Zadnje dane 2009. godine država kao i općine, gradovi i županije provodi preraspodjele sredstava između korisnika Državnog proračuna u skladu sa Zakonom o proračunu i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu.
 
U skladu sa Zakonom o platnom prometu ministar financija također donosi Naredbu o načinu uplaćivanja prihoda prihoda proračuna,obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini. Navedeni propisi objavljeni su u Narodnim novinama broj 156 od 29.12.2009 i 157 od 30.12. 2009.

1.VLADA REPUBLIKE HRVATSKE donijela je ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU kojom je u okviru razdjela 025 MNISTARSTVO FINANCIJA 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države povećana sredstva za zposlene u gradovima i županijama temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji u iznosu od 2.728.245 kuna tako da ukupna sredstva za plaće i materijalne troškove za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna u toj djelatnosti iznose iznose 47.728.245 kuna
 
2. MINISTAR FINANCIJA donio je NAREDBU O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2010. GODINI – o kojoj smo izvjestili u prethodnom napisu.

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika. Prihodima proračuna, obveznim doprinosima te prihodima za dru ge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se os tvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Vlastiti prihodi državnog, županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna. Pregled računa županija i gradova/općina nalazi se u Popisu računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama, koji je sastavni dio ove Naredbe. Naredba se primjenjuje od 1.01. 2010.

Maja Lukeš-Petrović