Vlada RH uputila je u saborsku proceduru Prijedlog Državnog proračuna RH za 2010. s projekcijom za 2011.i 2012. te  Prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu koji će biti raspravljani na sjednicama radnih tijela narednih dana. Navedene prijedloge možete naći na stranicama Hrvatskog sabora – akti u proceduri.
 
https://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2601
 
U Prijedlogu Državnog proračuna RH koji je po prvi puta koncipiran i predložen po novom Zakonu o proračunu, daje se ne samo plan za 2010. već i višegodišnja projekcija prihoda i rashoda za 2011. i 2012.godinu. Unatoč višoj razini planiranja moguće je iščitati osnovne naznake prihoda i rashoda koje se reflektiraju i na JLPRS a napose u dijelu poreza na dohodak koji prema zakonu treba biti korišten samo za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije – tj za pomoći izravnanja JLPRS koje iz dodatnih udjela u porezu na dohodak na vlastitom području ne mogu ostvariti minimalne standarde za decentralizaciju te područja posebne državne skrbi kojima se osiguravaju sredstva pomoći iz državnog proračuna i umjesto njih vraćaju povrati poreza na dohodak građanima s njihova područja.
 
U nastavku daje se prikaz odredbi iz navednih prijedloga akata koji se odnose na općine, gradove i županije prije rasprave kako bi JLPRS bili upućeni na navedeno prije donošenja svojih proračuna za 2010. i projekcije potrošnje za 2011.i 2012. godinu te odluka o izvršavanju proračuna za 2010.

1. Porez na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak od 17,5%
 
U Prijedlogu Državnog proračuna RH za 2010 planiraju se sredstva poreza na dohodak u iznosu od 1.538.209.038 kuna što je ispod plana Državnog proračuna za 2009. koji je iskazan u iznosu od 1.555.815.144 kuna.
 
Napominjemo da u planiranom iznosu od 1.538.209.038 kuna za 2010. nije sadržan cijeli porez koji će se ostvariti po stopi od 17,5% (za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije) jer je kao i prethodnih godina umanjen za povrate po godišnjoj prijavi što se ne vidi  jer nema iskazane analitike toga poreza. Stoga se ne  može ocijeniti kolika je stvarna visina ukupnog poreza na dohodak koji se planira ostvariti po navednoj stopi  a koji bi se trebao transferirati JLPRS isključivo kao pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije za 2010. godinu. 
 
U projekciji Državnog proračuna RH za 2011. i 2012. godinu nema iskazanog iznosa poreza na dohodak jer se prihodi iskazuju na 2 razini računskoga plana.

Od 1.1. 2007. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLPRS – transformacijom raspodjele zajedničkih prihoda propisano je da je JLPRS više nemaju udio u porezu na dobit koji je isključivo prihod države/državnog proračuna već samo na porez na dohodak s tim da se dio ostvarenog poreza na dohodak od dodatnog udjela koristi za decentralizirane funkcije kao namjenski prihod, a udio od 17,5% od ukupno naplaćenih prihoda od toga poreza je zakonom definiran za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koji se iskazuje u državnom proračunu odakle bi se trebao transferirati isključivo za navedene namjene općinama, gradovima i županijama. 
 
U Prijedlogu Državnog proračuna za 2010 u razdjelu Ministarstva financija pod šifrom 1309 Financiranje decentraliziranih funkcija iskazana su pod aktivnostima:
 
1. prijenos sredstava za zaposlene u JLPRS temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji kroz pomoći JLPRS
2. dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije kroz pomoći JLPRS.


1. Iako se u Prijedlogu Državnog proračuna za 2010. sredstva za zaposlene u JLPRS temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji iskazuje pod stavkom financiranje decentraliziranih funkcija, u zakonski sustav decentralizacije nisu uvedeni kriteriji ni stope za decentralizirane poslove koje su preuzele županije i gradovi temeljem citiranog Zakona već se i nadalje u razdjelu Ministarstva financija osiguravaju sredstva kroz pomoći JLPRS koja su u 2008. izvršena u iznosu od 43.750.891 kuna, za 2009. te 2010 i dalje planirana su u iznosu od po  45.000.000 kuna bez kriterija i indeksacije.
 
2. dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije kroz pomoći JLPRS izvršena su za 2008. godinu JLPRS u iznosu od 1.426.778.649 kn, za 2009. planirano je 1.546.151.344 kn.
 
Za 2010. planiran je iznos od 1.571.515.153 kn, tj za 1,6% više nego za 2009. za 2011. iznos od 1.580.000.000 kn, a za 2012. iznos od 1.625.000.000 kn.
Proizlazi da je za 2010. planirano više rashoda za pomoći izravnanja nego što je planirano prihoda od poreza na dohodak što je međutim rezultat prethodno navedenog umanjenja za povrat poreza obveznicima s područja PPDS-a i BPP-a.

