Rok za predaju polugodišnjeg izvješća o nepravilnostima je do 31.07.2016.

Prema Naputku o otkrivanju, postupanju  i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) – u nastavku Naputak, definirana je obveza imenovanja Osobe zadužene za nepravilnosti.

Osobu zaduženu za nepravilnosti moraju imenovati sljedeći obveznici (čl. 6. st.1. Naputka):

  • Ministarstva
  • Državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Iz navedenog i iz čl.6. st.6. Naputka proizlazi da proračunski i izvanproračunski korisnici (državne i lokalne razine) kao i trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NISU u obvezi imenovati Osobu zaduženu za nepravilnosti.

Dalje, prema čl. 12. Naputka proizlazi obveza Osobe zadužene za nepravilnosti za polugodišnje i godišnje izvještavanje nadležne ustrojstvene jedinice u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i to temeljem obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama.

Naputkom, čl. 15. definira se  da su nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni dostaviti Polugodišnje izvješće o nepravilnostima u prvih šest mjeseci tekuće godine do 31.srpnja tekuće godine i to na obrascu Izvješće o nepravilnostima.

Bitno je za ponoviti da postoji razlika između popunjavanja i predaje Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima po nepravilnostima uočenima kroz ispunjavanje Upitnika i Polugodišnjeg/godišnjeg izvješća o nepravilnostima.

Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima uočenima prethodne godine popunjava se i predaje uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti – predaje čelnik do 28.02. odnosno 31.03. – ovisno o razini obveznika (npr. Proračunski korisnik (Dječji vrtić) – nadležnom proračunu (Grad); jedinica lokalne samouprave (Grad) – Ministarstvu financija).

Polugodišnje izvješće o nepravilnostima popunjava se od strane Osobe zadužene za nepravilnosti i predaje se do 31.07. za prvih šest mjeseci tekuće godine SAMO Ministarstvu financija – jedinici za proračunski nadzor.

NAPOMENA: Ukoliko ste imenovali Osobu zaduženu za nepravilnosti a prema Naputku niste bili obvezi imenovati ju, Osoba zadužena za nepravilnosti MORA se pridržavati svih odredbi Naputka.