VLADA REPUBLIKE HRVATSKE U SABOR JE UPUTILA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
 
Vlada RH na sjednici od 24. kolovoza 2010.[1]usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu kao provedbeni zakon uz izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2010. i financijskih planova izvanproračunskih fondova i uputila ga zajedno s navedenim planskim dokumentima  u Hrvatski sabor na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.
 
Prema Obrazloženju predlagatelja izmjene i dopune Državnog proračuna i navedenih financijsko-planskih dokumenata za 2010. i provedbenog zakona predlaže se zbog predviđenog smanjenja proračunskih prihoda bez primitaka.
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2010.
 
U skladu s uvodno iznesenim u Konačnom prijedlogu Zakona predlažu se sljedeće izmjene i dopune:
 
1.  smanjenje visine proračunske zalihe Državnog proračuna –
 
U članku 11. Zakona – kojim je propisana planirana visina sredstva proračunske zalihe od  270 milijuna kuna – iznos se smanjuje  na 220 milijuna  kn;
 
2. pokretanje upravnog spora protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva
 
U članku 14. Zakona – kojim je propisano da se pogrešno ili više uplaćeni prihodi u državni proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a rješenje o tome donosi Ministarstvo financija – dodaje se stavak 2. kojim se sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09) omogućava pokretanje upravnog spora protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva, jer nema drugostupanjskog tijela koje bi rješavalo o žalbi.
 
 3. izuzimanje od kvote ograničenja u zaduživanju JLPRS

 
U članku 18. Zakona – kojim su propisane mjere ograničenja zaduživanja JLPRS
i  utvrđena kvota do koje se Vladi RH daje ograničenje za davanje suglasnosti za zaduživanje JLPRS od 2,3 posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih JLPRS iskazanih u financijskim izvještajima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine na obrascu PR-RAS. – dodaje stavak prema kojem se od navedenih mjera ograničenja izuzimaju i JLPRS koje se zadužuju za projekte energetske učinkovitosti (ESCO projekte),
 
4. povećanje dozvoljenog iznosa zaduživanja Vlade i izvanproračunskih fondova
 
U članku 26. Zakona – kojim je propisan iznos iznos do kojeg se Vlada može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala što je iskazano u Računu financiranja povećava se sa 28.527.531.654 kuna na 34.627.568.011 kn;  

Tekuće otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2010. godinu u iznosu od 18.345.186.443 kuna, povećavaju se na 19.087.040.919 kn te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Istovremeno se mijenja i iznos ukupne visine zaduženja iskazane u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sa 1.229.817.112 kn na 1.429.817.112 kn i tekuće otplate glavnice duga sa 448.858.500 kn na 378.168.120 kn;
 
5. mogućnost propisivanja mjerila i načina korištenja donacija i vlastitih prihoda
 
5.1. Iza članka 41. Zakona – koji regulira izuzima je od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka (znanost, visoko obrazovanje, zdravstvene ustanove, pravosuđe, sustav izvršenja sankcija, ustanove kulture i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo i donacija i pomoći (ustanove socijalne skrbi) – dodaje se članak 41.a – kojim se propisuje da nadležna ministarstva mogu, u suglasnosti s Ministarstvom financija donijeti pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena.
 
5.2. U članku 43. Zakona- koji regulira pitanje korištenja vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima – dodaje se stavak 3. prema kojem nadležna ministarstva mogu, u suglasnosti s Ministarstvom financija donijeti pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda.
 
6. mogućnost produženja roka za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga
 
U članku 45. Zakona –kojim je propisano da se u skladu s člankom 68. Zakona o proračunu i u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju istoga članka, plaćanje duga može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima
može se odobriti do deset mjeseci-dodaje se stavak 2 . kojim se propisuje da iznimno, kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga odlučuje Vlada RH, plaćanje duga može se odgoditi i odobriti obročna otplata za razdoblje duže od napred navedenog roka.
 
U obrazloženju Konačnog prijedloga Zakona – Vlada RH – predlagatelj zakona navodi da „predložena rješenja omogućuju redovito izvršavanje prava i obveza proračunskih korisnika u skladu s makroekonomskom politikom i financijskim mogućnostima Državnog proračuna u 2010. godini.
  
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.pravnik i dipl.politolog