PRIKAZ OKRUŽNICE O PREDAJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016.

Na stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 5. siječnja 2017.objavljena je Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (daljeJLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2015. Obveznike u sustavu proračuna  JLPRS u nastavku upoznajemo s  bitnim sadržajem navedene Okružnice.
 
1. Obveza i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 1.01. do 31.12. 2016.
Kao izvještaj sastavljaju se i predaju financijski izvještaji po skupinama obveznika i to: do 31.01.2017.- proračunski korisnici proračuna JLPRS; do 15.02. 2017. proračuni JLPRS i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS; do 29.02.2016 JLPRS -konsolidirani izvještaji. Izvještaji se predaju FINA-i  isključivo u elektroničkom obliku na obrascima s ugrađenim kontrolama [2].
Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njezin ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.
Obveznici predaje isključivo su proračuni JLPRS te proračunski  i  izvanproračunski korisnici navedeni u popisu Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika [3] te oni koji su brisani iz Registra u razdoblju od 1.10 – 31.12.2016. Svi obveznici  (proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS i JLPRS ) predaju  iste obrasce (Obrazac: BIL,obrazac PR- RAS, RAS-funkcijski , Obrazac P-VRIO i Obrazac OBVEZE. Razlike su u subjektima kojima se predaju: PK proračuna JLPRS predaju izvještaje: nadležnoj jedinici,a decentralizirani korisnici uz to i nadležnom ministarstvu, nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju i područnom uredu FINA-e;  JLPRS za svoj proračun– nadležnom područnom uredu DUR-a i područnom uredu FiNA-e.  JLPRS – konsolidirane izvještaje dostavlja samo područnom uredu FINA-e, a izvanproračunski korisnici JLPRS nadležnoj JLPRS i nadležnom područnom uredu DUR-a.
Treba naglasiti da se financijski izvještaji proračuna JLPRS i njihovih korisnika ne dostavljaju Ministarstvu financija.
 
2. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. decentraliziranih proračunskih korisnika –dostavljaju se nadležnoj JLPRS, DUR-u, FINA-i, ali i ministarstvu koje im je bilo nadležno prije procesa decentralizacije . Nadležna JLPRS u svojim izvještajima razine 23 konsolidira cjelovite financijske izvještaje svih  PK pa i decentraliziranih PK(izvještaje razine 21 i 31).
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u cijelosti konsolidira financijske izvještaje centara za socijalnu skrb. Centri za socijalnu skrb sredstva koja ostvare od JLPRS iskazuju se na osnovnom računu u okviru podskupine 636 (Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan) – JLPRS iskazuju u financijskim izvještajima sva sredstva koja su doznačile centrima na podskupini računa 366 (Pomoći PK drugih proračuna).
To je nužno radi ispravnog postupka konsolidacije.
Sredstva za ogrjev JLPRS koja se daju krajnjim korisnicima iskazuju na podskupini 372 (Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna).
 
3. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. vijeća nacionalnih manjina i mjesne samouprave- izvještaji se dostavljaju isključivo nadležnoj JLPRS za potrebe konsolidacije i kontrole: Ako djeluju u okviru JLPRS, dakle nemaju račun i njihove aktivnosti iskazane su u proračunu JLS i JLPRS, vijeća i mjesna samouprava ne moraju sastavljati zasebne financijske izvještaje (isto se odnosi i na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti).
Ako VMS i MS posluju preko vlastitog računa obvezni su sastavljati financijske izvještaje i predavati ih nadležnoj JLPRS samouprave za potrebe kontrole. Do daljnje upute iz Ministarstva financija, u oba slučaja, u Obrascu: PR-RAS (razine 22 i 23) JLPRS rashode ovih VNM  i MS koji se financiraju iz prihoda proračuna iskazuju po prirodnoj vrsti rashoda i ne koriste podskupinu 367.
 
4. U svezi popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja za 2016. ukazujemo na upozorenja kojih se obveznici trebaju pridržavati i to za:
a) Bilanca na Obrascu: BIL
(vidi Okružnicu Ministarstva financija o predaji financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-30.06 2015.)
b) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS – obvezno se popunjava stupac „Ostvareno“osim korisnika koji su započeli s poslovanjem u 2016. i onih koji su u vodili neprofitno računovodstvo. Obrazac JLPRS (razine 22) obuhvaća prihode primitke te rashode i izdatke proračuna i plaćene rashode korisnika koji se financiraju iz proračuna, ali ne vlastite i namjenske prihode PK te rashode PK iz tih prihoda
c) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na obrascu: RAS- funkcijski ( izdaci za financijsku imovinu i obveze ne razvrstavaju se i ne uključuju).
Treba paziti na kontrolu podataka -zbroj rashoda AOP 137 je razlika AOP 402 UR i 234 Prijenosi PK iz nadležnog proračuna u Obrazac: PR-RAS u oba stupca: (ostvareno  u prethodnoj godini i ostvareno u tekućoj g.).
(Za šifre funkcije vidi u Okružnici  MF o predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.)
d) Bilješke  uz godišnje financijske izvještaje Bilancu JLPRS u elektroničkom obliku dostavljaju MF do 15.02.2016.; korisnici ih sastavljaju ali ne dostavljaju MF-u. Obrazac UDJ– JLPRS dostavlja MF za razdoblje od 01.10.-31.12. 2016. samo ako je bilo promjena u vlasničkim udjelima i to do 27.02.2017.
 
5.  Potencijalne obveze – JLPRS i njihovi korisnici obvezni su uspostaviti izvanbilančnu evidenciju potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku i ažurirati je sa stanjem na dan 30.06. i 31.12.

6. Zakonska obveza objave godišnjih financijskih izvještaja JLPRS i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na internetskim stranicama najkasnije u roku od 8 dana od dana njihove predaje, a korisnici koji nemaju svoju stranicu na stranici nadležne JLPRS u istom roku.
 
7.  Posebno ukazujemo JLPRS i korisnicima na upozorenje iz Okružnice – u svezi  priznavanja prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2016.- JLPRS ne smiju priznavati prihode ostvarene u siječnju 2017. kao prihod 2016.g. niti davati takve upute svojim korisnicima, a oni ne smiju knjižiti potraživanje za nenaplaćene prihode iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost. Rashode 2016. za obveze nastale u 2016. (bez obzira jesu li navedene obveze podmirene u toj godini i je li nadležni proračun doznačio sredstva za podmirenje navedenih obveza u 2016.) Od 2015. nije moguće odstupanje od primjene gotovinskog načela iskazivanja prihoda kod evidencije doznaka sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Korisnici decentraliziranih sredstava po ovoj osnovi mogu imati metodološki manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja (rashodi). Priznavanje prihoda i rashoda za isplatu šteta od elementarnih nepogoda-sredstva iz državnog proračuna JLPRS trebaju iskazati kao prihod na osnovnom računu 63311 , a iznose doznačene oštećenima na osnovnom računu 38311. Prihodi po EU projektima evidentiraju na podskupini 638 , temeljem prijenosa EU u trenutku nastanka rashoda projekta, a primljena sredstva nacionalnog sufinanciranja na 633 , 634 ili 636  u cijelosti u trenutku naplate. Korisnici koji u glavnim knjigama imaju iskazane trinaeste obveze za kontinuirane rashoda iskazuju ih kao aktivna vremenska razgraničenja na računu 19311 osim onih koji imaju osigurana sredstva za njihovo pokriće.
 
8. Obvezan je povrat viškova sredstava u državni proračun – Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije i njihove krajnje korisnike koje su na godišnjoj razini, – od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvarili više sredstava nego je  utvrđeno minimalnim standardom, odnosno ostvarili više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2016. višak trebaju vratiti do 15. veljače 2017. na račun Državnog proračuna.
To se ne odnosi se na sredstva namijenjena za kapitalne projekte.
 
Zaključno: Sve JLPRS i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici u sustavu proračuna obvezno primjenjuju predmetnu Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih  izvještaja proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. za izradu svojih izvještaja u dijelu koji se na njih odnosi. (MLP)

[1] https://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII.2016.pdf
[2] (www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo→Financijsko izvještavanje)
[3](www.mfin.hr→Državna riznica→ Računovodstvo → Registar.