Vlada RH je na svojoj sjednici od 16. veljače 2012. donijela svoje mjere za smanjenje neporeznih davanja i to

1. UREDBU O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOG DOPRINOSA NN 78 /2010 I 76/2011 – Uredbom se obveza koju plaćaju obveznici – investitori u smislu propisa o prostornom uređenju i gradnji. Smanjuje se visina vodnog doprinosa u svih 10 tarifnih brojeva i 2 podbroja za 50% Vidjeti tekst na web stranici Vlade odnosno u Narodnim novinama- zasad nije objavljeno.
2. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI – Odlukom se smanjuje obveza energetskih subjekata s osnove obavljanja energetske djelatnosti. Visina naknade sa smanjuje od 0,06% na 0,05% od ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje i /ili usluga koji su u 2011. ostvarili navedeni subjekti s osnova obavljanja djelatnosti, a prihod je Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zasad izmjene navedenih podzakonskih akata nisu objavljene u Narodnim novinama, a njihove izvorne tekstove možete naći na web stranicama Vlade RH.

Uz navedeno Vlada je usvojila i sljedeće zakonske prijedloge za smanjenje neporeznih davanja i uputila u Hrvatski sabor na raspravu uz primjenu hitnog postupka i to:

1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŠUMAMA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA predlaže da se naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma u visini od 0,0525% od ukupnog prihoda pravnih osoba koje u RH obavljaju gospodarsku djelatnost smanji na 0,0265% a uplaćuje se na poseban račun Hrvatskih šuma . Time se smanjuje opterećenje gospodarstva
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA predlaže se ukidanje plaćanja spomeničke rente po osnovi obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a čime će se smanjiti neporezni teret poduzetnicima i investitorima. Zakon stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine i ostaje na snazi do 31. prosinca 2012. godine.

Tekstove prijedloga zakona možete naći na naprijed navedenim web stranicama Vlade RH.
 
Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog