračuna može za voditelja financijskog upravljanja i kontrole imenovati čelnika te ustrojstvene jedinice uz uvjet da osobu nadležnu za financije i proračun imenuje za koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole.
 
1.5. Procjena čelnika korisnika proračuna za ostale gradovi i općine koji nemaju jedinicu za financije i proračun

Treba naglasiti da prema Pravilniku korisnici proračuna – ostali gradovi i općine (iz članka 6. stavka 7. Pravilnika) koji nemaju ustrojenu jedinicu za financije i proračun nemaju obvezu imenovati voditelja za financijsko upravljanje i kontrole, odnosno odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i/ili koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole čelnik korisnika proračuna donosi prema vlastitoj procjeni.

2. Sadržaj koordinacije aktivnosti
 
Prema članku 8. Pravilnika koordinacija aktivnosti iz članka 7. Pravilnika sadrži:

 • pružanje savjeta i potpore čelniku korisnika proračuna o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole na razini korisnika proračuna
 • pružanje savjeta i potpore čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica o načinu uspostave, provedbe i razvoja financijskog upravljanja i kontrole u dijelu za koji su oni nadležni
 • pripremu i praćenje provedbe Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u skladu s uputama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija
 • pripremu Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola u skladu s Naputkom za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
 • koordinaciju izrade internih akata iz proračunskog ciklusa (pravilnika, naputaka, uputa, smjernica) kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u procesu planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana te u procesu nabave i ugovaranja
 • suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija.

3. Subjekti i sadržaj obvezne suradnje i koordiniranja razvoja financijskog upravljanja i kontrola s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Prema članku 9. Pravilnika korisnik proračuna razine razdjela državnog proračuna odnosno jedinica lokalne i jedinica područne (regionalne) samouprave obvezno surađuje i koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u svom sastavu.
 
Sadržaj obvezne suradnje s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u sastavu korisnika proračuna razine razdjela i općine, grada, županije i Grada Zagreba odnosi se na: 

 • praćenje provedbe financijskog upravljanja i kontrola kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u svom sastavu
 • davanje uputa i smjernica proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u svom sastavu u skladu s uputama Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija
 • koordinaciju izrade internih akata iz proračunskog ciklusa koji uređuju odnose s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u svom sastavu.

IV. IZVJEŠĆIVANJE O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE PROVJERA KVALITETE FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
 
Člankom 10. Pravilnika propisana je obveznici izrade godišnjeg izvješća o sustavu,  financijskog upravljanja i kontrola, akt koji propisuje oblik, sadržaj, postupke i rokove predaje Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.
 
1. Obveznici izrade Godišnjeg izvješća su korisnici proračuna navedeni u st.2.  članka 6. Pravilnika jesu:

1. Središnja tijela državne uprave,
2. izvanproračunski korisnici državnog proračuna,
3. županije,
4. Grad Zagreb,
5. gradovi – županijska središta,
6. veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika

2. Subjekt i rok dostave Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole

Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola obveznici dostavljaju Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija do 31. siječnja tekuće za prethodnu godinu.
 
3. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
 
Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru propisuje oblik, sadržaj, postupke i rokove predaje Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.
 
4.Izvještavanje korisnika proračuna – ostalih gradova i općina koji nisu obveznici izrade Godišnjeg izvješća
 
Prema članku 11.Pravilnika korisnici proračuna – ostali gradovi i općine – koji nisu obveznici izrade Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola – izvješćuju o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

5. Subjekti i instrumenti provjere kvalitete financijskog upravljanja i kontrola
 
Članak 12.Pravilnika propisuje subjekte i instrumente kojima se provjerava kvaliteta financijskog upravljanja i kontrole
 
Subjekt koji provjerava kvalitete financijskog upravljanja i kontrola je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija s ciljem praćenja provedbe i prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada.
 
6. Instrumenti provjere kvalitete su : redovita godišnja i povremena provjera financijskog upravljanja i kontrola.
 
Redovita godišnja provjera kvalitete provodi se na temelju godišnjih izvješća korisnika proračuna o financijskom upravljanju i kontrolama.
Povremenu provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrola provode zaposlenici Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija prateći provedbu planiranih aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13. Pravilnika propisuje nadležnog subjekta koji donosi Upute za izradu Plana i rok za donošenje uputa.
 
Subjekt nadležan za donošenje Upute za izradu Plana uspostave financijskog upravljanja i kontrola je Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.
 
Rok za donošenje Uputa je 60 dana od stupanja na snagu Pravilnika. (16.11. objava + 8 dana= 24.11.2011.).

DODATAK PRAVILNIKU

Sastavni dio novog Pravilnika je i Dodatak koji sadrži metodološki okvir za provedbu financijskog upravljanja i kontrola. Kao što je uvodno navedeno Metodološki okvir za provedbu financijskog upravljanja i kontrola sadrži razradu komponenti financijskog upravljanja i kontrola iz članka 5. Pravilnika s pregledom aktivnosti, načina i postupaka koje obuhvaća provedba financijskog upravljanja i kontrola i to :
I. Kontrolno okruženje
II. Upravljanje rizicima
III. Kontrolne aktivnosti
IV. Informacije i komunikacije
V. Praćenje i procjena sustava financijskog upravljanja i kontrola
  
Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.politolog