2. Pomoći JLPRS iz Državnog proračuna RH
 
2.1. Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima s područja PPDS i BPP

Napominjemo da je u Prijedlogu Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. člankom 38. citiranoga zakona (kao i prethodnih godina) propisano je da  obveznici poreza na dohodak s područja posebne državne skrbi (prve, druge i treće skupine) te brdsko-planinskih područja dobivaju povrate poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret prihoda koji pripada državnom proračunu. Iz navedene zakonske formulacije proizlazi da se povrati građanima mogu vraćati na teret prihoda koji pripradaju državnom proračunu a porez na dohodak je prihod JLPRS , a udio od 17,5% prema članku 45. Zakona o financiranju JLPRS služi samo za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
 
2.2. Pomoći županijama, gradovima i općinama na područjima posebne državne skrbi
 
Prijedlogom zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. člankom 39. propisani su kao i prethodnih godina kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima na području posebne državne skrbi.
 
Prema članku 39. citiranoga Zakona općine, gradovi i županije s područja posebne državne skrbi (prve i druge skupine) imaju pravo na pomoći izravnanja iz Državnog proračuna po zakonom propisanim kriterijima, a osiguravaju se iz razdjela Ministarstva financija.
 
Pomoći se osiguravaju u iznosu koji odgovara razlici između sredstava na temelju kriterija iz ovoga članka Zakona i procijenjenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2009. godinu iz članka 38. ovoga Zakona koji preuzima državni proračun.

Kriteriji za općine i gradove jesu : broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine, prosjek prihoda po stanovniku za 2008. godinu općina i gradova na razini države (državni prosjek), prosjek prihoda po stanovniku skupine (članak 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi , odnosno pojedine općine i grada, broj stanovnika po 1 km na razini prve i druge skupine područja posebne državne skrbi (skupinski prosjek) i broj stanovnika po 1 km pojedine općine i grada, udio rashoda za kapitalne programe za 2008. godinu u ukupnim rashodima, racionalnost izvršenja funkcija sustava (broj zaposlenih, rashod po zaposlenom) i rashodi za funkcije grada (ispod 30.000 stanovnika) u 2008. godini.

Prema navedenom Zakonu namjena pomoći – općine i gradovi mogu koristiti pomoći samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupinu 322 Računskog plana proračuna) i za ulaganja u kapitalne programe – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).

Zakonom je propisano da županije najmanje 75% dobivene pomoći raspodjeljuju na općine i gradove s njihova područja koji nisu izravno korisnici pomoći iz ovoga članka, a na osnovi kriterija koje propisuje njihova županijska skupština, s tim da je župan treba do 30. ožujka 2010. donijeti raspored sredstava na općine i gradove te ga u roku od 15 dana nakon donošenja dostaviti Ministarstvu financija.

2.3. Posebne pomoći područjima od posebnog državnog interesa 

Člankom 40. Prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. propisana je i posebna pomoć općinama i gradovima na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima koja se isplaćuje svake godine iz državnog proačuna.
 
Navedena se pomoć jedinicama isplaćuje svake godine temeljem citiranog godišnjeg zakona od 1. siječnja 2007. godine nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLPRS radi provedbe nove preraspodjele poreza na dobit koji postaje isključivi prihod državnog proračuna. Od tada se navedenim jedinicama lokalne samouprave radi poboljšanja položaja isplaćuju posebne pomoći iz državnog proračuna u visini poreza na dobit koji se ostvaruje na području posebne državne skrbi i brdsko-planinskom području.
 
Iz Državnog proračuna RH za 2008. godinu isplaćene su tako temeljem članka 40. citiranoga zakona i posebne pomoći općinama i gradovima na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima iskazane u proračunu kao aktivnost – A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA koje su izvršene u iznosu od 348,3 mil. kn, dok su za 2009. planirane u iznosu od 328,8 mil.kn.

Prema Prijedlogu Državnog proračuna i članka 40. Prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu na ime navedene pomoći planirana su sredstva u iznosu od 286,1 milijuna kn, a u projekciji rashoda DPRH za 2011. godinu iznos od 297,6 mil. kn, a za 2012. iznos od 310,7 milijuna kuna.
 
priredila:

Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog

vanjski konzultant za proračun tvrtke LIBUSOFT CICOM i Udruge Gradova


[1]Za 2009. prihodi od poreza na dohodak nakon umanjenja iznosa za povrat poreza na dohodak u iznosu od – 1.108.654.755 planirani su iznosu od 1.555.815.144 kuna. Člankom 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2009. je propisano da obveznici poreza na dohodak s područja posebne državne skrbi (prve, druge i treće skupine) te brdsko-planinskih područja dobivaju povrate poreza na dohodak po godišnjoj prijavi na teret prihoda koji pripada državnom proračunu.
[2] Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju DPRH za 2008. proizlazi da je porez na dohodak koji je uplaćen na račun Državnog proračuna RH za 2008. temeljem udjela od 17,5% poreza na dohodak – a koji je trebao biti korišten za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije općina, gradova i županija te Grada Zagreba – planiran u svoti od 1.873.795.733 kuna, a ostvaren u iznosu od 1.687.502.105,22 kuna. Navedeni iznosi plana i ostvarenja od udjela u porezu na dohodak iskazani su nakon umanjenja iznosa za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, koji je za 2008. bio planiran u iznosu od -1.376.865.620,00 kuna, a stvarno vraćen/izvršen obveznicima poreza u iznosu od -926.727.249,94[2] kune. Kada se porez na dohodak ne bi umanjio za povrate u iznosu od -926.727.249,94 iznosio bi 2.614.229.355,16 kuna.