Zakon se odnosi na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLPRS utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.Pravila za jačanje fiskalne odgovornosti jesu:

1. Reguliranje stvaranja obveza iznad plana– Proračunskom korisniku državnog
proračuna se u slučaju stvaranja obveza s dospijećem iznad visine predviđene državnim
proračunom visina financijskog plana u sljedećoj proračunskoj godini umanjit će se za iznos
stvorenih obveza iznad visine predviđene državnim proračunom. 
2. Procjena fiskalnog učinka propisa –koje donosi Vlada ili ih predlaže Saboru, ne mogu biti doneseni odnosno utvrđeni bez mišljenja Ministarstva financija na Iskaz o procjeni fiskalnog učinka. 
3. Prethodne financijske kontrole nad korištenjem proračunskog novca-

Uvodi se godišnja Izjava o fiskalnoj odgovornosti kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna JLPRS i čelnik JLPRS potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te efikasno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
 
Visina deficita i neto zaduživanja za trogodišnje razdoblje definirat će se Smjernicama ekonomske i fiskalne politike, a u skladu s fiskalnim pravilima iz ovoga Zakona.
 
Mogućnost odstupanja od utvrđenih fiskalnih pravila predviđena je u slučaju prirodnih katastrofa, epidemija i ekoloških nesreća a povećanje rashoda državnog proračuna izravno povezanih uz financiranje projekata sufinanciranih iz predpristupnih programa pomoći i europskih fondova u procesu pridruživanja Republike Hrvatske EU u prve tri godine članstva izuzima se od utvrđenih fiskalnih pravila
.

Zakonom se uvodi politička odgovornost za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna JLPRS i čelnika JLPRS za povredu odredaba Zakona i njegova obveza stavljanja mandata na raspolaganje tijelu koje ga je imenovalo.

Zakon bi stupio na snagu 1.1. 2011. a u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona Vlada će Uredbom propisati izgled i sadržaj, postupak i rokove sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, način i rokove izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima kao i oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila iz članka 5. Zakona. Obveza primjene fiskalnih pravila primjenjuje se u 2011. u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.

Maja Lukeš-Petrović

19.11.2010. Vlada je Saboru uputila na donošenje po hitnom postupku Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se utvrđuju pravila za ograničavanje državne potrošnje, jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.